Darnumas

2023 05 25

Darnus vystymasis „Baltpool“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, tad mūsų darnumo samprata – neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos sektoriaus transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Tad siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

„Baltpool“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo

APLINKOSAUGOS SRITIS SOCIALINĖ SRITIS VALDYSENOS SRITIS
Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama, kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Mūsų veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai:

8 tikslas. Deramas darbas ir ekoniminis augimas

 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremtą pagarba žmogaus teisėms;
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą;
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus.
12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba

 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus;
 • Užtikriname atsakingą veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą.
13 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba

 • Vertiname savo veiklų poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui;
 • Veikloje naudojame „žalią“ energiją, elektrifikuojame turimą automobilių parką.

Bendrovei reikšmingos darnumo temos

„Baltpool“ atliko jai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovei aktualias suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 139 respondentai, tarp kurių buvo „Balpool“ klientai, darbuotojai, tiekėjai, verslo partneriai bei vadovai.

*Pastaba – „Balpool“ reikšmingumo vertinime nėra nė vienos temos, kuriai būtų skirtas žemesnis balas, nei 3. Todėl darnumo temų skalė yra nuo vidutiniškai reikšmingų iki reikšmingų ir labai reikšmingų.

„Baltpool“ ilgalaikiai darnios veiklos tikslai ir rezultatai

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo, atsižvelgiant į „Baltpool“ veiklos specifiką, pasiekėme šiuos rezultatus:

„Baltpool“ darnumo kryptys
Aktualūs darnaus vystymosi tikslai
Ilgalaikis siekis
2022 iniciatyvos ir rezultatai
Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai
 • Iki 2030 veiklos ŠESD emisijas sumažinti 2/3
 • Atlikome ŠESD inventorizaciją;
 • Parengėme veikloje susidarančių ŠESD mažinimo planus;
 • Pakeitėme 2 iškastiniu kuru varomus automobilius netaršiais elektromobiliais. Dar 2 per 2023 pakeisime įkraunamais hibridais;
 • Sumažinome veiklos ŠESD emisijas 58%, palyginti su 2019 metų lygiu.
Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas
 • Užtikrinti 0 žmogaus teisių pažeidimų ar diskriminacijos atvejų;
 • Siekti, kad klientų pasitenkinimas būtų ne mažiau 80 proc.;
 • Siekti, kad nemažiau kaip 70 proc. darbuotojų, gamintojų, tiekėjų ir vartotojų įmonę vertintų kaip atvirą, pažangią ir darnaus vystymosi principų besilaikančią organizaciją.
 • 2022 metais bendrovė prisijungė prie atnaujintos Lygių galimybių politikos, nustatė būdus pranešti apie galimus diskriminavimo bei žmogaus teisių pažeidimo atvejus;
 • 2022 metais bendrovėje buvo užfiksuota 0 žmogaus teisių pažeidimo atvejų, anonimine pasitikėjimo linija taip pat buvo gauta 0 pranešimų dėl galimų diskriminacijos ar priekabiavimo atvejų;
 • Atlikome lygių galimybių tyrimą bendrovėje, pagal gautus rezultatus rengiame lygių galimybių gerinimo planus;
 • Atlikome GSCI klientų pasitenkinimo tyrimą: klientų pasitenkinimo indeksas aukštas – 84 proc.;
 • Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimą, darbuotojų įsitraukimas bendrovėje – 71 proc.;
 • 2022 metais 100 proc. darbuotojų bent kartą dalyvavo išoriniuose mokymuose.
Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas
 • Užtikrinti 0 korupcijos atvejų;
 • Pritaikysime įmonių struktūrą ir motyvacines sistemas inovacijų skatinimui;
 • Vykdomuose viešuose pirkimuose taikyti žaliuosius kriterijus;
 • Siekti, kad gerosios valdysenos indeksas būtų A+.
 • 2022 metais bendrovėje buvo užfiksuota 0 korupcijos atveju, anonimine pasitikėjimo linija taip pat buvo gauta 0 pranešimų dėl galimų darbuotojų korupcinių veiklų;
 • Darbuotojų korupcijos suvokimo tyrimo rezultatai: kokia dalis darbuotojų 100 proc. atpažįsta ir 100 proc. neigiamai vertina korupcijos apraiškas;
 • 100 proc. darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo mokymuose korupcijos prevencijos tematika, 100 proc. bendrovės darbuotojų informuoti, kur kreiptis pastebėjus korupcijos apraiškas.

 

ŠESD emisijos ir jų mažinimo priemonės

2022 metais „Baltpool“ kartu su kitomis „EPSO-G“ grupės įmonėmis atliko ŠESD inventorizaciją, vadovaujantis tarptautine „GHG Protocol“ metodika. Inventorizacijos metu vertintos tiesioginės (pirmo lygmens) bei netiesioginės (antro lygmens) šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos, susidarančios dėl bendrovės vykdomos veiklos ir atsirandančių poveikių. Antro lygmens (Scope 2) emisijos apskaičiuotos vadovaujantis „rinkos metodu“ (angl. market based approach). Pagal atliktą inventorizaciją parengti ir pradėti įgyvendinti ŠESD emisijų mažinimo planai.

 2019 2020 2021 2022 2030 tikslas
1 lygmens emisijos (Scope 1), kgCO2e 12 892,40 11 070,96 9356,07 4578,78
1 lygmens emisijos (Scope 2), kgCO2e 0 0 0 725,75
1 ir 2 lygmens emisijos, kgCO2e 12 892,40 11 070,96 9 356,07 5304,53 4 297,3
Pokytis lyginant su baziniais metais, proc.  (baziniai metai)  – 14 proc. -27 proc. -58 proc. -66 proc.

Pagrindiniai emisijų šaltiniai:

 • Benzino ir dyzelino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1)
 • Elektromobilių įkrovimui suvartota elektros energija (Scope 2)

Pagrindinės emisijų mažėjimo priežastys – žaliosios energijos naudojimas įmonės veikloje, mažesni emisijų kiekiai iš transporto dėl automobilių elektrifikacijos.

 

DAEI apskaitos vienetų sistemos administratorius

Poveikio klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimo tema, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021-08-27 įsakymu Nr. 1-201 „Baltpool“  paskyrtas DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytoju. Bendrovė, išnaudodama ilgametę elektroninės prekybos energijos ištekliais sistemų kūrimo bei operavimo patirtį sukūrė DAEI apskaitos vienetų sistemą bei ją sėkmingai administruoja.

 

„Baltpool“ – RED BP nacionalinės schemos administratorius

2022 metų balandžio 28 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimu „Baltpool“, kaip energijos išteklių biržos operatorius, buvo paskirtas įgyvendinti biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimo savanorišką nacionalinę schemą. Numatoma, kad šioje schemoje galės dalyvauti visi esami energijos išteklių biržos dalyviai ir bus surenkama visa informacija apie biomasės kuro (energijos išteklių biržoje parduodama-nuperkama daugiau kaip 96 proc. viso centralizuoto šilumos tiekimo sistemose sunaudojamo biokuro) atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams įvykdymą, o surenkama informacija valstybės bus perduodama Europos Komisijai.

 

Darnios veiklos valdymas

Už darnios veiklos principų įgyvendinimą bendrovėje atsakinga tiek bendrovės vadovybė, tiek kiekvienas komandos narys, savo iniciatyvomis prisidedantis prie pokyčių. Darnios veiklos veiksmus ir tikslus koordinuojame su darnumo funkciją kuruojančiais darbuotojais „EPSO-G“ patronuojančioje bendrovėje.

 

Darnumo ataskaitos

Išsamesni „Baltpool“ darnios veiklos rezultatai pateikiami konsoliduotoje „EPSO-G“ darnumo ataskaitoje, kuri rengiama vadovaujantis „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standarto pagrindiniu modeliu (angl. GRI Core) ir skelbiama kasmet. Susipažinti su „EPSO-G“ darnumo ataskaita 2022 (integruota į metinį pranešimą).

 

„Baltpool“ yra prisijungusi ir įgyvendina šias „EPSO-G“ įmonių grupei bendras su darnia veikla susijusias politikas:

Darnumo politika;

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika;

Lygių galimybių politika;

Aplinkosaugos politika;

Skaidrumo ir komunikacijos politika;

Korupcijos prevencijos politika;

Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika;

Interesų valdymo politika;

Etikos kodeksas;

Tiekėjų etikos kodeksas.