Pozostałe usługi
Systemy handlowe
Wszystkie tematy

Polityka prywatności

1. Co zawiera niniejsza Informacja o ochronie prywatności i dla kogo jest przeznaczona?

BALTPOOL UAB (zwana dalej “Spółką” lub “my”), w ramach swej działalności, przetwarza (gromadzi, przechowuje itp.) dane osobowe użytkowników. Przetwarzając te informacje, Spółka kieruje się Ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (zwanym dalej “RODO”) i innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności użytkownika podajemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika przez Spółkę – skąd pozyskujemy dane osobowe użytkownika i komu możemy je udostępniać, w jakich celach i na jakiej podstawie je przetwarzamy, jakie prawa przysługują użytkownikowi, w jaki sposób może z nich skorzystać oraz inne istotne informacje. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą istotną informacją i sporadycznego odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem: [link do strony, na której udostępniana jest informacja o ochronie prywatności], także przeczytania dostępnej na niej najaktualniejszej wersji Informacji o ochronie prywatności.

„Data ostatniej aktualizacji” oznacza datę, kiedy Informacja o ochronie prywatności została zaktualizowana po raz ostatni.

2. Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych użytkowników?

Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych użytkownika ponosi Spółka, która jest również administratorem tych danych, określającym cele i sposoby przetwarzania informacji o użytkowniku. Dane kontaktowe Spółki jako administratora danych są wskazane w punkcie 15 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

3. Dlaczego i jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy?

Nr. Dlaczego gromadzimy informacje o użytkowniku? Jakie informacje o użytkowniku gromadzimy? Dlaczego mamy prawo do gromadzenia podanych przez użytkownika informacji? Jak długo wykorzystujemy lub przechowujemy informacje o użytkowniku?
1. Przeprowadzamy weryfikację wiarygodności kandydatów, ubiegających się o stanowiska kierownicze Imię, nazwisko, stanowisko, o które ubiega się kandydat, data złożenia i/lub cofnięcia zgody na weryfikację wiarygodności osoby, podpis, dane osobowe, o których mowa w art. 16 Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu korupcji i/lub art. 17 Ustawy Republiki Litewskiej o ochronie obiektów ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (zakres danych zależy od informacji przekazanych Spółce przez odpowiednie instytucje).

W tym celu mogą być przetwarzane również dane osobowe szczególnej kategorii, jeśli zostały nam one przekazane przez instytucje dokonujące weryfikacji kandydata (Departament Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Litewskiej, Specjalna Służba Śledcza Republiki Litewskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej).

Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

Mamy zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

a. W przypadku uzyskania w trakcie weryfikacji kandydata informacji, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o niepowołaniu danej osoby na stanowisko, dane osobowe są przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.

b. W przypadku uzyskania w trakcie weryfikacji kandydata informacji, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o zatrudnieniu danej osoby, dane osobowe kandydata (uzyskane przed zawarciem umowy o pracę) są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy.

2. Przeprowadzamy weryfikację nieposzlakowanej opinii członków organów kolegialnych, kierownika, jego zastępcy oraz kierowników jednostek strukturalnych. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, złożenia i/lub cofnięcia zgody na weryfikację nieposzlakowanej opinii, podpis, dane osobowe zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy Republiki Litewskiej o rynku zasobów energetycznych oraz art. 9 ust. 3 Ustawy Republiki Litewskiej o rynku instrumentów finansowych. Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

Mamy zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Dane osobowe, uzyskane w trakcie weryfikacji nieposzlakowanej opinii, będą przechowywane przez okres ważności umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką oraz przez 1 rok po zakończeniu tego stosunku.

 

3. Organizujemy i wykonujemy zamówienia publiczne Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, adres, numer telefonu, stanowisko, możliwe są również inne dane osobowe, w zależności od przedmiotu zamówienia i wymagań kwalifikacyjnych (weryfikacja karalności, dopełnienie zobowiązań podatkowych związanych z przedmiotem zamówienia, wymagania kwalifikacyjne określone w dokumentach zamówienia), imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, adres, numer telefonu, stanowisko przedstawiciela zwycięskiego dostawcy, nr konta bankowego, kopia zaświadczenia o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej, kopia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Dostawca, uznany za zwycięzcę zamówienia, może zostać poproszony o podanie: życiorysu, kopii dyplomów, uzyskanych zaświadczeń, liczby zrealizowanych umów, zaświadczenia z rejestru karnego, zaświadczenia o rozliczeniu się z Państwową Inspekcją Podatkową, Funduszem Ubezpieczeń Społecznych i in. Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

 

a. W okresie obowiązywania umowy i przez 5 lat po jej zakończeniu.

b. Jeśli umowa nie została zawarta, 10 lat po zakończeniu procedury zamówienia.

4. Zawieramy i realizujemy umowy z użytkownikami, wykonujemy związane z tym zobowiązania podatkowe Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, podpis, podstawa reprezentacji (pełnomocnictwo, statut itp.), numer pełnomocnictwa, termin, obowiązki, informacje o rozliczeniach, okres rozliczeniowy, inne informacje istotne dla zawarcia i realizacji umowy, w zależności od rodzaju umowy. Zawieramy i realizujemy umowę z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). W okresie obowiązywania umowy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu.
5. Prowadzimy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w celu upublicznienia działalności Spółki W przypadku przedstawicieli mediów – imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku prowadzących szkolenia, innych osób zaproszonych – imię i nazwisko oraz stanowisko.

W przypadku zamówienia subskrypcji newslettera – adres e-mail, a jeśli został on utworzony z imienia i nazwiska, to również imię i nazwisko użytkownika.

Mamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu upublicznienia działalności Spółki (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

W przypadku zamówienia subskrypcji newslettera posiadamy zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

a. Dane przedstawicieli mediów (np. odpowiedzialnych dziennikarzy) – są przechowywane, dopóki faktycznie pracują w określonym środku masowego przekazu lub określonym dziale.

b. 5 lat po zakończeniu umowy.

c. 3 lata od daty uzyskania zgody użytkownika lub odwołania przez niego subskrypcji.

6. Zarządzamy wewnętrznym kanałem zgłaszania nieprawidłowości (telefon zaufania) oraz prowadzimy wewnętrzne dochodzenia na podstawie otrzymanych informacji Jeśli informacje nie zostaną przekazane anonimowo, gromadzone są dane, wskazane przez zgłaszającą osobę – imię, nazwisko, numer telefonu, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail, okoliczności wskazane w zgłoszeniu, data zgłoszenia, decyzja o poinformowaniu o podjętych działaniach i podjętych decyzjach. Mamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach zapobiegawczych przeciwko oszustwom, korupcji, innym działaniom przestępczym, naruszeniom prawnym, wykroczeniom pracowniczym i innym – w celach zapobiegania popełnieniu czynów, uniknięcia przykładowych środków działania w przyszłości itd. (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Mamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktami prawnymi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

a. Jeżeli po zbadaniu uzyskanych informacji zostanie wykryte naruszenie – 5 lat od zakończenia dochodzenia.

b. Jeżeli po zbadaniu uzyskanych informacji naruszenia nie wykryto – 3 lata po zakończeniu dochodzenia.

7. Rozpatrujemy składane przez użytkowników skargi, propozycje lub wnioski Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podpis, data zgłoszenia, numer zgłoszenia (numer rejestracji) oraz informacje w nim zawarte, wynik postępowania, w przypadku, gdy z osobą składającą wniosek, skargę lub propozycję komunikowano się za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane osobowe wskazane w tej komunikacji. Mamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu należytego rozpatrzenia wniosków, roszczeń lub propozycji przedłożonych Spółce (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 3 lata od daty otrzymania wniosku, skargi lub propozycji.
8. Dążymy do zapewnienia sprawnej i bezpiecznej działalności naszej strony internetowej (używamy technicznych plików cookie do obsługi sesji użytkownika) Niepowtarzalny identyfikator Mamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci systemów informatycznych i informacyjnego (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Mamy zgodę użytkownika do używania analitycznych plików cookies (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

Do 2 lat (szczegółowe informacje dotyczące używania plików cookie i okresu ich przechowywania są zawarte w punkcie 12 Informacji o ochronie prywatności)

Z polityką prywatności kandydatów do pracy w BALTPOOL UAB można się zapoznać tutaj.

4. Skąd pozyskujemy dane osobowe użytkowników?

Większą część informacji uzyskujemy od użytkownika, jednak niektóre dane osobowe możemy pozyskać od:

 • osób prawnych, przez które użytkownik został zatrudniony (np. spółki grupy UAB „EPSO-G”) lub które są przez niego reprezentowane (np. dostawcy, z którymi mamy zawarte umowy).

Gdy otrzymujemy dane osobowe od użytkownika, prosimy go o podawanie wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do realizacji celów określonych powyżej. Prosimy nie podawać żadnych innych informacji, takich jak: poglądy polityczne, narodowość, religia itp.

5. Jakiego rodzaju dane osobowe powinien udostępnić nam użytkownik i dlaczego?

 Prosimy przejrzeć punkt 3 powyżej – użytkownik powinien udostępnić informacje o sobie umożliwiające nam:

 • przeprowadzenie oceny niezawodności kandydatów na stanowisko;
 • przeprowadzenie kontroli nieskazitelnej reputacji członków organów kolegialnych, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i kierowników jednostek strukturalnych;
 • zawarcie i wykonanie umów z użytkownikiem.

W przypadku nieudostępnienia przez użytkownika ww. informacji nie będziemy mogli zawrzeć z użytkownikiem umowy o pracę, innych umów oraz wykonać umownych zobowiązań.

6. Komu możemy udostępniać dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym partnerom, dostawcom usług, także podmiotom wymienionym poniżej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie 3 i zgodnie z obowiązującym prawem:

 • bankom, prowadzącym operacje rozliczeniowe;
 • sądom, organom nadzoru, organom ścigania i innym instytucjom publicznym;
 • spółkom, świadczącym usługi w zakresie centrów danych, hostingu, przechowywania danych w chmurze, administrowania stronami internetowymi i powiązane usługi, spółkom tworzącym, wspierającym i rozwijającym oprogramowanie, spółkom świadczącym usługi w zakresie infrastruktury IT, spółkom świadczące usługi komunikacyjne.

W przypadku, gdy dane osobowe udostępniamy innym stronom trzecim jako zaangażowanym przez nas podmiotom przetwarzającym dane, przed ich zaangażowaniem upewniamy się, czy stosują one odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewnianiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Czy dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Spółka nie przekazuje obecnie danych osobowych użytkownika do państw trzecich (poza EOG[1]). W razie potrzeby, ze względu na świadczenie pewnego rodzaju usług, dane mogą być przekazywane i przetwarzane poza ww. obszary, o ile przestrzegane są zasady odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawnymi i niezbędne z przyczyn wymienionych w punkcie 6 niniejszej Informacji o ochronie prywatności, informacje dotyczące użytkownika ujawniamy:

 • zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej w sprawie właściwości, stanowiącym o tym, że Komisja Europejska uznała państwo, w którym osoba trzecia ma założoną siedzibę i/lub miejsce wykonywania działalności, jako zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych;
 • zgodnie z umową podpisaną z osobą trzecią, opartą na Warunkach standardowych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Państwowy Urząd Ochrony Danych;
 • w drodze stosowania, o ile istnieje możliwość, innych możliwych środków ochrony danych osobowych oraz postanowień dopuszczających odchylenia.

8. Jak chronimy dane osobowe użytkownika?

W celu zapewnienia ochrony informacji o użytkowniku przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem, lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem, wdrożyliśmy i stosujemy odpowiedni poziom technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

9. Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

RODO i inne akty prawne przyznają użytkownikowi prawa, określają przypadki, w których można z nich skorzystać, procedury, których należy przestrzegać, oraz wyjątki, w przypadku których nie można skorzystać z przysługujących praw. Gdy jest to dozwolone przez prawo, użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi, tj. do otrzymania wiadomości o tym, czy dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, a w przypadku przetwarzania – do żądania wglądu do przetwarzanych danych osobowych i związanych z nimi informacji;
 • prawo do żądania sprostowania niekompletnych, nieprawidłowych danych osobowych lub do uzupełnienia w przypadku niekompletnych danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych posiadanych przez Spółkę, o ile może to być uzasadnione jedną z przyczyn określonych w art. Ust. 1 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych posiadanych przez Spółkę w przypadku jednej z sytuacji określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku ich przetwarzania przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki i/lub osób trzecich;
 • prawo do żądania przeniesienia (otrzymania) danych, które użytkownik udostępnił Spółce na podstawie umowy lub podczas udzielenia zgody na przetwarzanie danych i które są przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;
 • prawo do nieudzielenia zgody na stosowanie wobec użytkownika decyzji przyjętych w sposób w pełni zautomatyzowany, w tym profilowania, o ile takie przyjmowanie decyzji może mieć skutki prawne lub działanie o podobnym charakterze wobec użytkownika;
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika;
 • prawo do złożenia skargi w instytucji nadzorczej, przede wszystkim w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce stałego zamieszkania użytkownika lub miejsce, w którym doszło do rzekomego naruszenia RODO, i do wniesienia o zastosowanie sądowych środków obrony praw. Instytucją nadzorczą w Republice Litewskiej jest Państwowy Urząd Ochrony Danych (L. Sapiegos g. 17, Wilno; adres e-mail: [email protected]). Najpierw jednak zalecamy zwrócić się do nas, a spróbujemy rozwiązać wszystkie kwestie wspólnie z użytkownikiem.

10. Jak użytkownik może skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać z praw, określonych w punkcie 8 Informacji o ochronie prywatności, użytkownik powinien:

 • wysłać wniosek do Spółki lub Eksperta ds. ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną na adres [email protected] (Wniosek przesyłany drogą mailową powinien zawierać bezpieczny podpis elektroniczny);
 • osobiście dostarczyć wniosek do siedziby Spółki pod adresem Žalgirio g. 90-100, Wilno. Razem z wnioskiem należy przedłożyć dokument tożsamości;
 • wysłać wniosek do Spółki lub Eksperta ds. ochrony danych osobowych listem poleconym na adres Žalgirio g. 90-100, Wilno.

11. W jaki sposób będziemy informować użytkownika o zmianach w niniejszej Informacji?

Możemy aktualizować lub zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Taka zaktualizowana lub zmieniona Informacja o ochronie prywatności będzie obowiązywać od dnia jej opublikowania na naszej stronie internetowej.

Po aktualizacji Informacji o ochronie prywatności poinformujemy użytkownika o zmianach, które uznamy za istotne, publikując je na stronie internetowej. Użytkownik może sprawdzić datę “Data aktualizacji” na dole, aby zobaczyć, kiedy Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana.

12. Czy strona internetowa Spółki zapisuje pliki cookies na moim komputerze lub innym urządzeniu?

Tak, używamy plików cookies w sposób wskazany w poniższej tabeli. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce urządzenia (np. komputera, smartfonu, tabletu) użytkownika podczas przeglądania stron internetowych przez użytkownika. Pozostałe technologie, w tym dane przechowywane przez Spółkę w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika, identyfikatory związane z urządzeniem użytkownika i inne oprogramowania, mogą być używane w podobnych celach. Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania lub zwiększenia skuteczności witryn.

Obowiązkowe pliki cookies to pliki cookies niezbędne dla właściwego działania witryny. Umożliwiają one korzystanie z pewnych funkcji witryny, np. zarządzania usługami sieciowymi (regulacji obciążeń) w celu ochrony ustawień użytkownika. Pliki cookies są używane, aby zapewnić funkcjonalność techniczną strony internetowej.

Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny.

Nazwa pliku cookie Cel Ważność
PHPSESSID Obsługa sesji użytkownika Ważny do momentu wyłączenia przeglądarki
pll_language Używany do zapamiętania języka strony, aby przy następnej wizycie został wybrany automatycznie. Ważny przez 1 rok
__cfduid Używany do przechowywania ustawień tabel danych DataTables Ważny przez 24 godziny

Analityczne pliki cookies, którymi można zarządzać i z których można zrezygnować

Nazwa pliku cookie Cel Ważność
_ga Używany przez aplikację Google Analytics do uzyskiwania danych o liczbie odwiedzających, czasie przeglądania, przeglądarce. Ważny przez 2 lata
_gid Używany przez aplikację Google Analytics do uzyskiwania danych o liczbie odwiedzających, czasie przeglądania, przeglądarce. Ważny do momentu wyłączenia przeglądarki
1P_JAR Używany do celów śledzenia użytkowników oraz dostosowywania reklam Ważny przez 24 godziny

13. Jak można zarządzać plikami cookies?

Odwiedzając witrynę (baltpool.eu) użytkownik może decydować o użyciu plików cookies. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe w samej witrynie i/lub użytkownik może wykasować je ze swojej przeglądarki według własnych potrzeb. Ponadto użytkownik może zrezygnować w witrynie z używania nieobowiązkowych plików cookies, jednak rezygnacja ta może spowodować zakłócenie działania niektórych funkcji witryny.

W ustawieniach swojej przeglądarki użytkownik może wybrać, które pliki cookies chce zapisać, a które odrzucić. Może on wykasować wszystkie obecne już na komputerze pliki cookies, a większość przeglądarek oferuje opcję niezapisywania plików cookies. Miejsce tych ustawień zależy od przeglądarki użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim komputerze lub innym urządzeniu, może on cofnąć zgodę na ich użycie w dowolnym czasie poprzez zmianę ustawień witryny i wykasowanie plików cookies zapisanych w przeglądarce. W przypadku wyboru opcji wykasowania plików cookies należy pamiętać, że usunięte zostaną również wszystkie ustawione opcje. Ponadto całkowite zablokowanie plików cookies może spowodować niewłaściwe działanie wielu funkcji stron internetowych (w tym baltpool.eu). W związku z tym radzimy nie wyłączać obowiązkowych plików cookies.

14. Jak usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia?

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe nie były przetwarzane za pomocą plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane lub zostały wykasowane te, które już zostały zapisane.

Ustawienia swojej przeglądarki możesz zmienić w dowolnym czasie. Każda przeglądarka oferuje możliwość wykasowania plików cookies. Szczegółowe instrukcje zależą od używanej przeglądarki – dostępne są w menu opcji używanej przeglądarki:

Szczegółowe informacje: https://allaboutcookies.org/

Podkreślamy jeszcze raz, że usunięcie lub zablokowanie używanych plików cookies może mieć wpływ na działanie strony internetowej i niektórych jej funkcjonalności, może również mieć negatywne działanie na korzystanie przez użytkownika z usług oferowanych przez portal.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz sposobu zarządzania nimi lub usuwania ich są dostępne na stronie https://allaboutcookies.org/ oraz na stronie pomocy przeglądarki użytkownika.

15. Dane kontaktowe administratora i eksperta ds. ochrony danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania przez nas informacji o użytkowniku lub w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, użytkownik może skontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail [email protected], Žalgirio g. 90-100, Wilno, tel. +370 5 239 3157.

Dane kontaktowe eksperta ds. ochrony danych osobowych Spółki: [email protected].

Data aktualizacji: 28.06.2024

[1] EOG, czyli Europejski Obszar Gospodarczy, tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.