Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Privaatsusteatis

1. Mida käesolev privaatsusteatis sisaldab ja kellele on see mõeldud?

BALTPOOL UAB (edaspidi „ettevõte“ või „meie“) töötleb (kogub, säilitab jne) teie isikuandmeid. Nende andmete töötlemisel juhindub ettevõte Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi „IKÜM“) ja muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest.

Käesolevas teile suunatud privaatsusteatises anname teile põhiteavet selle kohta, kuidas ettevõte teie isikuandmeid töötleb, sealhulgas selle kohta, kuskohast me teie isikuandmeid saame ja kellele me võime neid edastada, millisel eesmärgil ja millistel alustel me teie isikuandmeid töötleme, millised on teie õigused, kuidas te saate neid kasutada ja muud asjakohast teavet.

2. Kes vastutab teie isikuandmete kaitse eest?

Ettevõte vastutab teie isikuandmete kaitse eest ja on nende andmete vastutav töötleja, kes määrab kindlaks teid puudutava teabe töötlemise eesmärgid ja vahendid. Ettevõtte kui vastutava töötleja kontaktandmed on esitatud käesoleva privaatsusteatise punktis 11.

3. Miks ja milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume?

Jrk. nr Miks me teie kohta teavet kogume? Millist teavet me teie kohta kogume? Miks on meil õigus koguda teie esitatud teavet? Kui kaua me kasutame või säilitame teie kohta käivaid andmeid?
1. Me teostame juhtivatele ametikohtadele kandideerivate kandidaatide taustakontrolli. Ees-, perekonnanimi, taotletav ametikoht, usaldusväärsuse kontrolli nõusoleku andmise ja/või tühistamise kuupäev, allkiri, Leedu Vabariigi korruptsiooni ennetamise seaduse artiklis 16 ja/või Leedu Vabariigi riikliku julgeoleku jaoks oluliste objektide kaitse seaduse artiklis 17 osutatud isikuandmed (andmete ulatus sõltub asjaomaste asutuste poolt ettevõttele esitatud teabest).

Sel eesmärgil võib töödelda ka eriliigilisi isikuandmeid, kui need on meile esitanud kandidaadi kontrollivad teostavad asutused (Leedu Vabariigi riikliku julgeoleku amet, Leedu Vabariigi erijuurdlusteenistus, Leedu Vabariigi siseministeerium).

Meil on õigus töödelda teie isikuandmeid kooskõlas seadusega (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c).

Meil on teie nõusolek (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a).

a. Kui kandidaadi kontroll annab teavet, mille alusel otsustatakse mitte nimetada isikut ametikohale, säilitatakse isikuandmeid 3 kuud pärast kontrolli lõppu.

b. Kui kandidaadi kontroll annab teavet, mis viib otsuse isiku töölevõtmise kohta, säilitatakse kandidaadi isikuandmeid (mis on saadud enne töölepingu sõlmimist) töölepingu kehtivuse ajal ja 1 aasta jooksul pärast töösuhte lõppemist.

2. Kontrollime kollegiaalsete organite liikmete, juhi, juhi asetäitja ja struktuuriüksuste juhtide head mainet. Ees-, perekonnanimi, isiku ametikoht, isiku hea maine kontrollimiseks nõusoleku esitamise ja/või tühistamise kuupäev, allkiri, isikuandmed vastavalt Leedu Vabariigi energiaressursside seaduse artikli 12 lõikele 4 ja Leedu Vabariigi finantsinstrumentide turu seaduse artikli 9 lõikele 4. Meil on õigus töödelda teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktidega (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c).

Meil on teie nõusolek (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Isiku hea maine kontrollimise käigus saadud isikuandmeid säilitatakse ettevõttega sõlmitud töö- ja/või tsiviillepingu kestuse ajal ja 1 aasta jooksul pärast suhte lõppemist.

 

3. Riigihangete korraldamine ja läbiviimine Ees-, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress, tel. nr, ametikoht, sõltuvalt lepingu esemest ja kvalifikatsiooninõuetest (karistusregistri andmete kontroll, lepingu esemega seotud maksukohustuste täitmine, hankedokumentides sätestatud kvalifikatsiooninõuded) võivad olla ka muud isikuandmed, hanke võitja esindaja ees-, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress, telefoninumber, koopia individuaalset tegevust tõendavast tunnistusest, koopia äritegevusloast. Hanke võitjalt võidakse nõuda: elulookirjeldust, diplomite koopiaid, saadud tunnistusi, täidetud lepingute arvu, tõendit karistusregistrist, arvelduste riikliku maksuinspektsiooni (VMI), sotsiaalkindlustusfondiga (SoDra) jne maksedokumente. Meil on õigus töödelda teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktidega (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c). a. Lepingu kehtivuse ajal ja 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

b. Kui lepingut ei ole sõlmitud, siis 10 aastat pärast ostu sooritamist.

4. Me sõlmime ja täidame teiega lepinguid ning täidame sellega seotud maksukohustusi. Ees-, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, tel. nr, e-posti aadress, pangakonto number, allkiri, esindamise alus (volikiri, põhikiri jne), volikirja number, tähtaeg, ametinimetus, arveldusteave, arveldusperiood, muud lepingu sõlmimise ja täitmise seisukohalt olulised andmed, sõltuvalt lepingu laadist. Me sõlmime teiega lepingu ja täidame seda (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b). Lepingu kehtivuse ajal ja 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.
5. Teostame sise- ja väliskommunikatsiooni ettevõtte tegevuse tutvustamiseks Meedia esindajate puhul ees-, perekonnanimi, ametinimetus, tel. nr ja e-posti aadress.

Koolitajate ja muude kutsutute puhul ees-, perekonnanimi, ametinimetus.

Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f). a. Meedia esindajate puhul (nt vastutavad ajakirjanikud) – säilitatakse, kui nad tegelikult töötavad meediaväljaandes või vastutavas osakonnas.

b. 5 aastat pärast lepingu lõppemist.

6. Haldame sisekanalit rikkumistest teatamiseks (usaldustelefon) ja teostame saadud teabe põhjal sisejuurdlust. Kui teavet ei esitata anonüümselt, kogutakse isiku enda poolt esitatud andmeid – ees, perekonnanimi, telefoninumber, isikukood, e-posti aadress, teavitamise asjaolud, teate kuupäev, otsus teavitada võetud meetmete ja tehtud otsuste kohta. Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Meil on õigus töödelda teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktidega (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c).

a. Kui pärast saadud teabe läbivaatamist on tuvastatud rikkumine, siis 5 aastat pärast uurimise lõppu.

b. Kui saadud teabe läbivaatamisel ei tuvastatud rikkumist, siis 3 aastat pärast uurimise lõppu.

7. Tegeleme teie kaebuste, ettepanekute või taotlustega. Ees-, perekonnanimi, e-posti aadress, tel. nr, allkiri, pöördumise kuupäev, pöördumise number (registreerimisnumber) ja selles sisalduv teave, läbivaatamise tulemus ning juhul, kui taotluse, kaebuse või ettepaneku esitanud isikuga on võetud ühendust e-posti teel, siis selles suhtluses salvestatud isikuandmed. Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f). 3 aastat alates taotluse, kaebuse või ettepaneku kättesaamise kuupäevast.
8. Meie veebisaidi tõhusa ja turvalise toimimise tagamiseks (kasutame kasutaja sessiooni toetamiseks tehnilisi küpsiseid). Unikaalne tunnus Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f). Kuni veebisaidi akna sulgemiseni (teave kustutatakse automaatselt, kui lülitate oma brauseri välja).

 

Küpsise nimi Eesmärk Kehtivus
PHPSESSID Kasutaja sessiooni toetamiseks Kehtib kuni brauseri väljalülitamiseni
_ga Kasutatakse Google Analyticsi rakenduses, et saada andmeid külastajate liikluse,  sirvimisaja, brauseri kohta. Kehtiv 2 aastat
_gid Kasutatakse Google Analyticsi rakenduses, et saada andmeid külastajate liikluse,  sirvimisaja, brauseri kohta. Kehtiv kuni brauseri väljalülitamiseni
pll_language Kasutatakse lehe keele meelespidamiseks,  et järgmisel külastusel oleks see keel automaatselt valitud. Kehtiv 1 aasta
__cfduid Kasutatakse DataTables’i seadete salvestamiseks Kehtiv 24 tundi.
1P_JAR Kasutatakse kasutajate jälgimiseks ja reklaami kohandamiseks. Kehtiv 24 tundi.

Kui me saame teilt isikuandmeid, palume teil esitada ainult sellist teavet, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Me palume teil mitte esitada muid andmeid, näiteks: poliitilised vaated, rahvus, religioon jne.

4. Kuskohast me teie isikuandmeid saame? 

Suurema osa meile esitatud teabest esitate teie ise, kuid me võime saada mõningaid teie isikuandmeid ka juriidilistelt isikutelt, kus te töötate (nt UAB EPSO-G kontserni kuuluvad ettevõtted) või keda te esindate (nt tarnijad, kellega me sõlmime lepinguid).

5. Kellele võime teie isikuandmeid edastada?

Me võime edastada teie isikuandmeid meie partneritele, teenusepakkujatele ja allpool loetletud üksustele ainult ulatuses, mis on vajalik punktis 3 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja mis on lubatud kohaldatavate õigusaktidega:

 • arveldustehinguid teostavad pangad;
 • kohtud, järelevalveasutused, õiguskaitseorganid ja muud ametiasutused;
 • andmekeskuste, hosting-, pilveteenuste, veebisaitide haldamise ja sellega seotud teenuste osutamisega tegelevad ettevõtted, tarkvara arendavad, toetavad ja arendavad ettevõtted, infotehnoloogia infrastruktuuriteenuseid osutavad ettevõtted, sideteenuseid osutavad ettevõtted.

Kui me edastame isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele kui meie poolt kaasatud volitatud töötlejatele, siis enne nende kaasamist veendume, et neil on olemas asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise ja piisava andmekaitse taseme vastavalt kohaldatavatele Euroopa Liidu õigusaktidele.

6. Kas teie isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?

Ettevõte ei edasta praegu teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljaspool EMPd[1]). Juhul, kui teie isikuandmeid on vaja edastada väljapoole EMPd käesolevas privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel, järgime IKÜMi nõudeid ja teavitame teid sellisest isikuandmete edastamisest.

7. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Tagamaks, et teid puudutav teave on kaitstud volitamata juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kadumise, muutmise või hävitamise või muu volitamata töötlemise eest, oleme kehtestanud ja rakendame teie isikuandmete turvalisuse kaitsmiseks asjakohasel tasemel tehnilisi ja organisatsioonilisi andmeturbe meetmeid.

8. Millised õigused teil on?

IKÜM ja muud õigusaktid annavad teile õigused, sätestavad, millistel juhtudel saate neid kasutada, millist korda peate järgima ja millised on erandid, mille puhul ei saa te antud õigusi kasutada. Kui õigusaktid seda võimaldavad, on teil järgmised õigused:

 • õigus teada (saada teavet) oma isikuandmete töötlemisest;
 • õigus tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega;
 • õigus lasta oma isikuandmeid parandada;
 • õigus lasta oma isikuandmed kustutada („õigus olla unustatud“), kui seda saab põhjendada IKÜMi artikli 17 lõikes 1 sätestatud põhjustel;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Te võite taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist ühel IKÜMi artikli 18 lõikes 1 sätestatud juhtudest;
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui me töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel.

Kui te arvate, et teie isikuandmete töötlemine ettevõtte poolt rikub andmekaitsealaseid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile posti teel aadressil L. Sapiegos tn 17, LT-10312, Vilnius, Leedu, või interneti teel (https://vdai.lrv.lt).

9. Kuidas saate oma õigusi kasutada?

Selleks, et kasutada oma õigusi, mis on sätestatud privaatsusteatise punktis 8, peate:

 • saatma taotlus ettevõttele või isikuandmete kaitse eksperdile e-posti aadressil [email protected].
 • toimetama taotlus isiklikult ettevõtte peakontorisse aadressil Žalgirio tn 90-100, Vilnius. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendav dokument;
 • saatma taotlus ettevõttele või isikuandmete kaitse eksperdile tähitud kirjaga aadressil Žalgirio tn 90-100, Vilnius.

10. Kuidas teavitame teid käesoleva teatise muudatustest?

Me võime käesolevat privaatsusteatist igal ajal ajakohastada või muuta. Selline ajakohastatud või muudetud privaatsusteatis jõustub alates selle avaldamise kuupäevast meie veebisaidil.

Kui me uuendame privaatsusteatist, teavitame teid sellest, mida me peame olulisteks muudatusteks, avaldades muudatused veebisaidil. Te võite vaadata käesoleva privaatsusteatise allosas olevat kuupäeva „Date Updated“, et näha, millal privaatsusteatist viimati ajakohastati.

11. Vastutava töötleja ja isikuandmete kaitse eksperdi kontaktandmed

Kui teil on küsimusi, märkusi või kaebusi selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame, või kui soovite kasutada oma õigusi andmesubjektina, võite võtta ühendust ettevõttega e-posti aadressil [email protected], Žalgirio tn 90-100, Vilnius, tel. +370 5 239 3157.

Ettevõtte isikuandmete kaitse eksperdi kontaktandmed – e-posti aadress: [email protected]

Ajakohastamise kuupäev: 21.12.2023

[1] EMP ehk Euroopa Majanduspiirkond koosneb Euroopa Liidu liikmesriikidest ning Islandist, Norrast ja Liechtensteinist.