Visos temos

Dalyvio sutarties sąlygos

Biokuro prekybos sistema

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS DALYVIO SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:
Birža reiškia BALTPOOL UAB administruojamą energijos išteklių biržą;
EPS reiškia Operatoriaus administruojamą elektroninę prekybos sistemą;
Komisija reiškia Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją;
Operatorius reiškia BALTPOOL UAB (įmonės kodas 302464881);
Reglamentas reiškia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu patvirtintą BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos reglamentą su visais pakeitimais ir papildymais;
Taikytini teisės aktai reiškia visus šiuos teisės aktus, reglamentuojančius prekybą energijos išteklių biržoje, kartu:
1) Energijos išteklių rinkos įstatymas;
2) Gamtinių dujų įstatymas;
3) Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182;
4) Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293;
5) Kietojo biokuro apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185;
6) Reglamentas;
7) Prekybos biokuro produktais sąlygos, kurias rengia ir savo tinklalapyje (www.baltpool.eu) viešai skelbia Operatorius;
8) Biokuro tiekimo tipinės sąlygos, kurias rengia ir savo tinklalapyje (www.baltpool.eu) viešai skelbia Operatorius;
9) Biokuro prekybos segmento dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės, kurias rengia ir savo tinklalapyje (www.baltpool.eu) viešai skelbia Operatorius;
10) Gamtinių dujų prekybos segmento dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės, kurias rengia ir savo tinklalapyje (www.baltpool.eu) viešai skelbia Operatorius;
11) Kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekybą Energijos išteklių biržoje.
1.2. Kitos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Taikytinuose teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai Sutartyje vartojamos naujos sąvokos arba nurodoma kita konkrečių sąvokų reikšmė arba kontekstas reikalauja kitaip.
1.3. Nuorodos į teisės aktus kartu reiškia ir nuorodas į visus tų teisės aktų pakeitimus ir (ar) papildymus.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sudarius šią Sutartį ir Operatoriui suteikus Dalyviui prisijungimo prie EPS identifikacinius duomenis, Dalyvis įgyja teisę prekiauti Biržoje.
2.2. Dalyviui suteikiama teisė vykdyti prekybą tuose Biržos prekybos segmentuose, dėl kurių Dalyvis Operatoriui pateikė prašymą ir kai atitinka visus Reglamente nustatytus reikalavimus, keliamus dalyvių prekybai tame segmente vykdyti.
2.3. Šia Sutartimi Dalyvis įsipareigoja laikytis galiojančių Reglamento ir kitų Taikytinų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių prekybą Biržoje.
2.4. Šia Sutartimi Dalyvis įsipareigoja naudotis EPS vadovaujantis Taikytinų teisės aktų nuostatomis ir neatlikti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti EPS ar trukdyti kitiems biržos dalyviams naudotis EPS. Apie bet kokias EPS klaidas ir veikimo sutrikimus Dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui.
2.5. Prisijungimo prie EPS identifikaciniai duomenys Dalyviui suteikiami Reglamente nustatyta tvarka. Dalyvis įsipareigoja saugoti Operatoriaus išduotus prisijungimo prie EPS identifikacinius duomenis, nedelsdamas informuoti Operatorių apie jų praradimą ar atskleidimą tretiesiems asmenims.
2.6. Visi EPS atlikti veiksmai, atlikti naudojant Dalyvio identifikacinius duomenis, yra teisiškai įpareigojantys Dalyvį ir laikomi kaip paties Dalyvio atliktais veiksmais. Dalyvis yra atsakingas ne tik už savo, bet ir už trečiųjų asmenų jo vardu EPS pagalba pateiktus pavedimus Dalyvio vardu, jei buvo panaudoti Operatoriaus Dalyviui išduoti identifikaciniai duomenys.
2.7. Operatorius turi teisę bet kuriuo paros metu sustabdyti ar nutraukti galimybę Dalyviui naudotis EPS be išankstinio įspėjimo, jei, siekiant išvengti galimų Dalyvio ir (ar) kitų biržos dalyvių ir (ar) Operatoriaus nuostolių, reikia nedelsiant pašalinti pastebėtus EPS techninius trūkumus ar problemas.
2.8. Operatorius, vadovaudamasis Reglamento 6 skyriaus nuostatomis, stebi prekybą biržoje ir užtikrina, kad prekyba vyktų pagal Taikytinų teisės aktų reikalavimus.
3. KONFIDENCIALUMAS
3.1. Šalys privalo laikytis konfidencialumo ir užtikrinti, kad jokia kita šalis negalėtų susipažinti ir jai nepatektų jokia informacija, susijusi su Dalyvio ir Operatoriaus verslo ir (ar) vidaus veikla, išskyrus šioje Sutartyje ar Taikytinuose teisės aktuose numatytas išimtis. Šalys privalo užtikrinti ir atsako, kad šių konfidencialumo reikalavimo laikytųsi ir jų darbuotojai bei konsultantai, kurie sužinojo konfidencialią informaciją dėl darbo santykių ar atliekamų kitų funkcijų.
3.2. Šios Sutarties sudarymo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir (ar) jos nutraukimo faktai nėra laikomi konfidencialia informacija.
3.3. Konfidencialumo pareiga netrukdo Operatoriui teikti konfidencialią informaciją kontroliuojančioms ar kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais, taip pat savo auditoriams ir teisiniams patarėjams.
4. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS
4.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta pirmame puslapyje nurodytą Sutarties registracijos dieną, nebent būtų nurodyta kita Sutarties pasirašymo data.
4.2. Sutartis įsigalioja jos sudarymo momentu ir galioja iki jos nutraukimo momento.
4.3. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti sudaroma ir šiais būdais: Sutartį pasirašant elektroniniu parašu; apsikeičiant pasirašytomis Sutarties kopijomis faksu ar elektroniniu paštu. Šalys pripažįsta šiame punkte nustatytais būdais pasirašytą Sutartį ir Šalių parašus galiojančiais, privalomais Šalims ir turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir originali Sutartis ir parašai. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo šiame punkte nustatytais būdais dienos apsikeisti Sutarties egzempliorių originalais. Dalyviui negrąžinus Operatoriui pasirašyto Sutarties egzemplioriaus originalo, Operatorius turi teisę apriboti Dalyvio prekybą biržoje. Šiame punkte nustatyti reikalavimai taikomi ir Šalims nutraukiant Sutartį.
5. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
5.1. Operatorius turi teisę vienašališkai pakeisti Sutartį, prieš tai visus pakeitimus iš anksto suderinęs su Komisija. Apie vienašališką Sutarties pakeitimą Operatorius informuoja Dalyvį ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Sutarties pakeitimų įsigaliojimo dienos. Pranešimas apie Sutarties pakeitimą pateikiamas Dalyviui per EPS ar ryšio priemonėmis. Toks pranešimo pateikimas laikomas tinkamu (raštišku) Dalyvio informavimu apie vienašališką Sutarties pakeitimą.
5.2. Laikoma, kad Dalyvis sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Operatoriui nepraneša, kad su jais nesutinka. Šiuo atveju Dalyvis turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį apie tai raštu informuodamas Operatorių ne vėliau kaip iki pasikeitimų įsigaliojimo dienos.
5.3. Šalys aiškiai susitaria, kad, esant neatitikimų tarp Sutarties nuostatų ir Taikytinų teisės aktų nuostatų, taikomos Taikytinų teisės aktų nuostatos be atskiro Sutarties pakeitimo.
5.4. Bet kuri Šalis gali nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešusi kitai Sutarties Šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
5.5. Sutarties galiojimo sustabdymą arba nutraukimą pažeidimo atveju nustato Reglamentas.
5.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo iki Sutarties nutraukimo momento prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, įskaitant įsipareigojimus tinkamai įvykdyti savo prievoles pagal Biržoje sudarytus sandorius ir sumokėti Operatoriui prekybos įkainius už suteiktas paslaugas.
6. TAIKYTINOS TEISĖS PASIRINKIMAS IR GINČŲ NAGRINĖJIMAS
6.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
6.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su jos nuostatomis, pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu tarp Šalių. Neišsprendus ginčo taikiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai galutinai sprendžiami Reglamente nustatyta tvarka.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Dalyvis, pasirašydamas šią Sutartį bei kiekvieną kartą pateikdamas pavedimą ar atlikdamas kitus veiksmus Biržoje, patvirtina Operatoriui, kad Sutarties priede Nr. 1 nustatyti Dalyvio patvirtinimai ir garantijos yra teisingi. Dalyvis privalo informuoti Operatorių apie Sutarties priede Nr. 1 nustatytų Dalyvio patvirtinimų ir garantijų pažeidimą. Dalyvis privalo atlyginti visus Operatoriaus nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad Dalyvio patvirtinimai ir garantijos neatitinka tikrovės.
7.2. Dalyvis šia Sutartimi sutinka, kad Operatorius be atskiro Dalyvio sutikimo turi teisę perleisti savo teises ir pareigas (ar bet kurią jų dalį), kylančias iš šios Sutarties, bet kuriai trečiajai šaliai, kuri pagal Taikytinus teisės aktus turi teisę vykdyti biržos operatoriaus veiklą.
7.3. Dalyvis neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo.
7.4. Dalyvis patvirtina ir sutinka, kad Operatorius Dalyvio mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais iš Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų, finansų įmonių ar kitų įmonių, dalyvaujančių kreditų biurų informacinėse sistemose ar kitose atitinkamose sistemose, gautų informaciją apie Dalyvio turimus ir buvusius finansinius įsipareigojimus, duomenis apie jų vykdymą ir kitus duomenis, įskaitant duomenis apie Dalyvio pavadinimą, kodą (fizinio asmens atveju – vardą, pavardę), nevykdomų įsipareigojimų pobūdį, apimtį, uždelsimo terminą, jei tai neprieštarauja teisės aktams.
7.5. Dalyvis patvirtina ir sutinka, kad Dalyviui tinkamai nevykdant pagal Sutartį arba pagal Biržoje sudarytus sandorius prisiimtų įsipareigojimų, Operatorius turi teisę perduoti informaciją apie Dalyvio nevykdomus įsipareigojimus, įskaitant informaciją apie dalyvio pavadinimą, kodą (fizinio asmens atveju – vardą, pavardę), nevykdomų įsipareigojimų pobūdį, apimtį ir uždelsimo terminą, tretiesiems asmenims, įtraukti Dalyvį į asmenų skolų registrus ir (ar) tokią informaciją skelbti viešai.
7.6. Šalys, pasirašydamos Sutartį, aiškiai pareiškia ir patvirtina, kad jos yra susipažinusios su Sutartimi, Reglamentu ir kitais Taikytinais teisės aktais, suprato jų turinį ir kad Sutartis atitinka jų valią. Dalyvis šiuo patvirtina, kad gavo šiame Sutarties punkte nurodytų dokumentų elektronines kopijas iki šios Sutarties pasirašymo dienos ir yra informuotas, jog gali kreiptis į Operatorių dėl šiame Sutarties punkte nurodytų dokumentų aktualių redakcijų rašytinių kopijų pateikimo ar susipažinti su jomis Operatoriaus tinklalapyje (www.baltpool.eu) visu šios Sutarties galiojimo metu.

 

 

DALYVIO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
PREKYBAI BIOKURO SEGMENTE

Dalyvis, pasirašydamas šią Sutartį bei kiekvieną kartą pateikdamas pavedimą ar atlikdamas kitus veiksmus Biržoje, patvirtina Operatoriui, kad žemiau nurodyti Dalyvio patvirtinimai ir garantijos yra teisingi:
1) Dalyvio Operatoriui pateikti duomenys yra išsamūs, tikslūs, teisingi ir atspindi tikrąją padėtį. Dalyviui yra žinoma ir suprantama, kad Operatoriui pateikta informacija naudojama vertinant Dalyvio galėjimą būti biržos dalyviu ir Dalyvio patikimumą. Dalyviui yra žinoma, kad Dalyvis privalo informuoti Operatorių apie šių duomenų pasikeitimą;
2) Dalyvis turi visus reikiamus įgaliojimus ir juridinę teisę sudaryti Sutartį su Operatoriumi ir vykdyti prekybą Biržoje pagal bendrovės įstatus, kitus korporatyvinius dokumentus ir teisės aktus, šių veiksmų atlikimas neprieštarauja Dalyviui galiojančių sandorių, teismų (arbitražo) sprendimų nuostatoms, šiems veiksmams atlikti gauti visi reikalingi Dalyvio valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai;
3) Dalyvis patvirtina, kad kiekvienas Dalyvio Operatoriui nurodytas atstovas yra tinkamai įgaliotas atstovauti Dalyviui atliekant veiksmus Biržoje naudojantis EPS. Operatoriaus reikalavimu, Dalyvis įsipareigoja nedelsiant pateikti Dalyvio atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus ar (ir) Operatoriaus nurodyta forma patvirtinti Dalyvio vardu naudojantis EPS atliktus veiksmus;
4) Dalyvis (juridinis asmuo) turi reikiamų darbuotojų ir organizacinę struktūrą, darbuotojai ir dalyviai-fiziniai asmenys turi reikiamą kompetenciją, žinias ir kitus pajėgumus, būtinus prekiauti Biržoje, vykdyti Biržoje sudarytus sandorius bei atsiskaitymus pagal juos ir Operatoriaus suteiktas paslaugas;
5) Dalyvis žino produktų, kuriais prekiaujama Biržoje, ypatybes, atsiskaitymų sąlygas ir susijusius rizikos veiksnius ir prisiima galimą riziką dėl nuostolių, susijusių su šiomis ypatybėmis bei rizikos veiksniais, atsiradimo;
6) Dalyvis žino ir supranta, kad EPS pagalba Dalyvio Biržoje sudaryti sandoriai ir atlikti kiti veiksmai, patvirtinti Dalyviui suteiktais prisijungimo prie EPS identifikaciniais duomenimis, yra neatšaukiami sandoriai, kurie vadovaujantis Civilinio kodekso 1.73 str. ir 6.192 str. bei Elektroninio parašo įstatymo 8 str. nuostatomis laikomi rašytinės formos sandoriais;
7) Dalyvio biržoje sudaromi sandoriai atitinka rinkos sąlygas ir Dalyvio poreikius, interesus bei galimybes;
8) Dalyvis žino ir supranta, kad Operatorius neatsako ir neatlygina jokių tiesioginių ir (ar) netiesioginių nuostolių, kuriuos Dalyvis patyrė dėl Dalyvio klaidingai įvestų pavedimų, EPS veiklos sutrikimų ar dėl to, kad Dalyvis negalėjo prisijungti prie EPS, išskyrus atvejus kai šios aplinkybės atsiranda dėl Operatoriaus ar jo darbuotojų didelio neatsargumo ar tyčios;
9) Dalyvis žino ir sutinka, kad prekybos Biržoje organizavimo ir duomenų patikrinimo tikslais Operatorius turi teisę įrašyti Šalių telefoninius pokalbius, susijusius su Sutarties vykdymu. Telefoninių pokalbių įrašai, pranešimai, atsiųsti ar išsiųsti ryšio priemonėmis, bus laikomi tinkamais įrodymais sprendžiant Šalių tarpusavio ginčus. Apie daromus telefoninių pokalbių įrašus Dalyvis informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka;
10) Dalyvis žino ir supranta, kad Operatorius nėra biokuro pirkimo-pardavimo sandorių šalis ir neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už dalyvio ar kitų dalyvių įsipareigojimų pagal Biržoje sudarytus sandorius tinkamą įvykdymą;
11) Dalyvis žino ir supranta, kad Operatorius neatsako už dalyvių Operatoriui pateiktų užtikrinimo priemonių galiojimą, užtikrinimo priemones išdavusių asmenų mokumą ar jų finansinę padėtį;
12) Dalyvis susipažino su Reglamentu ir kitais Taikytinais teisės aktais bei suprato šiuose dokumentuose pateiktą informaciją, taip pat turėjo galimybę šių dokumentų analizei pasitelkti kvalifikuotus profesionalus;
13) Dalyvis ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad būtų vykdoma ši Sutartis;
14) Sutartis atitinka abiejų Sutarties Šalių interesus. Prieš sudarant Sutartį Dalyviui buvo sudaryta tinkama galimybė susipažinti su Sutarties sąlygomis, jos yra Dalyviui aiškios, suprantamos ir priimtinos;
15) Dalyviui yra žinoma, kad Dalyvis privalo informuoti Operatorių apie šių Dalyvio patvirtinimų ir garantijų pažeidimą.

Prisijunkite prie didžiausios biokuro biržos