Pozostałe usługi
Systemy handlowe

Komunikat dotyczący prywatności

W niniejszej Informacji o prywatności udzielamy Państwu informacji o tym, w jaki sposób UAB BALTPOOL (numer identyfikacyjny osoby prawnej: 302464881, adres: Žalgirio g. 90 (Centrum Handlowe CITY, blok D, piętro 4), 09303 Vilnius, Republika Litewska) (dalej – Spółka) przetwarza Państwa dane osobowe, które udzielają Państwo Spółce, odwiedzając Spółkę pod adresem siedziby, na stronie internetowej Spółki, zgłaszając się drogą mailową lub telefoniczną.
EPSO-G ettevõtete grupi, kuhu Ettevõte kuulub, andmekaitsespetsialist on Romas Zienka; e-posti aadress: [email protected], numer telefonu: +370 612 58162.

Jakie rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Istnieją trzy podstawowe grupy danych osobowych, w zależności od sposobu uzyskania przez Spółkę informacji o Państwie:

 • dane udostępnione nam przez Państwa osobiście;
 • dane zebrane w sposób automatyczny, po odwiedzeniu przez Państwa strony internetowej Spółki, podłączeniu się i dokonaniu czynności w systemie handlowym Spółki, przyjściu do siedziby Spółki, zgłoszeniu się drogą mailową;
 • dane uzyskiwane z innych źródeł, takich jak Państwa urząd kredytowy, urzędy dokonujące oceny wypłacalności/niezawodności uczestników giełdy i inne źródła danych.

Akceptując postanowienia niniejszej Ogólnej informacji dotyczącej prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych w dowolny z ww. sposobów:

 • imię, nazwisko,
 • pracodawca, nazwa stanowiska,
 • adres IP,
 • dane identyfikujące logowanie do systemów handlowych (nazwa użytkownika, hasło), ciąg czynności użytkownika systemu;
 • adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, inne kontakty.

Niżej wymienione dane będą przetwarzane przez Spółkę w pewnych szczególnych przypadkach, po poinformowaniu Państwa o tym w każdym konkretnych przypadku, o ile wymagają tego przepisy prawne, prosząc Państwa o wyrażenie zgody:

 • obraz/-y,
 • data urodzenia, kod osobowy, informacje dotyczące rachunku bankowego,
 • dane dotyczące karalności, wykonania obowiązków podatkowych i inne podobnego charakteru informacje, przeznaczone do uzasadnienia odpowiedniości dostawcy (jego przedstawiciela) do wykonywania umowy zamówienia publicznego,
 • informacje dotyczące wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 • deklaracja interesów,
 • kopie zaświadczeń, innych dokumentów wydanych Państwu przez administratora działalności indywidualnej lub innych podatków, zakład ubezpieczeń społecznych,
 • doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje, umiejętności, opis oczekiwań zawodowych,
 • inne dane kategorii szczególnych, o ile taki obowiązek Spółki wynika z ustawy Republiki Litewskiej o ochronie obiektów istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

W jakich celach zbieramy informacje osobowe?

Informacji dotyczących Państwa zbieramy i przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienie dostępności, stabilności systemu handlowego świadczenia usług i wygody dla użytkownika– dane są zbierane w sposób automatyczny i zapisywane po odwiedzeniu przez Państwa strony internetowej Spółki https://www.baltpool.eu poprzez użycie obowiązkowych i funkcyjnych plików cookie (ang. cookies) systemu handlowego, czas przetwarzania przez Spółkę danych uzyskanych w tym celu zależy od funkcji cookie:

 

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie Ważność
PHPSESSID Utrzymanie sesji użytkownika Ważny do momentu wyłączenia przeglądarki
_ga Używany przez program Google Analytics w celu uzyskania danych dotyczących ilości użytkowników odwiedzających stronę, czasu przeglądania, rodzaju przeglądarki Ważny przez 2 lata

 

_gid Używany przez program Google Analytics w celu uzyskania danych dotyczących ilości użytkowników odwiedzających stronę, czasu przeglądania, rodzaju przeglądarki Ważny do momentu wyłączenia przeglądarki

 

pll_language Używany w celu zapamiętania języka strony, aby po jej odwiedzeniu po raz kolejny język został ustawiony w sposób automatyczny. Ważny przez 1 rok
__cfduid Używany w celu zapisania ustawień tabeli danych DataTables Ważny przez 24 godz.
1P_JAR Używany w celu śledzenia zachowań użytkownika i dostosowania reklam Ważny przez 24 godz.
 • w celu zawarcia i wykonania umów – ze względu na niezbędność wykonania umowy zawartej z podmiotem, którego dane dotyczą, lub podczas działań przed zawarciem umowy na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą. Dane zebrane w tym celu są przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia rozwiązania umowy;
 • w celu organizacji i wykonywania zamówień publicznych – dane osobowe podmiotów biorących udział w zamówieniu są przetwarzane ze względu na niezbędność wykonania przyszłej umowy o udzielenie zamówienia lub podczas działań przed zawarciem umowy na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą. W tym celu dane są przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat od zakończenia procedury zamówienia;
 • Dane kandydatów na stanowisko w Spółce lub kandydatów na członków organów kolegialnych Spółki, dane uzyskane w procesie rekrutacji oraz z bazy danych administracji, także dane uzyskane w toku weryfikacji kandydatów są przetwarzane na mocy Państwa zgody i usuwane najpóźniej po 2 (dwóch) latach od dnia udzielenia zgody, a w razie braku takiej zgody – niezwłocznie, po upływie terminu złożenia odwołania od wyników odpowiedniego konkursu/rektutacji;
 • dane uzyskane w celu promocji działalności są przechowywane i mogą zostać użyte przez okres 1 (jednego) roku od dnia udzielenia przez Państwa zgody, chyba że poinformują nas Państwo o odwołaniu swojej zgody z odpowiednim wyprzedzeniem.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych oraz wymogami określonymi przez inne przepisy prawne. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i z wielką odpowiedzialnością. Spółka, zarówno w trakcie ustalanie środków przetwarzania danych osobowych, jak i samego przetwarzania danych, stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych określone w przepisach prawnych dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, uszkodzeniem, modyfikacją, utratą, ujawnieniem, także przed wszelkim bezprawnym przetwarzaniem. Odpowiednie środki są ustalane ze względu na zagrożenia występujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobom trzecim

Dane osobowe udostępnione przez Państwa na Giełdzie Zasobów Energetycznych, w Systemie Informacyjnym Aukcji Ciepłowniczej, w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna nie są publiczne, przetwarzamy je i przechowujemy zgodnie z prawem i najbardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi naszej działalności. W wyjątkowych przypadkach i celach możemy być zmuszeni do przekazania Państwa danych osobowych niżej wymienionym osobom trzecim:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, świadczącym usługi (wykonującym prace) na rzecz naszej Spółki, tj. dostawcom usług IT, biegłym rewidentom, prawnikom, doradcom, którzy przetwarzają Państwa dane w imieniu Spółki jako administratora danych.
 • Podmioty przetwarzające są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na nasze zlecenie i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Angażując podmioty przetwarzające dane, dokładamy wszelkich starań, aby również podmioty przetwarzające stosowały odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych oraz zachowywały poufność danych.
 • Państwa dane mogą być przekazywane urzędom i instytucjom państwowym, innym osobom pełniącym funkcje zgodnie z ustawami, w przypadkach i w zakresie określonych w przepisach prawnych.

Jakie prawa należą do Państwa?

Państwu przysługują następujące prawa:

 • prawo do pisemnego żądania udostępnienia Państwu informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli takie dane są przetwarzane – żądania zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi i udzielenia następujących informacji:
  • celów przetwarzania danych;
  • kategorii poszczególnych danych osobowych;
  • odbiorców danych lub kategorii odbiorców danych, którym zostały lub zostaną ujawnione Państwa dane osobowe;
  • o ile istnieje możliwość – planowanych okresów przechowywania danych osobowych lub, o ile istnieje możliwość, kryteriów ustalania tych okresów;
  • prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które Państwa dotyczą;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub w ogóle wykasowania Państwa danych – te prawa mogą zostać zrealizowane na warunkach określonych w artykułach 17-18 Ogólnego rozporządzania o ochronie danych.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na mocy Państwa zgody;
 • prawo do żądania przesłania przetwarzanych danych osobowych do innego administratora danych, o ile istnieje taka możliwość techniczna;
 • prawo do zgłoszenia skargi u nas lub w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia praw podmiotu, którego dane dotyczą.

W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, należy przesyłać do nas wnioski i skargi w formie pisemnej:

 • pod adresem e-mail: ue.looptlab@ofni;
 • za pośrednictwem poczty, pod adresem: Žalgirio g. 90, (Centrum Handlowe CITY, blok D, piętro 4) 09303 Vilnius;
 • po przybyciu do Spółki, pod adresem: Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius;
 • poprzez bezpośrednie zgłoszenie się u inspektora ochrony danych grupy firm EPSO-G (kontakty zostały podane powyżej).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. Taka aktualizacja lub zmiana Informacji dotyczącej prywatności wejdzie w życie z dniem ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

Po zaktualizowaniu Informacji dotyczącej prywatności poinformujemy Państwa o istotnych naszym zdaniem zmianach poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej. Mogą Państwo sprawdzić datę aktualizacji podaną u dołu, aby dowiedzieć się, kiedy Informacja dotycząca prywatności została zaktualizowana po raz ostatni.

W jaki sposób poinformujemy o zmianach Informacji dotyczącej prywatności?

Me võime seda privaatsusteatist igal ajal uuendada või muuta. Selline uuendatud või muudetud Privaatsusteatis jõustub selle avaldamise meie veebilehel päevast.

Kui oleme Privaatsuseeskirju uuendanud, siis teavitame teid, meie arvates olulistest muudatustest, mille kohta avaldame teadaande Veebilehel. Saate vaadata kuupäeva „Uuendamise kuupäev“, mille leiate all pool, kui soovite teada, millal viimati uuendati Privaatsussätteid.

W jaki sposób możesz z nami skontaktować?

W razie powstania pytań odnośnie postanowień niniejszej Informacji dotyczącej prywatności i/lub Państwa praw serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod niżej wskazanym numerem telefonu, adresem e-mail lub listem poleconym:

 

BALTPOOL UAB

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
(Centrum Handlowe CITY, blok D, piętro 5)
numer identyfikacyjny osoby prawnej: 302464881
Tel. +370 5 239 3157

E-mail: ue.looptlab@ofni

Dane spółki gromadzi i przechowuje Rejestr Osób Prawnych RL

Data ostatniej aktualizacji Ogólnej informacji dotyczącej prywatności – 25 marca 2020 r.