Priimti Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

2021 07 27
Priimti Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

Energijos išteklių biržos operatorius, atsižvelgdamas į praeitą šildymo sezoną biržos dalyvių pateiktus pasiūlymus, paklausimus ir iškilusius ginčus, ir suderinęs pateiktus Prekybos biokuro produktais sąlygų (toliau – Prekybos sąlygos) ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų (toliau – Tiekimo sąlygos)pakeitimo projektus su biržos dalyviais, priėmė naujas Prekybos sąlygų ir Tiekimo sąlygų redakcijas, kurios įsigalioja nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. 

Prekybos sąlygų pakeitimai: 

 1. Teikiant 70 MWh kartotinio pavedimus, jie bus vykdomi tik visa apimtimi ir tik su tokiais pat pavedimais, t. y. dalinis tokių pavedimų įvykdymas ar įvykdymas su pavedimais, kurių kiekis yra 350 MWh kartotinis, bus negalimas (pvz. pateikus 70 MWh pirkimo pavedimą, jis nebus vykdomas su 140 MWh ar 350 MWh pardavimo pavedimu, o tik su 70 MWh pardavimo pavedimu); 
 2. Peržiūrėtas minimalaus sandorio kiekio reglamentavimas, nustatant, kad minimalus sandorio kiekis turi būti 350 MWh kartotinis, kuris turi neviršyti leidžiamo pasirinkti didžiausio minimalaus sandorio kieki(per savaitę) – 1050 MWh (300 MWh granulėms) arba 2100 MWh (600 MWh granulėms); 
 3. Nustatyta nauja nestandartinė prekybos sąlyga – „Sandorio nutraukimas nevykdant elektros energijos gamybos veiklos“. Atkreiptinas dėmesys, kad šia sąlyga galima naudotis tik tuo laikotarpiui, kuriuo pirkėjas nevykdo elektros energijos gamybos veiklos; 
 4. Prekyba biokuru uostuose papildoma „Incoterms 2020“ FAS sąlyga. Pažymėtina, kad biržoje ir toliau galima įprastai prekiauti pagal „Incoterms 2020“ FAS sąlygą vykdant standartinę biokuro prekybą ir neregistruojant prekybos aikštelės su FAS sąlyga. 

Tiekimo sąlygų pakeitimai: 

 1. Siekiant supaprastinti sudarytų kuro pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą, elektroninėje prekybos sistemoje (toliau – EPS) nustatoma galimybė biržos dalyviams susitarti su kita sandorio šalimi ir sujungti tarp tų pačių šalių sudarytas sutartis, sudarytas dėl to paties produkto pristatymo tam pačiam pristatymo laikotarpiui, ir sujungtas sutartis vykdyti kaip vieną sutartį; 
 2. Ketvirčio, pusmečio ir metų biokuro sandorių pristatymo pradžią ir toliau siejama su šildymo sezono pradžia, tačiau įtvirtinama, kad sandorių pabaiga būtų nustatoma pagal Prekybos kalendorių, šalims paliekant galimybę susitarti; 
 3. Kol savivaldybės sprendimu nėra numatyta pradėti šildymo sezono visoms šilumos vartotojų grupėms, kurioms pirkėjas tiekia šilumos energiją, pirkėjas turės teisę sumažinti per konkrečią pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekį pateikdamas reikšmingos informacijos pranešimą; 
 4. Biržos dalyviui nepateikus Operatoriui biokuro priėmimo laikų konkrečiose prekybos aikštelėse ir (ar) jose esančių biokurą naudojančių įrenginių instaliuotos galios, numatoma, kad tokiu atveju Operatorius priėmimo laikotarpį EPS nustatyd nuo 9.00 val. iki 19.00 val.; 
 5. Automatizuojant EPS, numatoma, kad atsarginio ėminio kokybės tyrimų rezultatus pardavėjas privalėtų pateikti per EPS, o to nepadarius, automatiškai būtų patvirtinami pagrindinio ėminio kokybės tyrimų rezultatai; 
 6. Aprašoma procedūra kaip gali būti lyginami visų jungtinį ėminį sudarančių ėminių tyrimų rezultatai su jungtinio ėminio tyrimo rezultatu. 
 7. Peržiūrėti Tiekimo grafiko derinimo ir kitos šalies informavimo terminai:
  a. Standartinis tiekimo grafikas taikomas visada;
  b. Vienašališkai galima pakeisti sandorio kiekį (dėl oro sąlygų, šildymo sezono pradžios ir t.t.) ne vėliau kaip 2 d. d. iki pristatymo laikotarpio (įprastai trečiadienio 24 val.);
  c. Tolygų tiekimo grafiką, nepavykus susitarti, galima nustatyti ne vėliau kaip 1 d. d. iki pristatymo laikotarpio (įprastai ketvirtadienio 24 val.);
  d. Galima koreguoti tiekimo grafiką pranešus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

Prekybos biokuro produkai sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)

Biokuro tiekimo tipinės sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)