Visos temos

VIAP lėšų administravimas

BALTPOOL UAB nuo 2013 m. sausio 1 d. yra paskirta VIAP lėšų administratoriumi pagal  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1338.

VIAP lėšų administratorius:

  • surenka VIAP lėšas iš elektros energijos vartotojų bei išmoka jas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų tiekėjams;
  • apskaito VIAP lėšas atskirai nuo kitų savo vykdomų veiklų pagal kiekvieną VIAP teikiantį asmenį ir kiekvieną lėšas gaunantį subjektą;
  • viešai teikia ataskaitas apie apskaitytas ir išmokėtas VIAP lėšas;
  • užtikrina VIAP lėšų subalansavimą.

BALTPOOL UAB, administruodama VIAP lėšas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157, patvirtintu “Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu”.

VIAP lėšų surinkimo ir išmokėjimo schema

1. Prie perdavimo tinklo prijungti vartotojai VIAP lėšas tiesiogiai perveda VIAP lėšų administratoriui BALTPOOL;
2. Prie skirstomojo tinklo prijungti vartotojai VIAP lėšas perveda AB Energijos skirstymo operatoriui (ESO);
3. Skirstomojo tinklo operatorius (ESO) VIAP lėšas kas mėnesį perveda VIAP lėšų administratoriui BALTPOOL;
4. BALTPOOL UAB kiekvieną mėnesį tiesiogiai arba per elektros energiją superkančiąsias įmones išmoka lėšas VIAP teikiantiems asmenims.