Visos temos

Saulės jėgainių plėtotojams

Informacija apie išmokėtas kompensacijas saulės elektros energijos elektrinių projektų plėtotojams

Informuojame, kad kompensacijos saulės elektros energijos elektrinių projektų plėtotojams jau yra išmokėtos pagal šiuos Kompensacijų komisijos sprendimus:

Apmokėtų sprendimų sąrašas (2016.05.26)


Kompensacijų išmokėjimo grafikas

Informuojame, kad BALTPOOL UAB (toliau – Administratorius) kompensacijas saulės šviesos elektros energijos elektrinių projektų plėtotojams pagal Komisijos sprendimus išmoka per metus nuo sprendimų priėmimo datos.

Jeigu Komisijos sprendimai yra apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ir (ar) teismui, kompensacijos bus išmokamos tik įsiteisėjus atitinkamai Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir (ar) teismo sprendimui dėl tokio Komisijos sprendimo.


Dėl kredito įstaigų, kurių veikla buvo sustabdyta

Kompensacijų gavėjai, kurie prašyme Kompensavimo komisijai nurodė sąskaitą kredito įstaigoje, kurios veikla buvo sustabdyta Lietuvos banko atitinkamu sprendimu, gali nurodyti Administratoriui kitoje kredito įstaigoje turimą pareiškėjo sąskaitą Kompensacijai pervesti. Šiuo atveju pareiškėjas turi pateikti rašytinį prašymą Administratoriui, prie kurio turi būti pridedamas juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas, ne senesnis kaip 60 dienų, ir pasirašančio asmens dokumento kopija (juridinio asmens atveju) ar  fizinio asmens dokumento kopija (fizinio asmens atveju). Teikiamos dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio bendrovės vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data.


Dėl galimybės pakeisti banko sąskaitą

Remiantis Aprašo 9 punktu, asmenys, patyrę išlaidas, tiesiogiai susijusias su saulės elektrinės projekto plėtojimu, Kompensavimo komisijai teikė prašymus dėl šių išlaidų kompensavimo nurodydami informaciją apie pareiškėją, iš jų – banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį, į kurią Administratorius, remdamasis Aprašo 24 punkto nuostatomis, privalo pervesti kompensuotiną lėšų sumą. Sąskaitos keitimo galimybės teisės aktai nenustato.

Administratorius, siekdamas užtikrinti VIAP lėšų skaidrų, objektyvų ir efektyvų administravimą, savo funkcijas vykdo išimtinai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis. Todėl Kompensacijų suma, patvirtinta Kompensavimo komisijos sprendimu, bus pervedama į išlaidas patyrusio asmens prašyme Kompensavimo komisijai nurodytą sąskaitą, t. y. šiuo metu keisti pareiškėjo duomenų negalima.