Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Kas ir SIAP?

SIAP – Sabiedriskajām Interesēm Atbilstoši Pakalpojumi elektroenerģētikas sektorā.

SIAP sniedz elektroenerģētikas uzņēmumi, kuru mērķis ir īstenot Lietuvas Republikas enerģētikas, ekonomiskās un vides aizsardzības politikas stratēģiskos mērķus un nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

Pakalpojumu saraksts ir noteikts un SIAP tiek sniegti saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2012.g. 8.jūlija lēmumu Nr. 916 apstiprināto Sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu elektroenerģētikas sektorā sniegšanas kārtības aprakstu.

Sabiedriskajām interesēm atbilstoši pakalpojumi (SIAP):

Elektroenerģijas ražošana, izmantojot AER, un balansēšana (7.1.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus (AER), un tās balansēšanu. Elektroenerģijas ražotājiem, kas sniedz šo pakalpojumu, SIAP līdzekļus izmaksā Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrijas iecelts iepirkšanas uzņēmums, ja ražotāji ir pieslēgti padeves tīklam, un sabiedriskais piegādātājs, ja ražotāji ir pieslēgti sadales tīklam.

Efektīva termofikācijas elektrostaciju ražošana (7.2.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver elektroenerģijas ražošanu termofikācijas režīmā kombinēta elektroenerģijas un siltuma ražošanas cikla elektrostacijās, ja šīs elektrostacijas piegādā siltumu uz siltumapgādes sistēmām un tiek ietaupīts tāds primārās enerģijas apjoms, ka kopējo siltuma un elektroenerģijas ražošanu var uzskatīt par efektīvu.

Elektroenerģijas piegādes drošības un sistēmu rezervju nodrošināšana (7.3. – 7.4. pakalpojumi)

Šis pakalpojums aptver elektroenerģijas ražošanu noteiktās elektrostacijās, kurās elektroenerģijas ražošana ir nepieciešama elektroenerģijas piegādes drošības nodrošināšanai, un elektroenerģijas sistēmas rezervju nodrošināšanu noteiktajās elektrostacijās, kuru darbība nepieciešama valsts enerģētiskās drošības nodrošināšanai.

Stratēģiskie elektrības ražošanas projekti (7.5.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver elektroenerģijas ražošanas jaudu, kas ir stratēģiski svarīgas elektroenerģētikas sistēmas darba drošības un uzticamības vai valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai, attīstīšanu.

Stratēģiskie infrastruktūras projekti (7.6.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver stratēģisko elektroenerģētikas sektora projektu, kas saistīti ar enerģētiskās drošības palielināšanu, ierīkojot savienojuma līnijas ar citu valstu elektroenerģētikas sistēmām un (vai) savienojot Lietuvas Republikas elektroenerģētikas sistēmas ar citu dalībvalstu elektroenerģijas sistēmām, īstenošanu.

Ignalinas atomelektrostacijas ekspluatācijas izbeigšanas fonds (7.7.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver enerģētikas objektu darba drošības nodrošināšanas, radioaktīvo atlikumu apsaimniekošanas darbību.

Fonda kontā ieskaitītie līdzekļi var tikt izmantoti tikai tam, lai valsts uzņēmuma Ignalinas atomelektrostacijas ekspluatācijas izbeigšanas fonda nostādņu īstenošanas noteikumos, kas apstiprināti ar enerģētikas ministra 2011.g. 18.augusta pavēli Nr. 1-207 (Žin., 2011, Nr. 106-5011) (grozījumi 26.02.2013. Nr. 1-46 (Žin., 2013, Nr. 22-1107)), noteiktajā kārtībā norēķinātos ar personām, kas sniedz no Fonda finansējamo Pakalpojumu sniegšanas kārtības apraksta 7.7.punktā noteiktos sabiedriskajām interesēm atbilstošus pakalpojumus.

Elektrostaciju, kas izmanto AER, pieslēgšana elektrības tīkliem (7.8.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver elektrostaciju, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, pieslēgšanu elektrības tīkliem. Pakalpojumu sniedz padeves sistēmas un sadales tīklu operatori.

Tīklu attīstība elektroenerģijas ražošanai izmantojot AER (7.9.pakalpojums)

Šis pakalpojums aptver elektrotīklu operatora veicamo elektrotīklu optimizāciju, attīstību un (vai) rekonstruēšanu, kas nodrošina ražošanas attīstību, izmantojot atjaunojamos energoresursus (AER). Pakalpojumu sniedz padeves sistēmas un sadales tīklu operatori.