Pozostałe usługi
Systemy handlowe
Wszystkie tematy

Środki zabezpieczające

System sprzedaży biopaliw

Rachunek bankowy do przelewu środków zabezpieczających (dalej ŚZ)

Środki zabezpieczające Uczestnika, w postaci kwoty pieniężnej, są przekazywane na powierniczy rachunek Operatora:

Bank Luminor Bank AB
Kod banku 21400
Beneficjent BALTPOOL UAB
Nr. rachunku LT30 2140 0300 0349 5472
Kod firmy 302464881
NIP LT100005058214
Tytuł płatności „Środki zabezpieczające wykonanie zobowiązań”

Formularz środków zabezpieczających.

ŚZ można zarejestrować jako:

 • Przelew pieniężny na wskazany powyżej rachunek bankowy Operatora;
 • Bezwarunkowa gwarancja bankowa, która musi być ważna przez 75 (siedemdziesiąt pięć) dni kalendarzowych po zakończeniu okresu dostawy produktu biomasy, określonego w przelewie lub zawartej transakcji uczestnika. Jeżeli uczestnik jako ŚZ udziela bezwarunkowej gwarancji bankowej, musi ona być wydana przez bank zarejestrowany w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który sam lub grupa bankowa, do której należy, posiada długoterminowy rating kredytowy na poziomie co najmniej BB–, nadany przez agencje ratingowe „Fitch Ratings”, „Standard and Poor’s” czy „Moody’s”.

Kwota środków zabezpieczających

Umowy na bieżący tydzień:

W przypadku tygodniowych umów na bieżący tydzień (W) uczestnicy przekazują ŚZ przed dokonaniem przelewów w systemie transakcyjnym. Kwota ŚZ wynosi 5% łącznej wartości wszystkich przewidzianych dokonać przelewów, z wyjątkiem kupujących o kategorii A, którzy składają 2,5% ŚZ, oraz kupujących o kategorii C, którzy składają 10% ŚZ.

Inne umowy:

Dla umów na okres przyszły tj. tygodniowych (W), miesięcznych (M), kwartalnych (Q), półrocza (H) – uczestnicy przekazują ŚZ w następujących wielkościach:

 • Przelew ŚZ – 2,5% łącznej wartości wszystkich przelewów. Zastaw pieniężny jest przekazywany przed dokonaniem przelewów w systemie transakcyjnym;
 • Dodatkowe ŚZ:

Uczestnik przekazuje dodatkowe ŚZ, jeżeli zawarł umowę podczas sesji sprzedażowej. W takim przypadku uczestnik musi przekazać dodatkowe ŚZ do końca ostatniego dnia roboczego tygodnia aukcyjnego.

Wielkość dodatkowych ŚZ:

 • 2,5% łącznej wartości przelewów;
 • 7,5% łącznej wartości przelewów dla tygodniowych (W), miesięcznych (M) i kwartalnych (Q) umów nabywców o kategorii C.

Dodatkowe ŚZ nie dotyczą:

 • Transakcji półrocznych (H) dla nabywców o kategorii B;
 • Uczestników o kategorii A.

Łączna kwota środków zabezpieczenia 

Nabywcy:

   Czas trwania transakcji
Tygodniowa Miesięczna Kwartalna Półroczna i dłuższa
Kategoria uczestnika A 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
B 5% 5% 5% 2,5%
C 10%  10% 10% 5%
D

Sprzedawcy:

  Czas trwania transakcji
Tygodniowa Miesięczna Kwartalna Półroczna i dłuższa
Kategoria wiarygodności A
B 5% 5% 5% 5%
C 5% 5% 5% 5%
D 5% 5% 5%* 5%*

*Uczestnikom o kategorii D przysługuje prawo zawierania transakcji kwartalnych i półrocznych w przypadkach i trybie określonych w Zasadach Przydziału Uczestników. *

Zwrot środków zabezpieczenia

Niewykorzystane środki zabezpieczenia są zwracane uczestnikowi za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (EPS) po złożeniu do Operatora wniosku o zwrot środków zabezpieczenia.

Handel biopaliwami w portach

 • 0% przelew ŚZ – przed dokonaniem przelewu zastaw pieniężny nie jest przekazywany.
 • 10% przelew ŚZ – zastaw pieniężny należy wpłacić do końca ostatniego dnia roboczego tygodnia aukcyjnego.
 • Istnieją dodatkowe warunki płatności:

W przypadku warunków FOB dodatkowy zastaw w wysokości 90% wartości umowy należy wpłacić nie później niż przed rozpoczęciem „Laytime”;

W przypadku warunków CIF dodatkowy zastaw w wysokości 60% wartości umowy należy wpłacić nie później niż tydzień przed rozpoczęciem „Laydays”.

Zaloguj się do największej giełdy biopaliw