Visos temos

Korupcijos prevencija

BALTPOOL UAB ir visa UAB „EPSO-G“ įmonių grupė įgyvendina Lietuvai svarbius strateginius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo valstybės, visuomenės bei akcininko pasitikėjimo. Suprasdama tai, BALTPOOL UAB taiko priemones, kurios galėtų padėti suvaldyti veikloje galinčias kilti korupcijos rizikas. Šias priemones BALTPOOL UAB įgyvendina laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaudamasi „EPSO-G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politika. Ji apibrėžia pagrindinius įsipareigojimus, iš kurių esminiai yra šie:

 • vadovų lyderystė ir darbuotojų įsitraukimas – vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, savo pavyzdžiu, komunikacija darbuotojams diegia nulinės tolerancijos korupcijai kultūrą. Darbuotojai aktyviai dalyvauja vykdomuose korupcijos prevencijos mokymuose, yra atsakingi už Korupcijos prevencijos politikos nuostatų taikymą savo kasdienėje veikloje;
 • aukščiausių skaidrumo ir sąžiningumo reikalavimų laikymasis;
 • periodinis su korupcija susijusių rizikų vertinimas ir jų valdymas;
 • tikslinių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas – viešųjų ir privačių interesų derinimas ir interesų konfliktų valdymas, personalo patikimumą užtikrinančių procedūrų vykdymas, vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas, ribojimai dovanų priėmimui bei teikimui, skaidraus ir etiško elgesio reikalavimai darbuotojams ir verslo partneriams, skaidrių viešųjų pirkimų užtikrinimas ir kitos priemonės.

Pagrindiniai BALTPOOL UAB korupcijos prevencijos veiklos dokumentai yra šie:

Už korupcijos prevenciją BALTPOOL UAB ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą yra atsakingas UAB „EPSO-G“ atitikties ir rizikų valdymo direktorius Romas Zienka (tel. +370 612 58162, el. paštas [email protected]).

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS IR INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

BALTPOOL UAB užtikrina, kad darbuotojai deklaruotų privačius interesus ir būtų valdomi galimi darbuotojų interesų konfliktai. Esame sudarę pareigų, kurias einantiems asmenims privaloma deklaruoti privačius interesus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, sąrašą ir norėdami suteikti aiškumo, kokios situacijos gali kelti interesų konfliktus – veiklos sričių, kuriose yra didžiausia tikimybė (rizika) kilti viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytoms interesų konfliktų situacijoms, sąrašą.

DARBUOTOJŲ PATIKIMUMO PATIKRA

Siekiame, kad BALTPOOL UAB dirbtų nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, todėl vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymu, atliekame asmenų, kurie nori įsidarbinti BALTPOOL UAB patikimumo patikrą.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, yra sudarytas pareigų, į kurias atrinktiems kandidatams yra vykdoma patikimumo patikra, sąrašas.

DOVANŲ PRIĖMIMAS IR TEIKIMAS

BALTPOOL UAB netoleruoja jokių dovanų, teikiamų dėl darbo ar užimamų pareigų, išskyrus dovanas, kurias leidžiama teikti pagal UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politiką. Darbuotojams draudžiama priimti bet kokias dovanas pinigais, dovanų čekiais (kuponais) ar alkoholiniais gėrimais, taip pat ir mažos vertės dovanas, jeigu jų teikimo arba priėmimo aplinkybės galėtų būti suprantamos nevienodai, vertinamos prieštaringai ir sukurtų interesų konflikto regimybę.

BALTPOOL UAB darbuotojai gautas dovanas registruoja Darbuotojų gautų dovanų registre, su nuasmeninta šio registro informacija galite susipažinti čia.

PASITIKĖJIMO LINIJA

Apie galimas korupcinio pobūdžio veiklas skatiname pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – Pasitikėjimo linija. Išsamiau susipažinti su Pasitikėjimo linija ir galimais pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas būdais kviečiame susipažinti čia.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 str., BALTPOOL UAB gali būti atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įmonės veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai. Siekiant nustatyti bei pašalinti arba valdyti korupcijos rizikos veiksnius, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir priemonės korupcijos rizikai mažinti arba pašalinti.

Pastaraisiais metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas BALTPOOL UAB nenustatė nebuvo atliktas.

 • BALTPOOL UAB pareigybių ir etatų sąrašas
  2024-01-29
 • Tiekėjų etikos kodeksas
  2023-02-24
 • Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų veikimo užtikrinimo tvarkos aprašas
  2023-02-24
 • Vidinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašas
  2023-02-24

Norite sužinoti daugiau?

Parašykite mums ir mes su jumis susisieksime.