Visos temos

VIAP lėšos

Tai – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje.

Informacija

VIAP – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje.

VIAP teikimo tikslas – Lietuvos Respublikos energetikos, ekonominės ir aplinkos apsaugos politikos strateginių tikslų įgyvendinimas, užtikrinant visų elektros energijos vartotojų interesų įgyvendinimą. 

Už energetikos įmonių teikiamas VIAP šioms įmonėms taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka yra mokamos VIAP lėšos iš VIAP lėšų biudžeto.  

VIAP kaina  

VIAP kainą kiekvieniems kalendoriniams metams nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Visą statistinę informaciją apie kiekvieniems kalendoriniams metams nustatytą VIAP kainą ir VIAP lėšų biudžetą galite rasti VERT tinklalapyje.

Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP):

Elektros energijos gamyba naudojant AEI ir balansavimas (7.1 paslauga)

Ši paslauga apima elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) ir jos balansavimą.  Elektros energijos gamintojams, teikiantiems šią paslaugą, VIAP lėšas išmoka Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos paskirta superkančioji įmonė, jei gamintojai prijungti prie perdavimo tinklo, ir visuomeninis tiekėjas, jei gamintojai prijungti prie skirstomojo tinklo.

Efektyvi termofikacinių elektrinių gamyba (7.2 paslauga)

Ši paslauga apima elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas ir sutaupomas toks kiekis pirminės energijos, kad bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą galima laikyti efektyvia.

Elektros energijos tiekimo saugumo ir sistemų rezervų užtikrinimas (7.3 – 7.4 paslaugos)

Ši paslauga apima elektros energijos gamybą nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energiją gaminti būtina, kad būtų užtikrintas elektros energijos tiekimo saugumas ir elektros energetikos sistemos rezervai nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti.

Strateginiai elektros gamybos projektai (7.5 paslauga)

Ši paslauga apima elektros energijos gamybos pajėgumų, strategiškai svarbių elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui ar valstybės energetinei nepriklausomybei užtikrinti, plėtrą.

Strateginiai infrastruktūros projektai (7.6 paslauga)

Ši paslauga apima strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis, įgyvendinimą.

Ignalinos atominės elektrinės eksplotavimo nutraukimo fondas (7.7 paslauga)

Ši paslauga apima energetikos objektų darbo saugumo užtikrinimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą.

Į Fondo sąskaitą pervestos lėšos gali būti naudojamos tik valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2011, Nr. 106-5011) (pakeitimas 2013.02.26 Nr. 1-46 (Žin., 2013, Nr. 22-1107)) nustatyta tvarka atsiskaityti su asmenimis, teikiančiais iš Fondo finansuojamas Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.7 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

Elektrinių, naudojančių AEI, prijungimas prie elektros tinklų (7.8 paslauga)

Ši paslauga apima elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimą prie elektros tinklų. Paslaugą teikia perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai.

Tinklų plėtra dėl elektros energijos gamybos naudojant AEI (7.9 paslauga)

Ši paslauga apima elektros tinklų operatoriaus atliekamą elektros tinklų optimizavimą, plėtrą ir (ar) rekonstravimą, užtikrinančius gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) plėtrą. Paslaugą teikia perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai.