Nuo 2018-04-01 keičiamas EMPS parduodamos medienos klasifikavimas ir ženklinimas

2018 03 27

Informuojame, kad nuo 2018-04-01 įsigalios LR aplinkos ministro pirmininko 2018-03-08 įsakymu Nr. D1-175 pakeistos „Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių“ (toliau – Ženklinimo taisyklės) nuostatos.

Pakeitimų tikslas yra supaprastinti ir padaryti aiškesnį medienos sortimentų klasifikavimą.

Žemiau pateikiame pagrindinių Ženklinimo taisyklių pakeitimų sąrašą:

  1. Pakeistas apvaliosios medienos klasifikavimas pagal ilgį, siekiant detaliau ir aiškiau išdėstyti apvaliosios medienos klasifikavimą pagal sortimento ilgį, išlaikant atskirtį tarp skirtingą kainą turinčių sortimentų, bei sudaryti geresnes sąlygas sortimentinės išeigos planavimui. (Ženklinimo taisyklių 11 punktas).
  2. Pakeista „miško sandėlio“ sąvoka į „pardavėjo medienos sandėlio“ sąvoką. (Ženklinimo taisyklių 181, 28 ir 32 punktai).
  3. Nauja redakcija išdėstytas Ženklinimo taisyklių 1 priedas „Apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimo detalumas ir matavimo būdai“.
Sortimentai Skirstymas klasėmis Matavimo metodas****
Pavadinimas Santrumpa Kokybės Stambumo* Ilgio
Pjautinieji rąstai PJ A, B, C, D
(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)
St, Vd, Sm L2, L3, L4 Vd ir St – vienetinis

Sm – vienetinis arba grupinis;

Kai rietuvėje sukrauti skirtingo stambumo klasių rąstai – grupinis arba vienetinis**

Tarrąsčiai TR Neskirstomi Neskirstomi L1 Grupinis
Fanerrąsčiai FN A, B, C
(Sm stambumo klasės sortimentai  kokybės klasėmis neskirstomi)
St, Vd, Sm L2, L3 Vienetinis
Stulprąsčiai ST Neskirstoma Neskirstoma L4, L5 Vienetinis
Pabėgrąsčiai PB Neskirstoma Neskirstoma L2, L3 Vienetinis
Popierrąsčiai PP Neskirstoma Neskirstoma L1, L2 Grupinis
Plokščių mediena PM Neskirstoma Neskirstoma L1, L2, L3 Grupinis
Kartys KR Neskirstoma Neskirstoma L2, L3, L4  Vienetinis arba grupinis
Stiebai SB Neskirstoma Neskirstoma Neskirstomi  Vienetinis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai KL Neskirstoma  Neskirstomi arba St, Vd, Sm L1, L2  Vienetinis arba grupinis
Malkos*** ML Neskirstoma  Neskirstomos L1, L2  Grupinis

* smulkioji, vidutinioji ir stambioji mediena gamintojo sprendimu gali būti skirstoma į poklasius nurodant sortimento plongalio skersmenį;
** grupinis matavimo metodas taikomas, kai rietuvėje nėra stambiųjų rąstų, o vidutiniųjų yra ne daugiau kaip 50 % rietuvės tūrio; kitais atvejais naudojamas vienetinis matavimo metodas;
*** malkos skirstomos kaitrumo grupėmis ir papildomai gali būti klasifikuojamos pagal medžių rūšis.
**** jeigu sąlygos atitinka Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo Ženklinimo taisyklių 7 skyriaus reikalavimus, visais atvejais, išskyrus stiebams, gali būti taikomas fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas.

  1. Nauja redakcija išdėstytas Taisyklių 2 priedas „Apvaliosios medienos sortimentų kainų grupavimas“.

Atsižvelgiant į Ženklinimo taisyklių nuostatų pakeitimus, nuo 2018-04-01 EMPS medienos pardavimai bus vykdomi pagal pakeistą sortimentų klasifikavimą.

Su Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e2c0cf025b611e88e8fef3b3f51dc2f