Priimti Prekybos biokuro produktais ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

2023 07 05
Priimti Prekybos biokuro produktais ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

Įvertinus praėjusiame šildymo sezone iškilusius klausimus vykdant biržoje sudarytus sandorius ir biokuro rinkos dalyvių išsakytas pastabas ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, 2023-06-29 priimti Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai (taip pat pridedama pastabų derinimo lentelė), kurie įsigalios 2023-07-10.

Svarbiausi pakeitimai:

1. Pirkėjui sumažinus sandorių kiekį dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pirkėjo (pvz., oro sąlygos) – atitinkamu laikotarpiu bus ribojamas savaitinių sandorių sudarymas.

Dalyviui paskelbus reikšmingos informacijos pranešimą, kad dėl nuo pirkėjo nepriklausančių aplinkybių sumažėjus biokuro poreikiui (pvz., dėl oro sąlygų ir kt.), iki 20 proc. sumažinamas per konkrečią vieną pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekis, šiuo laikotarpiui pirkėjas negalės sudaryti naujų savaitinių sandorių biržoje ar biržoje registruoti tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu sudarytų savaitinių sandorių. Pvz., pirkėjas ketvirtadienį paskelbia reikšmingos informacijos pranešimą, kad kitą savaitę visų mėnesio, ketvirčio ir pusmečio trukmės sandorių pristatomas kiekis yra mažinamas 20 proc., atitinkamai, pirkėjas kitą savaitę vykstančiame aukcione neturės teisės teikti pirkimo pavedimų savaitės trukmės sandoriams sudaryti.

2. Galimybė mažinti sandorio, su nestandartine sąlyga „Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono“, kiekį pagal dispečerinio šilumos gamybos valdymo grafiką (nuo 2023-10-02)

Nustatoma, kad sandorio, su nestandartine sąlyga „Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono“, kiekis galės būti mažinamas ne tik pagal šilumos aukciono rezultatus, bet ir pagal dispečerinį šilumos gamybos valdymo grafiką.

3. Iš esmės peržiūrima biokuro pristatymo geležinkelių transportu sąlygų specifikacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-06-21 priimtais Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių pakeitimais, iš esmės peržiūrima biokuro pristatymo geležinkelių transportu sąlygų specifikacija numatant pirkėjui galimybę registruoti vieną pirkimo pavedimą keliose priėmimo vietose (sukuriant galimybę keliems biokuro pardavėjams konkuruoti skirtingose pristatymo vietose).

4. Aukcionų skaidymas pagal pirkėjų šalį (nuo 2023-10-02).

Siekiant užtikrinti aukcionų, vykdomų skirtingose šalyse, efektyvumą, nustatoma, kad prekybos sesijos nuo 2023-10-02 organizuojamos atskirai kiekvienoje šalyje – t. y. pardavėjams sumažinus savo pavedimų, pateiktų iš aikštelių, registruotų atitinkamoje šalyje, kainą, aukciono etapas būtų pratęsiamas tik toje šalyje. Pvz., jeigu pardavėjas sumažina kainą siekdamas parduoti biokurą Vilniaus regione, tai nepratęs aukcionų, vykstančių dėl kuro pirkimo-pardavimo Rygos ar Talino regionuose.

5. Energijos išteklių biržoje įtvirtinami „OTC sandoriai“

Tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu sudaryti sandoriai galės būti vykdomi pagal Tiekimo sąlygas (pristatomas sandoryje sutartas nustatytus kokybinius rodiklius atitinkančių biokuro produktų kiekis, tikrinamas biokuro kokybinės savybės ir kiekis bei atsiskaitoma už jį Reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis ir t. t.), tokius sandorius iki pristatymo laikotarpio pradžios užregistruojant „OTC sandoriai“ meniu punkte.

6. Įrenginių gedimo atveju pirkėjai bus įpareigoti pateikti reikšmingos informacijos pranešimą ir apie gedimo pašalinimą (nuo 2023-10-02)

Įrenginio gedimo atveju siekiant sustabdyti biokuro tiekimą, pirkėjas turės pateikti du reikšmingos informacijos pranešimus:

  • Įvykus gedimui (kaip ir anksčiau);
  • Gedimą pašalinus. Šiame reikšmingos informacijos pranešime, be viso kito, turės būti nurodyta tokių aplinkybių išnykimo data ir biokuro kiekis, kuriuo sumažėjo bendras per aplinkybių galiojimo laikotarpį sunaudotas biokuro kiekis.
7. Patikslinamos nuostatos dėl atvejų, kai pirkėjai vėluoja pateikti kokybės ataskaitas (nuo 2023-10-02)

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių pasiūlymus, yra detalizuojamos nuostatos dėl pasekmių, kai pirkėjai vėluoja pateikti kokybės ataskaitas:

  • Nustatoma, kad pirkėjui vėluojant pateikti ataskaitą per 7 darbo dienas po tiekimo savaitės pabaigos, toks pirkėjas negalės taikyti nuolaidų tuo atveju, jeigu biokuro kokybės rodikliai neatitiks produkto specifikacijos;
  • Jeigu pirkėjas, praleidęs šį terminą, nepateikia kokybinių rodiklių ataskaitos net ir praėjus 5 darbo dienoms nuo pardavėjo pateikto priminimo – bus laikoma, kad pardavėjo pristatytas biokuras atitiko geriausius galimus biokuro kokybės rodiklius;
  • Pardavėjui ginčijant pristatyto biokuro kokybės tyrimus, jam taip pat suteikiamos 7 darbo dienos atlikti atsarginio ėminio tyrimą (nuo 2023-07-10).
8. Tam tikrų pirkėjų įpareigojimo teikti tiekimo grafikus prieš numatomą pristatymą

Pirkėjai, kuriuos Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pagal Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo 9 ir 91 punktų nuostatas yra įpareigojusi deklaruoti planuojamą biokuro pristatymo (iškrovimo) laiką, ne vėliau kaip prieš 24 val. iki planuojamo biokuro pristatymo, privalės Elektroninėje prekybos sistemoje suderinti atitinkamus tiekimo grafikus.

9. Iš EPS pašalinamas informacijos dubliavimas „tne“ vienetais

Atsižvelgiant į tai, kad prekyba nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdoma megavatvalandėmis (MWh), EPS pašalinamas informacijos dubliavimas anksčiau naudotais „tne“ vienetais. Dalyviams bus palikta galimybė, esant poreikiui, įsijungti atvaizdavimą „tne“ vienetais, kaip kad šiuo metu yra galimybė pasirinkti „GJ“ vienetus.

10. Naujų – SM4 ir RW2pc– produktų įtraukimas į prekybą biržoje.

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių išsakytą poreikį turėti dar prastesnės kokybės klasės produktus, įtraukiami papildomi produktai:

  • produktas „SM4“, kurio peleningumo rodiklio reikšmė iki 7 proc., o smulkelių frakcija – iki 30 proc.;
  • naudotos medienos produktas „RW2pc“ (pre-crushed) – leidžiama didesnė frakcija.
11. Pagal RED BP schemą deklaruojant sertifikuotą žaliavą ir biokurą, apskaitos dokumentą privalės pateikti tik pagal atitinkamą sertifikatą nesertifikuoti dalyviai

Siekiant sumažinti administracinę naštą deklaruojant sertifikuotą žaliavą ir biokurą, apskaitos dokumentą privalės pateikti tik pagal atitinkamą sertifikatą nesertifikuoti dalyviai. Taip pat siekiant išvengti dvigubo žaliavos ar biokuro užskaitymo, dalyviai, kurie yra sertifikuoti pagal atitinkamą sertifikatą ir apie tai yra informavę biržos operatorių, pagal atitinkamą sertifikatą patiektą žaliavą ar biokurą iš karto privalės deklaruoti derinant pristatyto biokuro Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą.

12. RED BP schemoje panaikinama prievolė biokuro pardavėjams inventorizuoti sukaupto biokuro sandėlius

Siekiant supaprastinti apskaitą ir pagal masės balansą apskaityti tik tvarų patiektą biokurą, inventorizuoti priimamą biokurą privalės tik REB BP schemoje dalyvaujantys biokuro pirkėjai. Pardavėjai vietoje to privalės deklaruoti, kad visos deklaruotos žaliavos ar biokuras yra fiziškai patiekti Lietuvoje ar kitose šalyse pagal RED BP sandorius ir šios žaliavos ar biokuras nėra deklaruoti kitoms tarptautinėms miškų ūkio valdymo sertifikavimo schemoms, savanoriškoms tarptautinėms ar kitų šalių nacionalinėms schemoms.

Priimami kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai:

Tarptautinė biokuro birža
BALTPOOL UAB