Dėl sumokėtos VIAP kainos dalies susigrąžinimo

2020 04 21

Kad sumokėtos VIAP kainos dalies susigrąžinimo procesas būtų sklandus ir aiškus, parengėme standartizuotas formas, kurias užpildžiusi VIAP diferencijavimo schemoje dalyvaujanti įmonė turi pateikti BALTPOOL UAB ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d., siekdama susigrąžinti sumokėtos VIAP kainos dalį už praėjusius kalendorinius metus:

Šiose formose nurodytos informacijos teisingumą bei atitiktį Jūsų įmonės finansinėms ataskaitoms ir apskaitos duomenims turės patvirtinti nepriklausomas auditorius. Atsižvelgiant į tai, vadovaudamiesi 4400‑uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ parengėme užduotį nepriklausomiems auditoriams atlikti sutartas procedūras.