Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Dalībnieka līguma noteikumi

BALTPOOLUAB
ENERGORESURSU BIRŽAS DALĪBNIEKA LĪGUMS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Līgumā lietoto jēdzienu nozīme:
Birža nozīmē energoresursu biržu, ko administrē „BALTPOOL” UAB;
EPS nozīmē elektronisko tirdzniecības sistēmu, ko administrē Operators;
Komisija nozīmē Valsts cenu un enerģētikas kontroles komisiju;
Operators nozīmē „BALTPOOL” UAB (reģistrācijas Nr. 302464881);
Reglaments nozīmē „BALTPOOL” UAB energoresursu biržas Reglaments ar visiem grozījumiem un papildinājumiem, kuru ar lēmumu apstprinājusu Valsts cenu un enerģētikas kontroles komisiju;
Piemērojamie tiesību akti nozīmē visus šādus tiesību aktus, kas regulē tirdzniecību energoresursu biržā, tai skaitā:
1) Noteikumi, kas publicēti Operatora tīmekļa vietnē www.baltpool.eu;
2) Biokurināmā produktu tirdzniecības noteikumi, ko sagatavo un savā tīmekļa vietnē www.baltpool.eu publicē Operators;
3) Biokurināmā piegādes tipveida noteikumi, ko sagatavo un savā tīmekļa vietnē www.baltpool.eu publicē Operators;
4) Noteikumi par biokurināmā tirdzniecības segmenta dalībnieku iedalīšanu kategorijās, kurus sagatavo un savā tīmekļa vietnē www.baltpool.eu publicē Operators;
5) Citi tiesību akti un Operatora sagatavoti dokumenti, kas reglamentē tirdzniecību Energoresursu biržā un publicēti Operatora mājaslapā.
1.2. Pārējiem jēdzieniem ir tāda pati nozīme, kā definēta Piemērojamos tiesību aktos, izņemot gadījumus, ja Līgumā lietoti jauni jēdzieni vai konkrētiem jēdzieniem norādīta cita nozīme, vai no konteksta izriet citādi.
1.3. Norādes uz tiesību aktiem vienlaikus nozīmē arī norādes uz visiem šo tiesību aktu grozījumiem un (vai) papildinājumiem.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Noslēdzot šo Līgumu un saņemot no Operatora EPS pieslēgšanās identifikācijas datus, Dalībnieks iegūst tiesības tirgot Biržā.
2.2. Dalībniekam tiek piešķirtas tiesības tirgot attiecīgajā Biržas segmentā par kuru Dalībnieks ir iesniedzis Operatoram pieteikumu, ja Dalībnieks atbilst visām Noteikumos izvirzītajām prasībām, lai dalībnieks tirgotu attiecīgajā Biržas segmentā.
2.3. Ar šo Līgumu Dalībnieks apņemas ievērot Reglamenta un Piemērojamo tiesību aktu normas, kas reglamentē tirdzniecību Biržā.
2.4. Ar šo Līgumu Dalībnieks apņemas izmantot EPS, pamatojoties uz Piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, un neveikt nekādas darbības, kas var kaitēt EPS vai traucēt citiem Biržas dalībniekiem izmantot EPS. Dalībnieks apņemas nekavējoties paziņot Operatoram par jebkurām EPS kļūdām un (vai) darbības traucējumiem.
2.5. EPS pieslēgšanās identifikācijas dati Dalībniekam tiek izsniegti Reglamentā noteiktajā kārtībā. Dalībnieks apņemas saglabāt Operatora izsniegto EPS pieslēgšanās identifikācijas datu konfidencialitāti un nekavējoties informēt Operatoru par to nozaudēšanu vai atklāšanu trešajām personām.
2.6. Visas EPS veiktās darbības, izmantojot Dalībnieka pieslēgšanās identifikācijas datus, Dalībniekam ir tiesiski saistošas un uzskatāmas par Dalībnieka paša veiktām darbībām. Dalībnieks ir atbildīgs ne tikai par saviem, bet arī trešo personu, izmantojot EPS, iesniegtiem uzdevumiem Dalībnieka vārdā, ja uzdevumu iesniegšanai tikuši izmantoti identifikācijas dati, kurus Operators izsniedzis Dalībniekam.
2.7. Operatoram ir tiesības jebkurā diennakts laikā bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt Dalībnieka iespēju izmantot EPS, lai izvairītos no iespējamiem Dalībnieka un (vai) citu Biržas dalībnieku un (vai) Operatora zaudējumiem, ja nekavējoties ir jānovērš pamanītie EPS tehniskie trūkumi vai problēmas.
2.8. Operators, pamatojoties uz Reglamenta 6. punkta normām, uzrauga tirdzniecību Biržā un nodrošina, lai tirdzniecība notiktu saskaņā ar Piemērojamo tiesību aktu prasībām.
3. KONFIDENCIALITĀTE
3.1. Pusēm ir jāievēro konfidencialitāte un jānodrošina, lai neviena cita persona nevarētu iepazīties un tās rīcībā nenonāktu nekāda informācija, kas attiecas uz Dalībnieka un Operatora uzņēmējdarbību un (vai) iekšējo darbību, izņemot šajā Līgumā vai Piemērojamos tiesību aktos paredzētos gadījumus. Pusēm ir jānodrošina un jāuzņemas atbildība, lai šo konfidencialitātes prasību ievēro arī Pušu darbinieki un konsultanti, kuriem kļuvusi zināma konfidenciāla informācija saistībā ar darba attiecībām vai veiktajām funkcijām.
3.2. Šā Līguma noslēgšanas, grozīšanas, spēkā esamības apturēšanas un (vai) tā izbeigšanas fakti nav uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
3.3. Konfidencialitātes saistība neliedz Operatoram sniegt konfidenciālu informāciju kontrolējošām vai citām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī saviem auditoriem un juridiskajiem konsultantiem.
4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA
4.1. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad to paraksta abas Puses. Ir uzskatāms, ka Līgums ir noslēgts pirmajā lappusē norādītajā Līguma reģistrācijas dienā, izņemot, ja ir norādīts cits Līguma noslēgšanas datums.
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz tā izbeigšanas brīdim.
4.3. Puses vienojas, ka Līgumu var noslēgt šādos veidos: parakstot Līgumu personīgi, parakstot Līgumu ar elektronisko parakstu, apmainoties ar parakstītām Līguma kopijām pa e-pastu. Puses atzīst šajā punktā noteiktajos veidos parakstītu Līgumu un Pušu parakstus par derīgiem, Pusēm saistošiem un ar tādu pašu juridisko spēku kā Līguma oriģinālam un parakstiem. Puses apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas šajā punktā noteiktajos veidos apmainīties ar Līguma eksemplāru oriģināliem. Ja Dalībnieks nenosūta Operatoram parakstītu Līguma eksemplāra oriģinālu, Operatoram ir tiesības ierobežot Dalībnieka tirdzniecību Biržā. Šajā punktā noteiktās prasības ir piemērojamas Pusēm arī Līguma izbeigšanas gadījumā.
5. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
5.1. Operatoram ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Līgumā pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas par visiem grozījumiem no Komisijas.. Par vienpusēju Līguma grozīšanu Operators informē Dalībnieku ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai. Paziņojums par Līguma grozījumiem iesniedzams Dalībniekam, izmantojot EPS vai elektroniskus sakaru līdzekļus. Šāda paziņojuma iesniegšana ir uzskatāma par pienācīgu (proti, rakstveidā) Dalībnieka informēšanu vienpusējas Līguma grozīšanas gadījumā.
5.2. Ir uzskatāms, ka Dalībnieks piekrīt grozījumiem, ja tas līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai nav paziņojis Operatoram, ka Dalībnieks nepiekrīt grozījumiem. Šajā gadījumā Dalībniekam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot Operatoru, ne vēlāk kā līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai.
5.3. Puses noteikti vienojas, ka neatbilstību gadījumā starp Līguma normām un Piemērojamo tiesību aktu normām, ir piemērojamas Piemērojamo tiesību aktu normas bez atsevišķiem Līguma grozījumiem.
5.4. Jebkura Puse var izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
5.5. Līguma spēkā esamības apturēšanu vai izbeigšanu saskaņā ar pārkāpumu nosaka Reglaments.
5.6. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no to pienācīgas līgumsaistību izpildes, kas paredzētas līdz Līguma izbeigšanas brīdim, ieskaitot pienākumu pienācīgi izpildīt savas saistības saskaņā ar Biržā noslēgtajiem darījumiem un samaksāt Operatoram tirdzniecības maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
6. PIEMĒROJAMO TIESĪBU NOTEIKŠANA UN STRĪDU IZSKATĪŠANA
6.1. Līgumam piemērojamas un tas tiek interpretēts saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
6.2. Ikviens strīds, nesaskaņa vai prasījums, kas izriet no Līguma vai ir saistīts ar tā noteikumiem, pārkāpšanu vai spēkā esamību, risināms Pušu pārrunās. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds galīgi tiek atrisināti saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Šis Līgums noslēgts angļu un latviešu valodās 2 eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Neatbilstību gadījumā starp abām valodām, priekšroka būs tekstam angļu valodā.
7.2. Dalībnieks, parakstot šo Līgumu un ikreiz iesniedzot uzdevumu vai veicot citas darbības Biržā, apliecina Operatoram, ka Līguma 1. pielikumā noteiktie Dalībnieka apliecinājumi un garantijas ir patiesas un precīzas. Dalībniekam ir jāinformē Operators par Līguma 1. pielikumā noteikto Dalībnieka apliecinājumu un garantiju pārkāpumu. Dalībniekam ir jāatlīdzina visi Operatora zaudējumi, kas viņam radušies saistībā ar to, ka Dalībnieka apliecinājumi un garantijas neatbilst patiesībai.
7.3. Dalībnieks ar šo Līgumu piekrīt, ka Operatoram bez atsevišķas Dalībnieka piekrišanas ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus (vai jebkuru to daļu), kas izriet no šā Līguma, jebkurai trešajai personai, kura saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem ir tiesīga veikt Biržas operatora darbību.
7.4. Dalībniekam nav tiesību nodot savas saistības trešajai personai bez iepriekšējas rakstiskas Operatora piekrišanas.
7.5. Dalībnieks apliecina un piekrīt, ka Operators Dalībnieka maksātspējas un finansiālā riska vērtēšanas nolūkos no Lietuvas Republikas, Dalībnieka reģistrācijas un (vai) darbības veikšanas valsts kredītiestādēm, finanšu uzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem, kas reģistrēti kredītu biroju informatīvajās sistēmās vai citās attiecīgās sistēmās, saņem informāciju par Dalībnieka esošajām vai bijušajām finanšu saistībām, datus par to izpildi un citus datus, tostarp datus par Dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru (fiziskās personas gadījumā — vārdu, uzvārdu), neizpildīto saistību veidu, apjomu un kavējuma termiņu, ja tas nav pretrunā tiesību aktiem.
7.6. Dalībnieks apliecina un piekrīt, ka gadījumā, ja Dalībnieks pienācīgi nepilda saskaņā ar Līgumu vai saskaņā ar Biržā noslēgtajiem darījumiem paredzētās saistības, Operatoram ir tiesības nodot informāciju par Dalībnieka neizpildītajām saistībām, tostarp informāciju par Dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru (fiziskās personas gadījumā — vārdu, uzvārdu), neizpildīto saistību veidu, apjomu un kavējuma termiņu trešajām personām, iekļaut Dalībnieku personu parādu reģistros un (vai) šādu informāciju publicēt.
7.7. Puses, parakstot Līgumu, skaidri paziņo un apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līgumu, Reglamentu un citiem Piemērojamiem tiesību aktiem, ir sapratušas to saturu un ka Līgums atbilst Pušu gribai. Dalībnieks ar šo apliecina, ka ir atradis šajā Līguma punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas Operatora mājaslapā www.baltpool.eu, līdz šā Līguma noslēgšanas dienai un ir informēts par to, ka var vērsties pie Operatora par šajā Līguma punktā minēto dokumentu aktuālo redakciju rakstveida kopiju iesniegšanu vai iepazīšanos ar tām Operatora tīmekļa vietnē www.baltpool.eu visā šā Līguma darbības laikā.

 

DALĪBNIEKA APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Dalībnieks, parakstot šo Līgumu un ikreiz iesniedzot uzdevumu vai veicot citas darbības Biržā, apliecina Operatoram, ka tālāk minētie Dalībnieka apliecinājumi un garantijas ir patiesas un precīzas:
1) Dalībnieka Operatoram iesniegtie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi un atspoguļo patieso stāvokli. Dalībniekam ir zināms un saprotams, ka Operatoram sniegtā informācija tiek izmantota, lai vērtētu Dalībnieka spēju būt par Biržas dalībnieku un Dalībnieka uzticamību. Dalībniekam ir zināms, ka tam ir pienākums informēt Operatoru par jebkādām šo datu izmaiņām;
2) Dalībniekam ir visas nepieciešamās pilnvaras un juridiskas tiesības slēgt Līgumu ar Operatoru un veikt tirdzniecību Biržā saskaņā ar Dalībnieka sabiedrības statūtiem, citiem korporatīvajiem dokumentiem un tiesību aktiem, šo darbību veikšana nav pretrunā Dalībnieka noslēgtajiem spēkā esošajiem darījumiem, tiesu (šķīrējtiesas) spriedumu noteikumiem, kā arī šo darbību veikšanai ir saņemtas visas nepieciešamās Dalībnieka pārvaldes institūciju, valsts iestāžu vai citu personu atļaujas un lēmumi;
3) Dalībnieks apliecina, ka katrs Dalībnieka Operatoram norādīts pārstāvis ir pienācīgi pilnvarots pārstāvēt Dalībnieku, veicot darbības Biržā, izmantojot EPS. Pēc Operatora pieprasījuma Dalībnieks apņemas nekavējoties iesniegt Dalībnieka pārstāvja pilnvaras apliecinošus dokumentus vai (un) Operatora norādītā formā apstiprināt Dalībnieka vārdā veiktas darbības, izmantojot EPS;
4) Dalībniekam (juridiskai personai) ir vajadzīgie darbinieki un organizācijas struktūra, darbiniekiem un dalībniekiem — fiziskām personām – ir nepieciešamā kompetence, zināšanas un citas spējas, kas vajadzīgas, lai veiktu tirdzniecību Biržā, izpildītu Biržā noslēgtos darījumus un norēķinus saskaņā ar tiem un Operatora sniegtajiem pakalpojumiem;
5) Dalībnieks pārzina Biržā tirgojamo produktu īpatnības, norēķinu nosacījumus un saistītus riska faktorus, kā arī uzņemas iespējamo risku par zaudējumiem, kas saistīti ar šīm īpatnībām un riska faktoriem;
6) Dalībnieks zina un saprot, ka, izmantojot EPS, Dalībnieka Biržā noslēgti darījumi un veiktas citas darbības, kas apstiprinātas ar Dalībniekam izsniegtiem EPS pieslēgšanās identifikācijas datiem, ir neatsaucami darījumi, kuri saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 1.73. un 6.192. panta un Lietuvas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8. panta normām ir uzskatāmi par rakstveida darījumiem;
7) Dalībnieka Biržā noslēgti darījumi atbilst tirgus apstākļiem un Dalībnieka vajadzībām, interesēm un iespējām;
8) Dalībnieks zina un saprot, ka Operators neatbild un neatlīdzina nekādus tiešos un (vai) netiešos zaudējumus, kas Dalībniekam radušies Dalībnieka kļūdaini ievadītu uzdevumu, EPS darbības traucējumu dēļ vai tāpēc, ka Dalībnieks nav varējis pieslēgties pie EPS, izņemot gadījumus, ja šie apstākļi rodas Operatora vai tā darbinieku lielas neuzmanības dēļ vai tīšām;
9) Dalībnieks zina un piekrīt, ka tirdzniecības Biržā organizēšanas un datu pārbaudes nolūkos Operatoram ir tiesības ierakstīt Pušu tālruņa sarunas. Tālruņa sarunu ieraksti, paziņojumi, kas atsūtīti vai nosūtīti ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem, tiks uzskatīti par atbilstošiem pierādījumiem, risinot Pušu savstarpējos strīdus. Par veicamiem tālruņa sarunu ierakstiem Dalībnieku informē tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
10) Dalībnieks zina un saprot, ka Operators nav biokurināmā pirkšanas un pārdošanas darījumu puse un neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par Dalībnieka vai citu dalībnieku saistībām attiecībā uz Biržā noslēgto darījumu pienācīgu izpildi;
11) Dalībnieks zina un saprot, ka Operators neatbild par citu Biržas dalībnieku Operatoram sniegtu nodrošinājuma līdzekļu spēkā esamību, nodrošinājuma līdzekļus devušo personu maksātspēju vai to finansiālo stāvokli;
12) Dalībnieks ir iepazinies ar Noteikumiem un citiem Piemērojamiem tiesību aktiem un ir sapratis šajos dokumentos sniegto informāciju, kā arī viņam bija iespēja pieaicināt kvalificētus profesionāļus šo dokumentu analīzei;
13) Dalībnieks ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu šo Līgumu;
14) Līgums atbilst abu Līguma Pušu interesēm. Pirms Līguma noslēgšanas Dalībniekam tika nodrošināta iespēja iepazīties ar Līguma noteikumiem, tie Dalībniekam ir skaidri, saprotami un pieņemami;
15) Dalībniekam ir zināms, ka tam ir pienākums informēt Operatoru par šo Dalībnieka apliecinājumu un garantiju pārkāpumu.