Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Privātuma paziņojums

Šajā Privātuma paziņojumā sniedzam Jums informāciju par to, kā UAB BALTPOOL (juridiskās personas kods: 302464881, adrese: Žalgirio g. (Žalgirjo iela) 90 (Biznesa centrs CITY, D. korpuss, 5. stāvs) 09303 Viļņa, Lietuvas Republika) (turpmāk – Sabiedrība) apstrādā Jūsu personas datus, kurus Jūs iesniedzāt Sabiedrībai, apmeklējot Sabiedrību faktiskajā adresē, interneta vietni, sazinoties pa e-pastu vai tālruni.
EPSO-G uzņēmumu grupas, kurai pieder Sabiedrība, datu aizsardzības amatpersona – Roms Zienka (Romas Zienka); e-pasta adrese: [email protected], tālruņa numurs: +370 612 58162.

Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Pastāv trīs galvenās personas datu grupas, atkarībā no veida, kādā Sabiedrība var iegūt informāciju par Jums:

 • dati, kurus Jūs personīgi iesniedzat mums;
 • dati, kas tiek apkopoti automātiski, kad apmeklējat Sabiedrības interneta vietni, pieslēdzaties un veicat darbības Sabiedrības tirdzniecības sistēmās, ierodaties Sabiedrības faktiskajā adresē vai sazināties ar mums pa e-pastu;
 • dati, kas tiek iegūti no citiem avotiem, piemēram, Jūsu kredītiestādes, biržas dalībnieku maksātspējas/uzticamības vērtēšanas iestādes un citiem datu avotiem.

Piekrītot šiem Vispārīgā privātuma paziņojuma noteikumiem, Jūs piekrītat, ka jebkādā no šajā politikā norādītajiem veidiem Sabiedrība drīkst kārtot šādus Jūsu datus:

 • vārdu un uzvārdu;
 • darbavietu un amata nosaukumu;
 • IP adresi;
 • pieslēgšanās tirdzniecības sistēmai identifikācijas datus (lietotāja vārdu un paroli), sistēmas lietotāja darbību secību;
 • e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi un citu kontaktinformāciju.

Tālāk tekstā norādītos datus Sabiedrība apstrādās īpašos gadījumos, par to informējot Jūs katrā konkrētajā gadījumā, un, ja to paredz tiesību akti, lūdzot Jūsu piekrišanu:

 • attēlu/-us;
 • dzimšanas datumu, personas kodu un bankas konta informāciju;
 • datus par sodāmību, nodokļu saistību izpildes un citu līdzīga rakstura informāciju, kuras mērķis ir pamatot piegādātāja (tā pārstāvja) atbilstību attiecībā uz publiskā iepirkuma līguma izpildi;
 • informāciju par Jūsu izglītību un izglītības dokumentu kopijas;
 • interešu deklarāciju;
 • individuālās darbības vai citu nodokļu administratora, Sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes Jums izsniegto izziņu, citu dokumentu kopijas;
 • darba pieredzes, esošās kvalifikācijas, prasmju, profesionālās vēlmju aprakstus;
 • citus speciālo kategoriju datus, ja šādu pienākumu Sabiedrībai noteiks svarīgu objektu aizsardzības līkums, lai nodrošinātu Lietuvas Republikas nacionālo drošību.

Kādam mērķim tiek apkopoti personas dati?

Informācija par Jums tiek apkopota un apstrādāta šādiem mērķiem:

 • pakalpojumu sniegšanas tirdzniecības sistēmās pieejamības, stabilitātes un lietotāja ērtības nodrošināšanai – dati automātiski tiek apkopoti un fiksēti, kad apmeklējat Sabiedrības interneta vietni http://www.baltpool.eu un tirdzniecības sistēmās izmantojat funkcionālās un obligātās darbības sīkdatnes (angļ. val. cookies). Šim mērķim iegūto datu apstrādes Sabiedrībā laiks ir atkarīgs no to veicamās funkcijas:

 

Sīkdatnes nosaukums Mērķis Derīgums
PHPSESSID Lietotāja sesijas uzturēšanai Derīgs līdz pārlūkprogrammas izslēgšanai
_ga Izmanto Google Analytics programma, lai iegūtu datus par apmeklētāju skaita plūsmu, pārlūkošanas laiku un izmantoto pārlūkprogrammu Derīgs 2 gadus

 

_gid Izmanto Google Analytics programma, lai iegūtu datus par apmeklētāju skaita plūsmu, pārlūkošanas laiku un izmantoto pārlūkprogrammu Derīgs līdz pārlūkprogrammas izslēgšanai

 

pll_language Izmanto, lai atcerētos vietnes valodu, lai nākamā apmeklējuma reizē valoda tiktu izvēlēta automātiski. Derīgs 1 gadu
__cfduid Izmanto DataTables datu tabulu iestatījumu saglabāšanai Derīgs 24 st.
1P_JAR Izmanto lietotāja izsekošanas un reklāmas pielāgošanas mērķim Derīgs 24 st.

 

 • līgumu slēgšanas un izpildes mērķim – lai pienācīgi izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu, vai īstenojot darbības pirms līguma slēgšanas pēc datu subjekta lūguma. Šajā nolūkā apkopotie dati tiek uzglabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma izbeigšanas dienas;

 

 • publisko iepirkumu organizēšanas un izpildes mērķim – iepirkuma dalībnieku personas dati tiek apstrādāti saistībā ar nepieciešamību izpildīt nākamo publisko iepirkumu līgumu vai īstenot darbības pirms līguma slēgšanas pēc datu subjekta lūguma. Šim mērķim dati tiek uzglabāti 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma procedūru beigām;

 

 • kandidātu darbam Sabiedrībā vai kandidātu, kuri pretendē kļūt par Sabiedrības koleģiālo orgānu locekļiem, atlases un datu bāzes administrēšanas un kandidātu pārbaudes mērķim iegūtie dati tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek dzēsti ne vēlāk kā pēc 2 (diviem) gadiem pēc šādas piekrišanas saņemšanas dienas, bet ja šāda piekrišana netiek dota – tiek dzēsti nekavējoties, beidzoties attiecīgajam konkursa/atlases rezultātu pārsūdzības termiņam;

 

 • darbības publicitātes mērķim iegūtie dati tiek uzglabāti un var tikt izmantoti 1 (vienu) gadu pēc Jūsu piekrišanas došanas dienas, ja vien par savas piekrišanas atsaukšanu neinformēsiet mūs ātrāk.

Kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības likumu, kā arī saskaņā ar citām tiesību aktos paredzētajām prasībām. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Sabiedrība, gan nosakot Personas datu apstrādes līdzekļus, gan pašas datu apstrādes laikā, iedzīvina atbilstošus tiesības aktos paredzētos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas paredzēti apstrādājamo personas datu aizsardzībai pret nejaušu un nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, izmaiņām, zaudēšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu nelikumīgu apstrādi. Piemērotie līdzekļi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas saistībā ar Personas datu apstrādi.

Datu nodošana un atklāšana trešajām personām

Jūsu iesniegtie dati Enerģijas resursu biržā, siltuma izsoles informācijas sistēmā un elektroniskajā koksnes pārdošanas sistēmā nav publiski pieejami. Tos apstrādājam un uzglabājam saskaņā ar tiesību aktiem un augstākajiem standartiem, kurus piemērojam savā darbībā. Izņēmuma kārtā tālāk tekstā norādītajos gadījumos un nolūkos var nākties nodot Jūsu personas datus trešajām personām:

 • personas datu apstrādātājiem, kuri mums sniedz pakalpojumus (veic darbus), t. i., informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, auditori, juristi, konsultanti, kuri apstrādā Jūsu datus Sabiedrības kā datu pārziņa vārdā;
 • datu apstrādātāji ir tiesīgi apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem tikai tādā apjomā un tik daudz, cik tas ir nepieciešams. Piesaistot datu apstrādātājus, darām visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka arī mūsu datu apstrādātāji būtu iedzīvinājuši pienācīgus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus personas datu drošības nodrošinošai un glabātu personas datu noslēpumu;
 • Jūsu personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm un institūcijām, citām personām, kuras pilda tām uzticētās funkcijas tiesību aktos paredzētajos gadījumos un paredzētajā apjomā.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

 • mums iesniegt rakstisku lūgumu par informācijas sniegšanu Jums – vai ar Jums saistītie dati tiek apstrādāti, un, ja šādi dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un šādu informāciju:
  • datu apstrādes mērķi;
  • noteiktu personas datu kategorijas;
  • datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai tiks atklāti Jūsu personas dati;
  • ja iespējams, personas datu uzglabāšanas periods vai, ja nav iespējams, kritēriji, kas piemērojami tā perioda noteikšanai.
 • pieprasīt labot neprecīzos vai papildināt nepilnīgos ar Jums saistītos personas datus;
 • pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota vai arī lai Jūsu personas dati vispār tiek dzēsti – šīs tiesības var tikt realizētas, ja pastāv Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.–18. pantos paredzētie nosacījumi;
 • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti vienīgi uz Jūsu piekrišanas pamata;
 • lūgt, lai Jūsu apstrādājamos personas dati tiek nosūtīti citam datu pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams;
 • iesniegt mums vai Valsts datu aizsardzības inspekcijai sūdzību, ja uzskatāt, ka Jūsu kā personas datu subjekta tiesības ir un/vai var būt pārkāptas.

Kā varat realizēt savas tiesības?

Lai realizētu savas tiesības, lūgumus, sūdzības vai prasības, iesniedziet mums rakstiski:

 • pa e-pastu: ue.looptlab@ofni;
 • sūtot pa pastu uz adresi Žalgirio g. 90, (Verslo centras CITY, D korpusas, 5 aukštas) 09303 Vilnius;
 • ierodoties Sabiedrībā adresē Žalgirio g. (Žalgirjo iela) 90, 09303 Viļņa;
 • vēršoties tieši pie EPSO-G uzņēmumu grupas datu aizsardzības amatpersonas (kontaktinformācija norādīta iepriekš).

Ja pēc lūguma, sūdzības vai prasības saņemšanas mums radīsies aizdomas par personas, kura vēršas pie mums, identitāti, mums būs tiesības lūgt personas, kura vēršas pie mums, personas identitātes dokumentu un/vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā un/vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu, apstiprināt savu personas identitāti.

Ja mēs nespēsim sniegt Jums nepieciešamo informāciju un/vai būs pretenzijas par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, Jums būs tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

Kā informēsim par Privātuma paziņojuma izmaiņām?

Mēs varam jebkurā brīdī atjaunot vai grozīt šo Privātuma paziņojumu. Šāds atjaunots vai grozīts Privātuma paziņojums stājas spēkā ar tā publicēšanas mūsu interneta vietnē dienu.

Atjaunojot Privātuma paziņojumu, informēsim Jūs par mūsu viedokli, būtiskām izmaiņām, publicējot to interneta vietnē. Varat apskatīties datumu “Atjaunošanas datums”, kas norādīts apakšā, lai uzzinātu, kad Privātuma paziņojums atjaunots pēdējo reizi.

Kā ar mums sazināties?

Ja Jums ir jebkādi jautājumi, kas ir saistīti ar šī Privātuma paziņojuma nosacījumiem un/vai Jūsu tiesībām, laipni lūdzam sazināties ar mums pa tālāk tekstā norādīto tālruni vai sūtot jautājumu pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē:

 

UAB BALTPOOL

Žalgirio g. 90 (Žalgirjo iela 127) , 09303 Viļņa

(Biznesa centrs CITY, D. korpuss, 5. stāvs)

Uzņ. reģ. Nr.: 302464881

Tālr.: +370 5 239 3157

E-pasts: ue.looptlab@ofni

Dati par sabiedrību tiek uzkrāti LR juridisko personu reģistrā

 

Vispārīgais privātuma paziņojums pēdējo reizi pārskatīt 2020. gada 25. martā.