Visos temos

Privatumo pranešimas

Šiame Privatumo pranešime Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB BALTPOOL (juridinio asmens kodas 302464881, adresas Žalgirio g. 90 (Verslo centras CITY, D korpusas, 5 aukštas) 09303 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Bendrovės buveinės adresu, Bendrovės interneto svetainėje, susisiekus el. paštu ar telefonu.
EPSO-G įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, duomenų apsaugos pareigūnas – Romas Zienka; el. pašto adresas [email protected], telefono numeris +370 612 58162.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Yra trys pagrindinės asmens duomenų grupės, priklausomai nuo būdo, kuriuo Bendrovė gali gauti informaciją apie Jus:

 • duomenys, kuriuos Jūs asmeniškai mums pateikiate;
 • automatiškai surenkami duomenys, Jums apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, jungiantis ir atliekant veiksmus Bendrovės prekybos sistemose, atvykus į Bendrovės buveinę, susisiekus su mumis el. paštu;
 • duomenys, gaunami iš kitų šaltinių, tokių kaip Jūsų kredito įstaigos, biržos dalyvių mokumo / patikimumo vertinimo įstaigos ir kiti duomenų šaltiniai.

Sutikdami su šio Bendrojo privatumo pranešimo nuostatomis, Jūs sutinkate, kad bet kuriuo iš šiame pranešime nurodytų būdų Bendrovė gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • vardas, pavardė,
 • darbovietė, pareigų pavadinimas,
 • IP adresas,
 • prisijungimus prie prekybos sistemų identifikuojantys duomenys (naudotojo vardas, slaptažodis), sistemos naudotojo veiksmų seka;
 • elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kita kontaktinė informacija.

Žemiau nurodytus duomenis Bendrovė tvarkys tam tikrais ypatingais atvejais, apie tai informuodama Jus kiekvienu konkrečiu atveju, ir, kai tai nustato teisės aktai, paprašydama Jūsų sutikimo:

 • atvaizdas(-ai),
 • gimimo data, asmens kodas, banko sąskaitos informacija,
 • duomenys apie teistumą, mokestinių įsipareigojimų vykdymą ir kita panašaus pobūdžio informacija, skirta tiekėjo (jo atstovo) tinkamumui vykdyti viešojo pirkimo sutartį pagrįsti,
 • informacija apie Jūsų išsilavinimą, išsilavinimo dokumentų kopijos,
 • interesų deklaracija,
 • individualios veiklos ar kitų mokesčių administratoriaus, Socialinio draudimo fondo valdybos Jums išduotų pažymų, kitų dokumentų kopijos,
 • darbo patirties, turimos kvalifikacijos, įgūdžių, profesinių lūkesčių aprašymai,
 • kiti specialių kategorijų duomenys, kai tokią pareigą Bendrovei nustatys Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas.

Kokiais tikslais renkame asmens duomenis?

Informacija apie Jus renkama ir tvarkoma šiais tikslais:

 • paslaugų teikimo prekybos sistemose prieinamumui, stabilumui ir naudotojo patogumui užtikrinti – duomenys automatiškai renkami ir fiksuojami Jums apsilankius Bendrovės interneto svetainėje https://www.baltpool.eu ir prekybos sistemose pasitelkiant funkcinius ir privalomojo veikimo slapukus (angl. cookies), šiuo tikslu gautų duomenų tvarkymo Bendrovėje laikas priklauso nuo jų atliekamos funkcijos:

 

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimas
PHPSESSID Vartotojo sesijai palaikyti Galioja, kol neišjungiama naršyklė
_ga Naudojamas „Google Analytics“ programos, kad būtų gaunami lankytojų skaičiaus srauto duomenys, naršymo laikas, naršyklė Galioja  2 metus

 

_gid Naudojamas „Google Analytics“ programos, kad būtų gaunami lankytojų skaičiaus srauto duomenys, naršymo laikas, naršyklė Galioja, kol neišjungiama naršyklė

 

pll_language Naudojamas įsiminti puslapio kalbai, kad apsilankius kitą kartą kalba būtų parenkama automatiškai. Galioja  1 metus
__cfduid Naudojamas DataTables duomenų lentelių nustatymams saugoti Galioja  24 val.
1P_JAR Naudojamas naudotojų sekimo ir reklamos pritaikymo tikslais Galioja  24 val.
 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais– dėl būtinybės tinkamai vykdyti sutartį, sudarytą su duomenų subjektu arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu surinkti duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties nutraukimo dienos;
 • viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslais– pirkime dalyvaujančiųjų asmens duomenys tvarkomi dėl būtinybės vykdyti būsimą viešojo pirkimo sutartį arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį, duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po pirkimų procedūrų pabaigos;
 • kandidatų į darbo vietą Bendrovėje arba kandidatų, pretenduojančių tapti Bendrovės kolegialių organų nariais, atrankos ir duomenų bazės administravimo bei tikrinant kandidatus gauti duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, ištrinami ne vėliau kaip po 2 (dvejų) metų po tokio sutikimo išdavimo dienos, o jei toks sutikimas neduotas – ištrinami nedelsiant, pasibaigus atitinkamo konkurso/atrankos rezultatų apskundimo terminui;
 • veiklos viešinimo tikslu gauti duomenys saugomi ir gali būti panaudoti 1 (vienerius) metus po Jūsų sutikimo išdavimo dienos, nebent apie savo sutikimo atšaukimą mus informuotumėte anksčiau.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas tvarkomiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų perdavimas ir atskleidimas tretiesiems asmenims

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys Energijos išteklių biržoje, šilumos aukciono informacinėje sistemoje, elektroninėje medienos pardavimo sistemoje nėra viešai prieinami, juos tvarkome ir saugome vadovaudamiesi teisės aktais ir aukščiausiais savo veiklai taikomais standartais. Išimtiniais, žemiau nurodytais, atvejais ir tikslais gali tekti Jūsų asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims:

 • asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, kurie tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.
 • Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, tik ta apimtimi ir tik tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija:
  • duomenų tvarkymo tikslai;
  • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
  • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
  • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad Jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas arba Jūsų asmens duomenys būtų apskirtai ištrinti – šios teisės gali būti realizuotos esant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17–18 straipsniuose nustatytomis sąlygoms.
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • paštu adresu Žalgirio g. 90, (CITY verslo centras, D korpusas, 5 aukštas) 09303 Vilnius;
 • atvykę į Bendrovę, adresu Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius;
 • kreipdamiesi tiesiogiai į EPSO-G įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūną (kontaktiniai duomenys pateikiami viršuje).

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šio Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

 

BALTPOOL UAB

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
(CITY verslo centras, D korpusas, 5 aukštas)
Įmonės kodas 302464881
Tel. +370 5 239 3157
El. paštas [email protected] 
Duomenys apie bendrovę yra kaupiami LR juridinių asmenų registre

Bendrasis privatumo pranešimas paskutinį kartą peržiūrėtas 2020 m. kovo 25 d.

Norite sužinoti daugiau?

Parašykite mums ir mes su jumis susisieksime.