2018
09/25
Energijos išteklių biržos operatorius nuo š. m. rugsėjo 25 d. į prekybą biržoje įtraukia biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorį (toliau - dalinio apmokėjimo sandoris). Esminė dalinio apmokėjimo sandorio sąlyga yra išankstinis dalinis apmokėjimas bei, atitinkamai, išankstinis biokuro sukaupimas. Prekyba šiuo sandoriu bus vykdoma "Nestandartinės prekybos" lango dalyje. Dalyviai, norintys sudaryti dalinio apmokėjimo sandorius, turi kreiptis į Operatorių dėl teisių suteikimo. Biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorio pagrindinės specifikacijos sąlygos: pagal dalinio apmokėjimo sandorį prekiaujama naudojimui paruoštu biokuru
2018
09/10
Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2018-09-07 įsakymu Nr. IS-180035. Su nauja Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių redakcija galite susipažinti čia: Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės (lyginamasis variantas)
2017
12/07
Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos kuro durpėmis taisyklių 5.3, 10.1 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-07 įsakymu Nr. IS-170049. Su nauja Prekybos kuro durpėmis taisyklių redakcija galite susipažinti čia: Prekybos kuro durpėmis taisyklės nuo 2017 12 07
2017
12/07
Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6  punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-01 įsakymu Nr. IS-170048. Su nauja Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių redakcija galite susipažinti čia: Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės nuo 2017 12 07 Lyginamasis Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių variantas
2017
10/04
Energijos išteklių biržos operatorius nuo š. m. spalio 05 d. į prekybą biržoje įtraukia biokuro rezervo produktą, kuris pagal Energetikos įstatymo 29 straipsnį gali būti užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos. Prekybos biokuro rezervo produktais principai nustatyti Operatoriaus patvirtintose Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklėse. Taisyklėse nustatyta: dalyviai biržoje galės sudaryti sandorius, kaupti rezervines atsargas medienos skiedros ir medžio granulių produktais, kurie atitinka šiems kuro rūšių produktams Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatytas technines specifikacijas; biokuro rezervo produktų pristatymas vyks šaltąjį metų
2017
09/20
Informuojame, kad nuo 2017-09-25 (įskaitant) įsigalioja pakeista Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 9.7 ir 9.12 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-09-19 įsakymu Nr. 170040. Įsigaliojus minėtų Biokuro tiekimo tipinių sąlygų punktų pakeitimams, pardavėjui ginčijant kuro kiekio ir kokybės ataskaitos duomenis, pardavėjas privalomai turės pateikti pirkėjui visus konkrečių ginčijamų kokybinių rodiklių tyrimų akredituotoje laboratorijoje rezultatus, nustatytus iš paimtų atsargių biokuro ėminių. Su dokumentu galite susipažinti čia https://www.baltpool.eu/lt/dokumentai
2017
09/06
BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius) išnagrinėjęs galimybę biokuro biržoje prekiauti biokuro rezervo produktu, kuris, be viso kito, būtų užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos Energetikos įstatymo 29 straipsnio prasme, kuomet CŠTĮ privalo nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. kaupti energijos išteklių rezervines atsargas, bei įvertinęs pateiktas pastabas derinant rezervo produkto specifikaciją, parengė Prekybos biokuro rezervo produktais taisykles (toliau – Taisyklės). Operatoriaus vertinimu, parengtos Taisyklės atitinka Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklėse nustatytus kriterijus, pagal
2017
07/07
Informuojame, kad nuo 2017-07-05 įsigaliojo 2017 m. birželio 19 d.  Lietuvos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-156 pakeistos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės. Atsižvelgiant į taisyklių pakeitimus, Energijos išteklių biržos operatorius 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. IS-170035 pakeitė Biokuro tiekimo tipines sąlygas. Su nauja Biokuro tiekimo tipinių sąlygų redakcija galite susipažinti prisegtuose dokumentuose: Biokuro tiekimo tipinių sąlygų esminių pakeitimų lentelė Naujos Biokuro tiekimo tipinės sąlygos nuo 20170711 Biokuro tiekimo tipinių sąlygų lyginamasis variantas
2017
04/27
Informuojame, kad nuo 2017 m. balandžio 27 d. įsigalioja pakeistos Prekybos biokuro produktais sąlygos. Pakeitimai yra redakcinio pobūdžio ir papildomų teisių ir (ar) pareigų biržos dalyviams nesukels. Su nauja Prekybos biokuro produktais sąlygų redakcija galite susipažinti čia: Prekybos biokuro produktais sąlygos nuo 2017 04 26
2017
04/24
Atsižvelgiant į tai, kad BALTPOOL UAB energijos išteklių biržoje galima prekiauti ne tik biokuro, bet ir kuro durpių produktais, atitinkamai buvo pakoreguotos biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, taip pat atlikti susiję redakcinio pobūdžio pakeitimai. Nuo 2017 m. balandžio 25 d. (įskaitant) biržoje sudaromų tiek biokuro produktų, tiek kuro durpių produktų pirkimo-pardavimo sandoriams taikomos bendros Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, su kuriomis galite susipažinti čia: Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos Kuro pirkimo-pardavimo standartinių sąlygų lyginamasis variantas
2017
03/31
Informuojame, kad atsižvelgdamas į rinkos poreikį, Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB priėmė sprendimą nuo 2017-04-03 pradėti C kategorijos pirkėjų registraciją biržoje. Atitinkamai nuo 2017-04-03 įsigalioja pakeistos Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės, Prekybos biokuro produktais sąlygos ir atnaujinta dalyvio-pirkėjo anketa. C kategorijos pirkėjais galės būti biržos dalyviai, atitinkantys B ir (arba) C kategorijos pardavėjams keliamus reikalavimus. C kategorijos pirkėjams taikomus prekybos ribojimus nustato Prekybos biokuro produktais sąlygos. Su pakeistomis Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklėmis, Prekybos biokuro produktais sąlygomis ir atnaujinta Dalyvio-pirkėjo anketa
2017
01/19
Biržos operatorius, siekdamas toliau tobulinti prekybos procesus, įdiegė važtaraščių duomenų pateikimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) i.VAZ duomenų posistemį funkcionalumą. Tikimasi, kad naujas funkcionalumas leis biržos dalyviams-pardavėjams lengviau įvykdyti važtaraščių duomenų pateikimo VMI prievolę, supaprastinant ir pagreitinant šių duomenų pateikimą. Daugiau informacijos: Projektų vadybininkas Gediminas Katinas El. paštas: gediminas.katinas@baltpool.eu Tel. +370 5 239 3158
2016
12/16
Informuojame, kad nuo 2017-01-01 įsigalios naujos medienos skiedros produktų specifikacijos. Tuo tikslu yra keičiamos Prekybos biokuro produktais sąlygos, kurios yra išdėstomos nauja redakcija ir naujosios medienos skiedros produktų specifikacijos pateikiamos jų 1 priede. Taip pat yra papildomas Prekybos biokuro produktais sąlygų 7.5 punktas, nustatant galimybę pardavėjams reikalaujamą rezervą kaupti malkinės medienos forma. Prekybos sąlygų pakeitimai įsigalios nuo 2017-01-01. Naujosios produktų specifikacijos galios nuo 2017-01-01 sudarytiems biokuro pirkimo-pardavimo sandoriams. Anksčiau sudarytiems sandoriams galios iki šiuo metu galiojančiose Prekybos sąlygose nustatytos produktų
2016
11/14
Informuojame, kad, vadovaujantis prekybos biokuro produktais sąlygų 7.1. ir 7.5. punktais, B, C, D kategorijų dalyviai, kurie šildymo sezono metu tiekia kurą pagal pusmetinius ir ketvirtinius sandorius, turi būti sukaupę 5 proc. rezervinį biokuro kiekį, nuo nepristatyto kiekio pagal minėtus sandorius. Biržos operatorius Baltpool, EPS sistemoje sukūrė funkcionalumą šių rezervinių kiekių deklaravimui. Daugiau informacijos rasite rezervo vietos deklaravimo procedūrų atmintinėje