Pozostałe usługi
Systemy handlowe

Polityka prywatności

1. Co zawiera niniejsza Informacja o ochronie prywatności i dla kogo jest przeznaczona?

BALTPOOL UAB (zwana dalej “Spółką” lub “my”), w ramach swej działalności, przetwarza (gromadzi, przechowuje itp.) dane osobowe użytkowników. Przetwarzając te informacje, Spółka kieruje się Ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (zwanym dalej “RODO”) i innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności użytkownika podajemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika przez Spółkę – skąd pozyskujemy dane osobowe użytkownika i komu możemy je udostępniać, w jakich celach i na jakiej podstawie je przetwarzamy, jakie prawa przysługują użytkownikowi, w jaki sposób może z nich skorzystać oraz inne istotne informacje.

2. Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych użytkowników?

Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych użytkownika ponosi Spółka, która jest również administratorem tych danych, określającym cele i sposoby przetwarzania informacji o użytkowniku. Dane kontaktowe Spółki jako administratora danych są wskazane w punkcie 11 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

3. Dlaczego i jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy?

Nr. Dlaczego gromadzimy informacje o użytkowniku? Jakie informacje o użytkowniku gromadzimy? Dlaczego mamy prawo do gromadzenia podanych przez użytkownika informacji? Jak długo wykorzystujemy lub przechowujemy informacje o użytkowniku?
1. Przeprowadzamy weryfikację wiarygodności kandydatów, ubiegających się o stanowiska kierownicze Imię, nazwisko, stanowisko, o które ubiega się kandydat, data złożenia i/lub cofnięcia zgody na weryfikację wiarygodności osoby, podpis, dane osobowe, o których mowa w art. 16 Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu korupcji i/lub art. 17 Ustawy Republiki Litewskiej o ochronie obiektów ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (zakres danych zależy od informacji przekazanych Spółce przez odpowiednie instytucje).

W tym celu mogą być przetwarzane również dane osobowe szczególnej kategorii, jeśli zostały nam one przekazane przez instytucje dokonujące weryfikacji kandydata (Departament Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Litewskiej, Specjalna Służba Śledcza Republiki Litewskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej).

Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

Mamy zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

a. W przypadku uzyskania w trakcie weryfikacji kandydata informacji, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o niepowołaniu danej osoby na stanowisko, dane osobowe są przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.

b. W przypadku uzyskania w trakcie weryfikacji kandydata informacji, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o zatrudnieniu danej osoby, dane osobowe kandydata (uzyskane przed zawarciem umowy o pracę) są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy.

2. Przeprowadzamy weryfikację nieposzlakowanej opinii członków organów kolegialnych, kierownika, jego zastępcy oraz kierowników jednostek strukturalnych. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, złożenia i/lub cofnięcia zgody na weryfikację nieposzlakowanej opinii, podpis, dane osobowe zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy Republiki Litewskiej o rynku zasobów energetycznych oraz art. 9 ust. 3 Ustawy Republiki Litewskiej o rynku instrumentów finansowych. Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

Mamy zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Dane osobowe, uzyskane w trakcie weryfikacji nieposzlakowanej opinii, będą przechowywane przez okres ważności umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką oraz przez 1 rok po zakończeniu tego stosunku.

 

3. Organizujemy i wykonujemy zamówienia publiczne Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, adres, numer telefonu, stanowisko, możliwe są również inne dane osobowe, w zależności od przedmiotu zamówienia i wymagań kwalifikacyjnych (weryfikacja karalności, dopełnienie zobowiązań podatkowych związanych z przedmiotem zamówienia, wymagania kwalifikacyjne określone w dokumentach zamówienia), imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, adres, numer telefonu, stanowisko przedstawiciela zwycięskiego dostawcy, nr konta bankowego, kopia zaświadczenia o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej, kopia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Dostawca, uznany za zwycięzcę zamówienia, może zostać poproszony o podanie: życiorysu, kopii dyplomów, uzyskanych zaświadczeń, liczby zrealizowanych umów, zaświadczenia z rejestru karnego, zaświadczenia o rozliczeniu się z Państwową Inspekcją Podatkową, Funduszem Ubezpieczeń Społecznych i in. Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

 

a. W okresie obowiązywania umowy i przez 5 lat po jej zakończeniu.

b. Jeśli umowa nie została zawarta, 10 lat po zakończeniu procedury zamówienia.

4. Zawieramy i realizujemy umowy z użytkownikami, wykonujemy związane z tym zobowiązania podatkowe Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, podpis, podstawa reprezentacji (pełnomocnictwo, statut itp.), numer pełnomocnictwa, termin, obowiązki, informacje o rozliczeniach, okres rozliczeniowy, inne informacje istotne dla zawarcia i realizacji umowy, w zależności od rodzaju umowy. Zawieramy i realizujemy umowę z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). W okresie obowiązywania umowy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu.
5. Prowadzimy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w celu upublicznienia działalności Spółki W przypadku przedstawicieli mediów – imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku prowadzących szkolenia, innych osób zaproszonych – imię i nazwisko oraz stanowisko.

Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). a. Dane przedstawicieli mediów (np. odpowiedzialnych dziennikarzy) – są przechowywane, dopóki faktycznie pracują w określonym środku masowego przekazu lub określonym dziale.

b. 5 lat po zakończeniu umowy.

6. Zarządzamy wewnętrznym kanałem zgłaszania nieprawidłowości (telefon zaufania) oraz prowadzimy wewnętrzne dochodzenia na podstawie otrzymanych informacji Jeśli informacje nie zostaną przekazane anonimowo, gromadzone są dane, wskazane przez zgłaszającą osobę – imię, nazwisko, numer telefonu, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail, okoliczności wskazane w zgłoszeniu, data zgłoszenia, decyzja o poinformowaniu o podjętych działaniach i podjętych decyzjach. Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

a. Jeżeli po zbadaniu uzyskanych informacji zostanie wykryte naruszenie – 5 lat od zakończenia dochodzenia.

b. Jeżeli po zbadaniu uzyskanych informacji naruszenia nie wykryto – 3 lata po zakończeniu dochodzenia.

7. Rozpatrujemy składane przez użytkowników skargi, propozycje lub wnioski Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podpis, data zgłoszenia, numer zgłoszenia (numer rejestracji) oraz informacje w nim zawarte, wynik postępowania, w przypadku, gdy z osobą składającą wniosek, skargę lub propozycję komunikowano się za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane osobowe wskazane w tej komunikacji. Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). 3 lata od daty otrzymania wniosku, skargi lub propozycji.
8. Dążymy do zapewnienia sprawnej i bezpiecznej działalności naszej strony internetowej (używamy technicznych plików cookie do obsługi sesji użytkownika) Niepowtarzalny identyfikator Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Do momentu zamknięcia okna strony internetowej (informacje są automatycznie usuwane po wyłączeniu przeglądarki).

 

Nazwa pliku cookie Cel Ważność
PHPSESSID Obsługa sesji użytkownika Ważny do momentu wyłączenia przeglądarki
_ga Używany przez aplikację Google Analytics do uzyskiwania danych o liczbie odwiedzających, czasie przeglądania, przeglądarce. Ważny przez 2 lata
_gid Używany przez aplikację Google Analytics do uzyskiwania danych o liczbie odwiedzających, czasie przeglądania, przeglądarce. Ważny do momentu wyłączenia przeglądarki
pll_language Używany do zapamiętania języka strony, aby przy następnej wizycie został wybrany automatycznie. Ważny przez 1 rok
__cfduid Używany do przechowywania ustawień tabel danych DataTables Ważny przez 24 godziny
1P_JAR Używany do celów śledzenia użytkowników oraz dostosowywania reklam Ważny przez 24 godziny

Gdy otrzymujemy dane osobowe od użytkownika, prosimy go o podawanie wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do realizacji celów określonych powyżej. Prosimy nie podawać żadnych innych informacji, takich jak: poglądy polityczne, narodowość, religia itp.

4. Skąd pozyskujemy dane osobowe użytkowników?

Większość informacji przekazuje nam sam użytkownik, jednak określone dane osobowe użytkownika możemy również pozyskać od podmiotów prawnych, w których użytkownik pracuje (np. od spółek z grupy UAB EPSO-G) lub które reprezentuje (np. od dostawców, z którymi zawieramy umowy).

5. Komu możemy udostępniać dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym partnerom, dostawcom usług, także podmiotom wymienionym poniżej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie 3 i zgodnie z obowiązującym prawem:

 • bankom, prowadzącym operacje rozliczeniowe;
 • sądom, organom nadzoru, organom ścigania i innym instytucjom publicznym;
 • spółkom, świadczącym usługi w zakresie centrów danych, hostingu, przechowywania danych w chmurze, administrowania stronami internetowymi i powiązane usługi, spółkom tworzącym, wspierającym i rozwijającym oprogramowanie, spółkom świadczącym usługi w zakresie infrastruktury IT, spółkom świadczące usługi komunikacyjne.

W przypadku, gdy dane osobowe udostępniamy innym stronom trzecim jako zaangażowanym przez nas podmiotom przetwarzającym dane, przed ich zaangażowaniem upewniamy się, czy stosują one odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewnianiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

 6. Czy dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Spółka nie przekazuje obecnie danych osobowych użytkownika do państw trzecich (poza EOG[1]). W przypadku, gdy konieczne będzie przekazanie danych osobowych użytkownika poza EOG w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, będziemy przestrzegać wymogów RODO i poinformujemy użytkownika o takim przekazaniu danych osobowych.

7. Jak chronimy dane osobowe użytkownika?

W celu zapewnienia ochrony informacji o użytkowniku przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem, lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem, wdrożyliśmy i stosujemy odpowiedni poziom technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

8. Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

RODO i inne akty prawne przyznają użytkownikowi prawa, określają przypadki, w których można z nich skorzystać, procedury, których należy przestrzegać, oraz wyjątki, w przypadku których nie można skorzystać z przysługujących praw. Gdy jest to dozwolone przez prawo, użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do informacji (do bycia poinformowanym) o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika;
 • prawo do zapoznania się z przetwarzanymi danymi osobowymi użytkownika;
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), jeśli może to być uzasadnione jedną z podstaw określonych w art. 17 ust. 1 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli zachodzi jeden z przypadków określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie zgody.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych pocztą na adres L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Wilno, Litwa lub przez Internet (https://vdai.lrv.lt).

9. Jak użytkownik może skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać z praw, określonych w punkcie 8 Informacji o ochronie prywatności, użytkownik powinien:

 • wysłać wniosek do Spółki lub Eksperta ds. ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 • osobiście dostarczyć wniosek do siedziby Spółki pod adresem Žalgirio g. 90-100, Wilno. Razem z wnioskiem należy przedłożyć dokument tożsamości;
 • wysłać wniosek do Spółki lub Eksperta ds. ochrony danych osobowych listem poleconym na adres Žalgirio g. 90-100, Wilno.

10. W jaki sposób będziemy informować użytkownika o zmianach w niniejszej Informacji?

Możemy aktualizować lub zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Taka zaktualizowana lub zmieniona Informacja o ochronie prywatności będzie obowiązywać od dnia jej opublikowania na naszej stronie internetowej.

Po aktualizacji Informacji o ochronie prywatności poinformujemy użytkownika o zmianach, które uznamy za istotne, publikując je na stronie internetowej. Użytkownik może sprawdzić datę “Data aktualizacji” na dole, aby zobaczyć, kiedy Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana.

11. Dane kontaktowe administratora i eksperta ds. ochrony danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania przez nas informacji o użytkowniku lub w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, użytkownik może skontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail [email protected], Žalgirio g. 90-100, Wilno, tel. +370 5 239 3157.

Dane kontaktowe eksperta ds. ochrony danych osobowych Spółki: [email protected].

Data aktualizacji: 21.12.2023

[1] EOG, czyli Europejski Obszar Gospodarczy, tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.