Užtikrinimo priemonės

Banko sąskaita užtikrinimo priemonėms pervesti

Dalyvio teikiama užtikrinimo priemonė, kaip piniginės lėšos, pervedamos į Operatoriaus depozitinę banko sąskaitą:

Bankas Luminor Bank AB
Banko kodas 21400
Sąsk. Nr. LT30 2140 0300 0349 5472
Mokėjimo paskirtis „Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė“

Dėmesio! Nepanaudotos užtikrinimo priemonės grąžinamos dalyviui per elektroninę prekybos sistemą (EPS) pateikus Operatoriui prašymą grąžinti užtikrinimo priemonę.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (UP)

Biokuro biržos dalyviai įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tikslais privalo iki prekybos biržoje pradžios ir po sandorio sudarymo pateikti Operatoriui prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę.

Dalyvio teikiama UP gali būti piniginės lėšos, kurios pervedamos į Operatoriaus depozitinę banko sąskaitą, arba pirmo pareikalavimo banko garantija, kuri turi galioti 75 (septyniasdešimt penkias) kalendorines dienas  po dalyvio pavedime ar sudarytame sandoryje nurodyto konkretaus biokuro produkto pristatymo laikotarpio pabaigos. Jei dalyvis kaip UP pateikia pirmo pareikalavimo banko garantiją, ji turi būti suteikta Lietuvoje registruoto banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba kitos reitingų agentūros atitikmenį.

Operatorius yra nustatęs dviejų lygių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones:

  • Dalyviai, norėdami pateikti pavedimus, ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną iki pavedimo pateikimo dienos, privalo pateikti Operatoriui prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę, kurios vertė turi būti ne mažesnė nei:
    1) 15 % (penkiolika procentų) numatomų teikti pavedimų bendros vertės, jeigu pavedimai teikiami dėl savaitės pristatymo laikotarpio produktų pardavimo;
    2) 5 % (penki procentai) numatomų teikti pavedimų bendros vertės – kitais atvejais. Pavedimo pirkti bendra pavedimo vertė apskaičiuojama kaip pavedime nurodyto bendro pavedimo kiekio ir kainos sandauga.
    Dalyviui nepateikus nustatyto dydžio užtikrinimo priemonės, dalyvio prekybos pavedimai nepriimami ir EPS neregistruojami.
  • B, C ir D patikimumo kategorijos dalyviai, sudarę sandorius dėl ilgesnių nei kalendorinės savaitės pristatymo laikotarpių biokuro produktų pirkimo ir (ar) pardavimo, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo biokuro pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo momento turi pateikti Operatoriui papildomas užtikrinimo priemones, kad bendra būtent tam sandoriui pateiktų užtikrinimo priemonių vertė būtų ne mažesnė nei 10 % (dešimt procentų) sudaryto sandorio vertės.

Papildoma užtikrinimo priemonė laikoma tinkamai pateikta, jeigu per nustatytą terminą Operatorius gauna banko garantiją arba piniginės lėšos įskaitomas į Operatoriaus specialiąją banko sąskaitą.

Pavedimo pirkti vertė = pavedimo kiekis x kaina.
Pavedimo parduoti vertė = (pavedimo kiekis x kaina) + maksimalūs transportavimo kaštai.

Įsipareigojimų nevykdymas

Dalyviams nevykdant prisiimtų įsipareigojimų (ir pirkėjams, ir pardavėjams), Reglamente nustatytais atvejais mokamos baudos, taip pat nukentėjusiosios sandorio šalies naudai gali būti panaudotos Dalyvio Operatoriui pateiktos UP.