Darījumu izpildes nodrošināšana

Bankas konts nodrošinājuma līdzekļu pārskaitīšanai

Dalībnieka iesniedzamie nodrošinājuma līdzekļi, ja tā ir nauda, jāpārskaita uz Operatora depozīta bankas kontu:

Banka Luminor Bank AB
Bankas kods 21400
Konta Nr. LT30 2140 0300 0349 5472
Maksājuma mērķis ”Collateral” (Saistību izpildes nodrošinājuma līdzeklis)

Uzmanību! Neizmantotie nodrošinājuma līdzekļi tiek atgriezti dalībniekam, kad tas caur elektronisko tirdzniecības sistēmu (ETS) iesniedz Operatoram iesniegumu par nodrošinājuma līdzekļa atmaksu.

Saistību izpildes nodrošinājuma līdzekļi (NL)

Lai nodrošinātu savu saistību izpildi, Biodegvielas biržas dalībniekiem līdz tirdzniecības biržā uzsākšanai un pēc darījuma noslēgšanas ir jāiesniedz Operatoram saistību izpildes nodrošinājuma līdzekļi.

Dalībnieka iesniedzamais NL var būt naudas līdzekļi, kas tiek pārskaitīti uz Operatora depozīta bankas kontu, vai arī pirmā pieprasījuma bankas garantija, kurai ir jābūt derīgai divus mēnešus pēc dalībnieka rīkojumā vai noslēgtajā darījumā norādītā konkrētā biodegvielas produkta piegādes laika beigām. Ja dalībnieks kā NL iesniedz pirmā pieprasījuma bankas garantiju, tai ir jābūt izsniegtai Lietuvā reģistrētā bankā, kurai pašai vai banku grupai, kurai tā pieder, ir ne zemāks kā BBB- ilgtermiņa aizdevumu reitings, kuru ir noteikusi “Fitch Ratings” reitingu aģentūra, vai arī ekvivalents citas reitingu aģentūras vērtējums.

Operators ir noteicis divu līmeņu saistību izpildes nodrošinājuma līdzekļus:

  • Dalībniekiem, lai tie varētu dot rīkojumus, ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu līdz rīkojuma došanas dienai ir jāiesniedz Operatoram saistību izpildes nodrošinājuma līdzekļi, kuru vērtība nevar būt mazāka par:
    1) 15 % (piecpadsmit procentiem) no paredzēto rīkojumu kopējās vērtības, ja rīkojumi tiek doti par nedēļas piegādes laika produktu pārdošanu;
    2) 5 % (pieciem procentiem) no paredzēto rīkojumu kopējās vērtības – pārējos gadījumos. Rīkojuma pirkt kopējā rīkojuma vērtība tiek aprēķināta kā rīkojumā norādītā kopējā rīkojuma apjoma un cenas reizinājums.
    Ja dalībnieks neiesniedz norādītā apmēra nodrošinājuma līdzekļus, dalībnieka tirdzniecības rīkojumi netiek pieņemti un ETS netiek reģistrēti.
  • B, C un D uzticamības kategorijas dalībniekiem, kas ir noslēguši darījumus par ilgāka nekā kalendārā nedēļa piegādes laika biodegvielas produktu pirkšanu un (vai) pārdošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no biodegvielas pirkuma-pārdevuma darījumu noslēgšanas brīža ir jāiesniedz Operatoram papildu nodrošinājuma līdzekļi, lai kopējā konkrētajam darījumam sniegto nodrošinājuma līdzekļu vērtība būtu ne mazāka ka 10 % (desmit procenti) no noslēgtā darījuma vērtības.

Papildu nodrošinājuma līdzekļi uzskatāmi par pareizi iesniegtiem, ja noteiktajā termiņā Operators saņem bankas garantiju vai arī ja naudas līdzekļi tiek ieskaitīti speciālajā Operatora bankas kontā.

Rīkojuma pirkt vērtība = rīkojuma apjoms x cena.
Rīkojuma pārdot vērtība = (rīkojuma apjoms x cena) + maksimālās transportēšanas izmaksas.

Saistību neizpilde

Ja Dalībnieki nepilda uzņemtās saistības (gan pircēji, gan pārdevēji), Reglamentā noteiktajos gadījumos jāmaksā naudas sodi, kā arī cietušās darījuma puses labā var tikt izmantoti Dalībnieka Operatoram iesniegtie NL.