Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Osalejalepingu tingimused

ENERGIARESSURSSIDE BÖRSIL OSAÖLEMISE LEPINGU
STANDARDSED TINGIMUSED

1. ÜLDISED SÄTTED
1.1. Lepingus kasutatavad terminid ja nende tähendus:
Börs – BALTPOOL UAB poolt administreeritav energiaressursside börs.-;
EPS – Operaatori poolt administreeritav kaubandussüsteem;
Komisjon – Riiklik hindade ja energeetika kontrolli komisjon;
Operaator ettevõte BALTPOOL UAB, (ettevõtte kood 302464881);
Reglement – Riikliku hindade ja energeetika kontrolli otsusega kinnitatud BALTPOOL UAB energiaressursside börsi reglement koos kõikide muudatuste ning täiendustega;
Rakendatavad õigusaktid – õigusaktid, mis reglementeerivad energiaressursside börsil kauplemist:
1) Reglement on kätte saadav Operaatori veebilehel (www.baltpool.eu);
2) Biokütusega kauplemise tingimused, milliseid Operaator koostab ja avalikult esitab oma veebilehel (www.baltpool.eu);
3) Biokütuse tarnimise tüüptingimused, milliseid Operaator koostab ja avalikult esitab oma veebilehel (www.baltpool.eu);
4) Osalejate kategooriatesse jaotamise reeglid, milliseid Operaator koostab ja avalikult esitab oma veebilehel (www.baltpool.eu);
5) Muud õigusaktid ja dokumendid, milliseid Operaator koostab ja avalikult esitab oma veebilehel, mis reglementeerivad kauplemist ja tehingute täitmist energiaressursside börsil.
1.2. Muudel mõistetel on sama tähendus, mis on sätestatud Rakendatavates õigusaktides, välja arvatud juhtumid, kui Lepingus kasutatavad uued mõisted või muu konkreetse mõiste tähendus või kontekst nõuab teisiti.
1.3. Viited õigusaktidele tähendavad seda, et viited neile hõlmavad samuti kõiki õigusaktide muudatusi ja (või) nende täiendusi.
2. LEPINGU ESE
2.1. Peale käesoleva lepingu sõlmimist ning saades Operaatorilt Osaleja EKS (elektronkaubanduse süsteemi) identifitseerimise sisse logimise koodid, Osaleja omandab õiguse börsil kauplemiseks.
2.2. Osalejale antakse õigus kaubelda nendes Börsil sellistes kaubandussegmentides, millede kohta Osaleja esitas oma palve ning tingimusel, et Osaleja vastab kõikidele selles segmendis kauplemise nõuetele.
2.3. Käesoleva Lepinguga Osaleja kohustub täitma kõiki Reglemendi ja muude Rakendatavate õigusaktide sätteid, mis reglementeerivad Börsil kauplemist.
2.4. Käesoleva lepinguga Osaleja kohustub kasutada EKS, juhindudes Rakendatavate õigusaktide nõuetest ning mitte sooritada ükskõik milliseid toiminguid, mis võiksid kahjustada EKS ja/ või häirida teiste börsil osalejate tegevust. Osaleja on kohustatud viivitamatult teatama Operaatorile kõikidest EKS tegevuse häiretest või riketest .
2.5. Osaleja EKS (elektronkaubanduse süsteemi) identifitseerimise sisse logimise koodid antakse välja Reglemendiga kehtestatud korras. Osaleja on kohustatud hoidma oma EKS sisse logimise koodide saladust, viivitamatult informeerida operaatorit nende kaotamise või kolmandatele isikutele teatavaks saamise juhtudel.
2.6. Kõik EKS süsteemis sooritatud toimingud, mis on tehtud, kasutades Osaleja identifitseerimise andmeid, on Osalejale õiguslikult siduvad ja neid loetakse Osaleja poolt sooritatuteks toiminguteks. Osaleja on vastutav mitte ainult enda, vaid ka kolmandate isikute toimingute eest EKS süsteemis, juhul kui Osaleja nimel sooritati toiminguid, millede sooritamiseks kasutati Operaatori poolt Osalejale välja antuid EKS sisse logimise koode ja/või Osaleja identifitseerimise andmeid.
2.7. Operaatoril on õigus ükskõik millisel kellaajal piirata või lõpetada Osaleja võimalus kasutada EKS süsteemi ilma eelneva hoiatuseta selleks, et ära hoida teiste börsil tegutsevate osalejate ja või Operaatori võimaliku kahjumit, samuti ka siis, kui on vajalik viivitamatult kõrvaldada EKS süsteemis tekkinuid tehnilisi rikkeid või muid probleeme.
2.8. Operaator, juhindudes Reglemendi § 6 sätetest, jälgib börsi tegevust ja kindlustab, et kauplemine toimuks vastavalt Rakendatavate õigusaktide nõuetele.
3. KONFIDENTSIAALSUS
3.1. Lepingu Pooled on kohustatud kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ja tagama, et ükskõik milline kolmas isik ei saaks tutvuda ega teada ükskõik millisest informatsioonist, mis on seotud Osaleja ja Operaatori äritegevuse ja/või sisemise tegevusega, välja arvatud käesolevas Lepingus ja/või Rakendatavates õigusaktides ettenähtud erandjuhtumid. Pooled on kohustatud tagama ja vastutavad kõikide oma töötajate ja konsultantide, kes valdavad konfidentsiaalset informatsiooni oma töösuhete või sooritatavate funktsioonide alusel, konfidentsiaalsuse nõuetest kinni pidamise eest.
3.2. Käesoleva Lepingu sõlmimist, tema muudatusi, kehtivuse peatamist ja/või lõpetamise fakte ei loeta konfidentsiaalseks informatsiooniks.
3.3. Konfidentsiaalsuse kohustus ei keela Operaatoril esitada konfidentsiaalset informatsiooni seadusega ettenähtud korras teda kontrollivatele või muudele instantsidele, samuti audiitoritele ja õigusnõustajatele.
4. LEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE
4.1. Leping jõustub alates momendist, millal lepingu kirjutavad alla mõlemad Pooled. Lepingu jõustumise momendiks loetaks Lepingu esimesel leheküljel näidatud Lepingu registreerimise kuupäeva, välja arvatud juhtumid, kui lepingu teksti on näidatud muu Lepingu jõustumise tähtaeg.
4.2. Leping jõustub alates tema sõlmimise momendist ja kehtib kuni selle lõpetamise momendini.
4.3. Lepingu Pooled lepivad kokku, et Lepingut võidakse sõlmida allpool kirjeldatud: Kirjutades lepingu alla osapoolte vahetul osalemisel; Kirjutades lepingu alla elektron allkirjaga; Saates alla kirjutatud Lepingu koopiaid faksi või elektronpostiga. Lepingu Pooled tunnistavad käesolevas punktis kirjeldatud viisil sõlmitud lepingut kehtivaks ja osapooltele õiguslikult siduvateks täpselt samuti, nagu originaalset Lepingut ja selle allkirju. Pooled kohustuvad mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul, alates käesolevas punktis sätestatud viisil Lepingu sõlmimise momendist, saata teineteisele Lepingu originaalsed eksemplarid. Juhul kui Osaleja ei tagasta Operaatorile tema poolt alla kirjutatud Lepingu originaaleset eksemplari, siis Operaatoril on õigus piirata Osaleja tegevust börsil. Käesolevas punktis kehtestatud nõuded kehtivad ja Lepingu lõpetamise juhtumil.
5. LEPINGU MUUDATUSED JA LÕPETAMINE
5.1. Operaatoril on õigus Lepingut ühepoolselt muuta. Ühepoolsest Lepingu muudatustest Operaator peab informeerima Osalejat mitte hiljem kui 14 (neliteist) kalendripäeva enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Lepingu muudatustest teatatakse Osalejale EKS süsteemi kaudu või sidevahendite abil. Selline muudatuste teatamine Osalejale loetakse täielikult nõuetekohaseks (kirjalikuks) Osaleja informeerimiseks Lepingu ühepoolsete muudatuste kohta.
5.2. Juhul kui Osaleja ei teata Operaatorile oma vastuväidetest muudatuste kohta enne nende jõustumise kuupäeva, siis muudatused loetakse Osaleja poolt heaks kiidetuteks. Muudatuste korral Osalejal on õigus viivitamatult Leping lõpetada, teatades sellest Operaatorile kirjalikus vormis mitte hiljem kui muudatuste jõustumise kuupäeva.
5.3. Lepingu Pooled lepivad selgesõnaliselt kokku, et juhul, kui esineb lahknevusi Lepingu sätete ja Rakendatavate õigusaktide vahel, siis võetakse aluseks Rakendatavate õigusaktide nõuded ilma Lepingu täiendavate muudatuste vormistamiseta.
5.4. Ükskõik milline Lepingu Pool võib lõpetada käesoleva Lepingu, eelnevalt teatades sellest kirjalikult teisele Lepingu Poolele enne Lepingu katkestamist 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.
5.5. Lepingu tingimuste rikkumise korral Lepingu kehtivuse peatamine või lõpetamine toimub Reglemendis sätetes kehtestatud korras.
5.6. Lepingu lõpetamine ei vabasta Pooli enne Lepingu lõpetamise momenti omale võetud kohustuste nõuetekohase täitmise eest, kaasa arvatud Börsil sõlmitud tehingute nõuetekohane täitmine ning Operaatorile tasu maksmine tema teenuste eest.
6. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
6.1. Lepingut tõlgendamisel ja arutamisel rakendatakse Leedu Vabariigi seadusandlust.
6.2. Kõik vaidlused, lahkarvamused või nõuded, mis tulenevad käesoleva lepingu sätetest, nende rikkumisest või kehtivusest, lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui vaidlusi ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, siis vaidluste lõplik lahendamine toimub Reglemendis sätestatud korras.
7. MUUD TINGIMUSED
7.1. Börsil Osaleja nõustub sellega, et Operaatoril on õigus ilma Osaleja nõusolekuta oma kohustused ja õigused (võik ükskõik millise nende osa), mis on seotud käesoleva Lepinguga, üle anda ükskõik millisele kolmandake isikule, kellel on vastavalt Rakendatavatele õigusaktidele õigus tegutseda börsioperaatorina.
7.2. Osalejal ei ole õigust oma õigusi ja kohustusi edasi anda kolmandatele isikutele ilma eelneva kirjaliku Operaatori nõusoleku saamiseta.
7.3. Osaleja kinnitab, et Operaatoril on õigus saada informatsiooni Osaleja usaldusväärsuse, maksuvõimekuse kohta finantsriisika hindamise eesmärgil kõikidest kreediti ja muudest asutustest, finantsettevõtetest, kõikidest muudest ettevõtetest ja asutustest, kreediti ettevõtete informatsiooni süsteemidest, kõikidest muudest pantimise, laenude või andmete kogumise asutustest ja süsteemidest, nõuda ja saada informatsiooni Osaleja olemasolevate või varasemate finants ja/või mitte finantskohustuste kohta, andmeid nende täitmise kohta, muid andmeid, kaasa arvatud andmed Osaleja nimetuse, koodi (füüsilise isiku puhul – ees- ja perenimi) kohta; täitmata jäänud kohustuste, nende suuruse, viivituste jms. andmete kohta, juhul kui sellised päringud ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
7.4. Osaleja kinnitab ja aktsepteerib, et juhul kui Osaleja ei täida nõuetekohaselt vastavalt Lepingule või Börsil sõlmitud tehingutele omale võetuid kohustusi, siis Operaatoril on õigus teatada Osaleja täitmata jäetutest kohustustest, kaasa arvatud informatsioon Osaleja nimetus, kood, (füüsilise isiku puhul – ees- ja perenimi), tema täitmata kohustuste olemuse, mahu ja tähtaegade viivituste kohta kolmandatele isikutele, kanda Osaleja võlgnikkude registrisse ja/või avaldada selline informatsioon avalikult.
7.5. Lepingu alla kirjutamisega Pooled selgesõnaliselt deklareerivad ja kinnitavad, et nad on tutvunud Lepingu sisuga, Reglemendiga ja muude Rakendatavate õigusaktidega, on aru saanud ja mõistnud nende sisu, samuti kinnitavad, et Leping on sõlmitud nende vabal tahtel. Osaleja kinnitab veel seda, et ta on teadlik sellest, et ülalpool nimetaud dokumendid Lepingu kehtivuse ajal on juurdepääsevad ja jäävad kättesaadavateks Operaatori veebilehel (www.baltpool.eu).