TIPINIŲ TIEKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAS

2019 10 01

Biokuro biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius), atsižvelgdamas į biokuro rinkos dalyvių išsakytas pastabas ir pasiūlymus, 2019 m. rugsėjo 30 d. priėmė Biokuro tipinių tiekimo sąlygų pakeitimą (įsigalioja nuo 2019-10-14, įskaitant).

 Svarbiausi pakeitimai: 

  • Patikslinama leidžiama pristatymo paklaida per pristatymo savaitę, kai pristatomo biokuro kiekis neviršija 18 tne – iki 30 proc. (trisdešimt procentų) daugiau arba 15 proc. (penkiolika procentų) mažiau (įskaitant abi ribas) nuo tiekimo grafike nurodyto bendro per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekio.
  • Biokuro pirkėjai, nevykdantys šilumos gamybos veiklos, t. y. biokuro tarpininkai, negalės vienašališkai koreguoti tiekimo grafiko dėl oro sąlygų ar šildymo sezono pradžios ir pabaigos.
  • Pirkėjas, norėdamas vienašališkai sumažinti perkamo biokuro kiekį dėl oro sąlygų ir/ar sutapatinti ilgalaikių sandorių pabaigą ir pradžią su faktine šildymo sezono pradžia ir pabaiga – privalės pateikti Reikšmingos informacijos pranešimą visiems dalyviams ir, atitinkamai, tokie tiekimo grafiko pakeitimai bus taikomi visiems to pirkėjo galiojantiems sandoriams.
  • Jeigu biokuro priėmimas vykdomas bendrąja eile, nustatoma pareiga pirkėjui jo konkrečioje aikštelėje taikomomis biokuro priėmimo valandomis nedelsiant po biokuro pristatymo (ar prieš tai esančios transporto priemonės iškrovimo proceso pabaigos – tais atvejais, kai yra susidariusi eilė) pasverti pristatytą biokurą ir sudaryti sąlygas pardavėjui iškrauti pristatytą biokurą bei užbaigti priėmimo procesą ne vėliau kaip per 60 min. nuo biokuro pasvėrimo (atkreiptinas dėmesys, kad pirkėjui ir toliau išlieka pareiga informuoti pardavėjus apie kilusias bet kokias kliūtis, kurios gali trukdyti pardavėjams tinkamai ir be nepagrįsto uždelsimo pasverti pristatytą biokurą ir (ar) užbaigti biokuro priėmimo procesą, tame tarpe, susidariusias spūstis). Nustatoma atsakomybė pirkėjui dėl priėmimo vėlavimo.
  • Nustatomas apribojimas, kad, nesilaikant minimalių sąlygose numatytų biokuro ėminių formavimo reikalavimų drėgnio ir (ar) peleningumo rodikliams nustatyti, negalės būti taikomos sankcijos dėl pristatyto biokuro atitinkamo kokybės rodiklio nuokrypių.
  • Numatoma pareiga laisva forma fiksuoti ėminių (atsarginių ėminių) plombų numerius ir jungtinį ėminį sudarančių ėminių plombų numerius.
  • Biokuro tarpininkams nustatomos biokuro priėmimo valandos
  • Įtvirtinami atsisakymo priimti biokurą terminai.
  • Suvienodinamos kokybinių rodiklių nustatymo procedūros pardavėjui nesutinkant su pirkėjo atsisakymu priimti biokurą ir pareikalavus suformuoti atsarginį ėminį.

TIPINIŲ TIEKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAS

Energy Exchange Operator
BALTPOOL UAB
Tel. +370 5 239 3157