DĖL NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBIŲ

2016 12 28

Energijos išteklių biržos (toliau – birža) operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius), atsižvelgdamas į gautus biržos dalyvių paklausimus dėl gamtinių reiškinių pasekmių įtakos biržoje sudarytų sandorių vykdymui, atkreipia dėmesį į tai, kad:

 1. Biržos dalyviai privalo tinkamai ir laiku vykdyti įsipareigojimus pagal biržoje sudarytus sandorius, įskaitant pareigą patiekti biokurą. Biržos dalyviui-pardavėjui netinkamai įvykdžius ar neįvykdžius biokuro tiekimo pareigos, kyla sutartinės civilinės atsakomybės taikymo biržos dalyviui-pardavėjui klausimas, šis privalo atlyginti kita sandorio šalimi esančiam biržos dalyviui-pirkėjui jo patirtus nuostolius, sumokėti netesybas;
 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 4 dalimi bei biržoje sudaromus sandorius reglamentuojančių dokumentų nuostatomis, pagal biržoje sudarytą sandorį sutartinės biokuro tiekimo pareigos neįvykdžiusiam biržos dalyviui –įmonei (verslininkui) visais atvejais kyla atsakomybė už netinkamai įvykdytą sutartinę prievolę patiekti biokurą, jei sutartį pažeidęs biokuro tiekėjas neįrodo, kad biokuro tiekimo pareigos neįvykdė arba ją įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos;
 3. Pagal CK 6.212 str., Energijos išteklių biržos reglamento (toliau – Reglamentas) 7.4.1 punktą, biržos dalyviai atleidžiamas nuo atsakomybės dėl biržoje sudarytos sutarties neįvykdymo (netinkamo įvykdymo), jeigu įrodo, kad sutarties neįvykdė (netinkamai įvykdė) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;
 4. Ne visi gamtiniai reiškiniai, kurių pasekmės apsunkina biokuro tiekimo pareigos vykdymą, gali būti vertinami kaip nenugalimos jėgos aplinkybės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti ir atitinkančios visus šiuos požymius:
  • Sutartį pažeidusi šalis negalėjo šių aplinkybių kontroliuoti ir jų protingai numatyti sutarties sudarymo metu;
  • Sutartį pažeidusi šalis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 5. Vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840[1], 3 punktu, nenugalimos jėgos aplinkybes gali sukelti:

„3.1. karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;

3.2. stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;

3.3. sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas;

3.4. boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje;

3.5. teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai (išskyrus tuos veiksmus, kurių, remdamasi kitomis sutarties nuostatomis, ėmėsi prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis, ir tuos, kurie išdėstyti šių taisyklių 4 punkte);

3.6. kitos nenugalimos jėgos.“

 1. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalintis patiekti biokuro biržos dalyvis privalo kuo skubiau apie tokias kliūtis ir jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui pranešti kitai sandorio šaliai ir Operatoriui. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą;
 2. Pareiga įrodyti, kad negalėjimą (tinkamai) įvykdyti biokuro tiekimo pareigą lėmė būtent nenugalimos jėgos aplinkybės tenka biokuro tiekėjui, ši pareiga privalo būti įvykdyta teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Pagal Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 d. nutarimu Nr. 222[2], nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymas išduoda atitinkamai pagal veiklos zonas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – rūmai). Rūmams privalo būti pateikti šiame apraše nustatyto dokumentai bei duomenys, reikalingi pažymos išdavimui.

 

PRIDEDAMA:

 1. Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklės;
 2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas.

 

 

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371

[2] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A29EA0FE3562/XdOKhcFBFU