MEDIENOS PREKYBOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

2019 06 27

Informuojame, kad Birželio 21 d. įsigaliojo nauja “Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo” redakcija. Žemiau pateikiame pagrindinių aukcionų organizavimo tvarką reglamentuojančių nuostatų pakeitimų santrauką bei, Jūsų patogumui, parengtą lyginamąjį Taisyklių pakeitimų variantą.

Pažymime, kad pakeitimai bus taikomi visų aukcionų atžvilgių, kurie paskelbti yra po nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y. 2019 m. birželio 21 d. Todėl:

 • Trumpalaikių aukcionų atveju atnaujintos taisyklės bus taikomos visiems aukcionams, vyksiantiems nuo 2019 m. liepos 8 d. (įskaitant);
 • Ilgalaikių ir pusmetinių aukcionų atveju atnaujintos Taisyklės bus taikomos jau nuo kito aukciono dienos, t. y. ir aukcionui, vyksiančiam 2019 m. liepos 18 d.

Su aktualia Taisyklių redakcija galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f/asr

Pagrindiniai pakeitimai, susiję su prekybos organizavimu:
Visiems aukcionams bendros nuostatos:

 • Administratorius stabdo neatsiskaičiusių asmenų prekybą ir trumpalaikių aukcionų atveju iki kol nurodyti asmenys atsiskaitys už medieną (6 punktas);
 • Nuo šiol duomenys apie sutarčių vykdymą kas mėnesį bus skelbiami EMPS administratoriaus tinklalapyje (7.6 punktas);
 • EMPS administratoriaus tinklalapyje taip pat bus skelbiamas sąrašas asmenų, kuriems sustabdyta tesė dalyvauti aukcionuose (7.7 punktas)
 • Keičiami pradinio įnašo dydžiai (11 punktas);
 • Keičiama pradinių įnašų grąžinimo tvarka: nuo šiol pradiniai įnašai bus grąžinami ir aukcioną laimėjusiems bei sutartis pasirašiusiems pirkėjams. Pradinis įnašas pardavėjui bus pervedamas tik tuomet, kai aukcioną laimėjęs pirkėjas per nustatytą terminą nepasirašys medienos pirkimo-pardavimo sutarties (19, 30 punktai)

Ilgalaikiai aukcionai:

 • Trumpinami registracijos į ilgalaikius aukcionus terminai (10, 14, 16 punktai);
 • Pakartotinių ilgalaikių ir pusmetinių aukcionų atveju nurodoma ir pradinė aukciono kaina (kaip papildoma informacija) (13.3 punktas);
 • Ilgalaikių ir pusmetinių aukcionų atveju pirkėjai turi teisę savo pavedime nurodyti iki 20 proc. mažesnę nei pradinė aukciono kaina (17.2 punktas)
 • Pakartotinio ilgalaikio ar pusmetinio aukciono atveju pradinė kaina gali būti mažinama iki 20 proc. (20 punktas);
 • Esant vienodai pasiūlymų kainai, atsisakytą kriterijaus, jog pirmenybė teikiama regioninės svarbos projektą įgyvendinusiam pirkėjui

Trumpalaikiai aukcionai:

 • Nustatoma, kad pirkėjų pavedimo kaina gali būti lygi ar mažesnė nei kito pirkėjo jau pateikto pavedimo kaina, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesnė nei pradinė aukciono kaina.

Sutarčių vykdymas:

 • Iš Taisyklių pašalinamos tipinės pirkimo-pardavimo sutarčių formos (43 punktas);
 • Nustatomi atsiskaitymo terminai už patiektą medieną (47 punktas).

Kilus bet kokiems klausimams – visada maloniai prašome kreiptis!

PRIDEDAMA. Taisyklių lyginamasis variantas.
https://baltpool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/andsml_baltpool_lt/EZ-vHlznGI1CgOACNViYuZIBA_LeTZ6OPQXn6NV0-tJ4_g?e=R0jCjx

EMPS administratorius
BALTPOOL
Tel.: 8-5-239 3159