Darnumas

2022 07 25

Darnus vystymasis „Baltpool“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, todėl mūsų darnumo samprata yra neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos sektoriaus transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Dėl to siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

Praktiškai visa bendrovės veikla yra orientuota į išteklių ir energijos sektoriaus kreipimą darnumo link: medienos prekybos platformoje galima įsigyti žaliavų reikalingų biokuro gamybai; biokuro biržoje – pirkti-parduoti biokuro produktus; šilumos aukcionuose – patogiai parduoti iš biokuro pagamintą šilumos energiją centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms; administruojant VIAP lėšas iš esmės yra skatinami elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojai. 2021 metais pradėta dar viena veikla, kuri taip pat yra susijusi su darnumu – DAEI apskaitos vienetų sistemos sukūrimo ir administravimo veikla.

„Baltpool“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo

APLINKOSAUGOS SRITIS SOCIALINĖ SRITIS VALDYSENOS SRITIS
Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

„Baltpool“ veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skiriant kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo „Baltpool“ prisideda šiais veiksmais:

8 tikslas. Deramas darbas ir ekoniminis augimas

  • Kuriame organizacinę kultūrą, paremtą pagarba žmogaus teisėms;
  • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą;
  • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus.

12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba

  • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus;
  • Užtikriname atsakingą veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą.

13 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba

  • Vertiname savo veiklų poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui;
  • Veikloje naudojame „žalią“ energiją, elektrifikuojame turimą automobilių parką.

Bendrovei reikšmingos darnumo temos

Šiais metais „Baltpool“ atliko jai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovei aktualias suinteresuotąsias šalis. 2022 metų pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 139 respondentai, tarp kurių buvo „Baltpool“ klientai, darbuotojai, tiekėjai, verslo partneriai bei vadovai.

„Baltpool“ ilgalaikiai darnios veiklos tikslai ir rezultatai

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo, atsižvelgiant į „Baltpool“ veiklos specifiką, jau pasiekėme ir siekiame tokių rezultatų:

ŠESD emisijos ir jų mažinimo priemonės

2021 metais „Baltpool“ kartu su kitomis „EPSO-G“ grupės įmonėmis atliko ŠESD inventorizaciją, vadovaujantis tarptautine „GHG Protocol“ metodika. Inventorizacijos metu vertintos tiesioginės (pirmo lygmens) bei netiesioginės (antro lygmens) šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos, susidarančios dėl bendrovės vykdomos veiklos ir atsirandančių poveikių. Antro lygmens (Scope 2) emisijos apskaičiuotos vadovaujantis „rinkos metodu“ (angl. market based approach).

 

2019

 

2020 2021 2030 tikslas
1 lygmens emisijos (Scope 1), kgCO2e 12 892,40 11 070,96 9356,07
1 lygmens emisijos (Scope 2), kgCO2e 0 0 0
1 ir 2 lygmens emisijos, kgCO2e  

12 892,40

 

11 070,96 9 356,07 4 297,3
Pokytis lyginant su baziniais metais, proc.  

(baziniai metai)

 

– 14 proc. -27 proc. -66,7 proc.

Pagrindiniai emisijų šaltiniai:

  • Benzino ir dyzelino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1) – 100 proc. visų ŠESD emisijų;
  • Įsigyta elektros energija savos reikmės (Scope 2) – 0 proc. visų ŠESD emisijų.

Pagrindinės emisijų mažėjimo priežastys – žaliosios energijos naudojimas įmonės veikloje, mažesnės energijos sąnaudos biuruose dėl COVID-19 poveikio, taip pat mažesni emisijų kiekiai iš transporto dėl rečiau vykusių kelionių.

Šiais metais „Baltpool“ įsipareigojusi parengti ir paskelbti ilgalaikius ŠESD emisijų mažinimo priemonių planus.

DAEI apskaitos vienetų sistemos valdybos aplinkos vertinimas

Poveikio klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimo tema ryški ir 2021 metų antroje pusėje bendrovės vykdytame pasirengime vykdyti DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytojo funkciją. Lietuvos Respublikos energetikos ministrui 2021-08-27 įsakymu Nr. 1-201 „Baltpool“  paskyrus nuo DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytoju, bendrovė, išnaudodama ilgametę elektroninės prekybos energijos ištekliais sistemų kūrimo bei operavimo patirtį sukūrė DAEI apskaitos vienetų sistemą. Taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas įgyvendinančių DAEI apskaitos vienetų administravimo tvarkos aprašo, DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmokų dydžio nustatymo, patvirtinimo ir surinkimo tvarkos aprašo projektų rengime.

„Baltpool“ – RED II nacionalinės schemos administratorius

2022 metų balandžio 28 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimu „Baltpool“, kaip energijos išteklių biržos operatorius, buvo paskirtas įgyvendinti biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimo savanorišką nacionalinę schemą. Numatoma, kad šioje schemoje galės dalyvauti visi esami energijos išteklių biržos dalyviai ir bus surenkama visa informacija apie biomasės kuro (energijos išteklių biržoje parduodama-nuperkama daugiau kaip 96 proc. viso centralizuoto šilumos tiekimo sistemose sunaudojamo biokuro) atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams įvykdymą, o surenkama informacija valstybės bus perduodama Europos Komisijai.

Darnios veiklos valdymas

Už darnios veiklos principų įgyvendinimą bendrovėje atsakinga tiek bendrovės vadovybė, tiek kiekvienas komandos narys, savo iniciatyvomis prisidedantis prie pokyčių. Darnios veiklos veiksmus ir tikslus koordinuojame su darnumo funkciją kuruojančiais darbuotojais „EPSO-G“ patronuojančioje bendrovėje.

Darnumo ataskaitos

Išsamesni „Baltpool“ darnios veiklos rezultatai pateikiami konsoliduotoje „EPSO-G“ darnumo ataskaitoje, kuri rengiama vadovaujantis „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standarto pagrindiniu modeliu (angl. GRI Core) ir skelbiama kasmet. Susipažinti su „EPSO-G“ darnumo ataskaita 2021.

„Baltpool“ yra prisijungusi ir įgyvendina šias „EPSO-G“ įmonių grupei bendras su darnia veikla susijusias politikas: