Nuo rugsėjo 25 d. pradedama prekyba išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandoriu

2018 09 25

Energijos išteklių biržos operatorius nuo š. m. rugsėjo 25 d. į prekybą biržoje įtraukia biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorį (toliau – dalinio apmokėjimo sandoris). Esminė dalinio apmokėjimo sandorio sąlyga yra išankstinis dalinis apmokėjimas bei, atitinkamai, išankstinis biokuro sukaupimas.

Prekyba šiuo sandoriu bus vykdoma „Nestandartinės prekybos“ lango dalyje.
Dalyviai, norintys sudaryti dalinio apmokėjimo sandorius, turi kreiptis į Operatorių dėl teisių suteikimo.

Biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorio pagrindinės specifikacijos sąlygos:

  • pagal dalinio apmokėjimo sandorį prekiaujama naudojimui paruoštu biokuru, atitinkančiu technines biržoje prekiaujamų biokuro produktų specifikacijas. Gali būti perkamas bet kurios rūšies biržoje prekiaujamas biokuro produktas;
  • dalinio apmokėjimo sandorius gali sudaryti pardavėjai, turintys teisę parduoti biokurą biržoje pagal sudaromus ketvirtinius ir pusmetinius sandorius;
  • dalinio apmokėjimo sandoriai sudaromi dėl visų, išskyrus savaitės trukmės, pristatymo laikotarpių;
  • bendra vieno pardavėjo sudarytų išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorių vertė negali viršyti šio pardavėjo nuosavo kapitalo dydžio;
  • pirkėjas apmoka 50 proc. sandorio vertės (kuri apskaičiuojama įvertinant ir pridėtinės vertės mokestį) pardavėjui pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sandorio sudarymo momento, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki pristatymo laikotarpio pradžios, jei pristatymo laikotarpis prasideda greičiau nei po 10 darbo dienų nuo sandorio sudarymo dienos;
  • pardavėjas įsipareigoja iki sandorio pristatymo laikotarpio pradžios sukaupti visą pagal sandorį parduotą biokuro produktą/šio produkto žaliavos kiekį sandėlyje (sandėliuose), nuo biokuro pristatymo vietos nutolusiame (nutolusiuose) ne didesniu nei 100 km atstumu;
  • pirkėjas turi teisę bet kada, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informavęs pardavėją, tikrinti pagal sandorį sukaupto biokuro kiekį/kokybę. Pardavėjui nesukaupus reikalingo biokuro kiekio, taikomos Reglamente nustatyto dydžio baudos, laikant, kad nesukauptas biokuro kiekis yra nepristatytas biokuro kiekis;
  • už faktiškai pristatytą biokurą atsiskaitoma, įvertinant pirkėjo atliktą išankstinį apmokėjimą tokia tvarka: 50 proc. už pristatytą biokurą išrašytos PVM sąskaitos-faktūros sumos (įskaitant PVM) padengimui yra naudojamas pirkėjo atlikto avansinio apmokėjimo dalis, likusią sąskaitos dalį pirkėjas apmoka Reglamente nustatyta tvarka ir terminais.

Su biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorio specifikacija galite susipažinti čia:
Biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorio specifikacija