Tagamise vahendid

Pangakonto garantiivahendite ülekandmiseks

Osaleja poolt esitatakse garantiivahendid rahalise sissemaksena ülekandega operaatori deposiidikontole:

Pank: Nordea Bank Finland Plc Leedu esindus
Pangakood: 21400
Konto Nr: LT30 2140 0300 0349 5472
Makse otstarve: „Kohustuste täitmise garantiivahendid“

Tähelepanu! Kasutamata garantiivahendid tagastatakse osalejale elektroonilise müügisüsteemi (EMS) kaudu pärast garantiivahendite tagastamise avalduse esitamist operaatorile.

Kohustuse täitmise tagamise vahendid (UP)

Biokütuse osalejad peavad tagamise eesmärkidel esitama operaatorile kohustuse täitmise garantiivahendid enne müügi börsis algust ning pärast tehingu tegemist.

Osaleja poolt esitatavad garantiivahendiks võivad olla rahalised sissemaksed, mida kantakse üle operaatori deposiidikontole, või esimese nõudmise pangagarantii, mis peab kehtima 2 kuud pärast osalise korralduses või tehingus esitatud konkreetse biokütuse toote tarneperioodi lõppu. Juhul kui osaleja garantiivahendina esitab esimese nõudmise pangagarantii, see peab olema väljastatud Leedus registreeritud panga poolt, millel või grupil, millesse see kuulub, peab olema mitte madalam kui BBB – pikaajalise laenamise reiting Fitch Ratings’i või teise vastava asutuse poolt.

Operaator on määranud kaks võrdse suurusega tagamise vahendit:

  • Juhul kui osalejad soovivad esitada korralduse peavad nad esitama operaatorile garantiivahendid mitte hiljem kui 1 päev enne korralduse esitamist. Garantiivahendid peavad moodustama m mitte vähem kui:
    1) 15 % (viisteist protsenti) ettenähtud korralduste koguväärtusest. Juhul kui müügikorraldused esitatakse korraldused, mille tarneperioodiks on nädal;
    2) 5 % (viis protsenti) ettenähtud korralduste koguväärtusest – ülejäänud juhtudel. Korralduse koguväärtust arvutatakse korralduse kogukogust korrutades hinnaga. Juhul kui osaleja ei esita nõutavaid garantiivahendeid, osaleja müügikorraldusi ei võeta vastu ning EMS neid ei registreerita.
  • juhul kui B, C ja D usalduse kategooriale kuuluvad osalejad teevad biokütuse ostu- või müügitehingud pikemaks perioodiks kui nädalaks, peavad nad esitama lisagarantiivahendid mitte hiljem, kui 5 (viis) tööpäeva pärast biokütuse ostu-müügi tehingute tegemise hetkest. Garantiivahendite kogusumma peab moodustama mitte vähem kui 10% (protsenti tehtud tehingu koguväärtusest.

Lisagarantiivahendeid loetakse nõuetele vastavalt esitatuks siis, kui operaator saab ettenähtud aja jooksul pangagarantii või rahalised vahendid jõuavad operaatori spetsiaalsele pangakontole.

Ostukorralduse väärtus = korralduse kogus x hind
Müügikorralduse väärtus = (korralduse kogus x hind + maksimaalsed tarnekulud

Kohustuse täitmata jätmine

Juhul kui osalejad ei täida vastuvõetud kohustusi (nii müüjate kui ka ostjate ees), tasutakse reglemendis ettenähtud juhtudel trahvid, samuti võidakse garantiivahendeid kasutada kannatanud osapoole kasuks osaleja poolt operaatorile esitatud garantiivahendid.

Viimati uuendati: 2018-09-05 13:29:14