Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Privaatsuse üldteatis

Esitame Teile selles Privaatsusteatises teabe selle kohta, kuidas BALTPOOL UAB (juriidilise isiku registrikood: 302464881, aadress: Žalgirio t 90 (Ärikeskus CITY, D korpus, 5 korrus) 09303 Vilnius, Leedu Vabariik) (edaspidi – Ettevõte) töötleb Teie isikuandmeid, mis Te esitate Ettevõttele, kui külastate Ettevõtte kontorit nimetatud aadressil, veebilehte või võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel.
EPSO-G ettevõtete grupi, kuhu Ettevõte kuulub, andmekaitsespetsialist on Romas Zienka; e-posti aadress: [email protected]; telefoninumber: +370 612 58612.

Milliseid Teie isikuandmeid töötleme?

On olemas kolm põhilist isikuandmete gruppi, sõltuvalt viisist, kuidas Ettevõte saab teavet Teie kohta:

 • andmed, mis Te isiklikult meile esitate;
 • automaatselt kogutavad andmed, mis me saame, kui Te külastate Ettevõtte veebilehte, logite sisse ja teostate toiminguid Ettevõtte müügisüsteemides, kui Te saabute Ettevõtte kontorisse või võtate ühendust e-posti teel;
 • andmed, mis saadakse teistest allikatest, sellistest nagu Teie krediidiasutused, börsiosaleja maksejõu/usaldusväärsuse hindamise asutused ja muud andmeallikad.

Nõustudes selle Privaatsuse üldteatise põhimõtetega, annate oma nõusoleku, et Ettevõte võib töödelda ükskõik millisel selles teatises nimetatud viisil Teie järgmisi andmeid:

 • eesnimi, perekonnanimi,
 • töökoht, ametikoha nimetus,
 • IP-aadress,
 • kaubandussüsteemidesse sisse logimise õiguse tuvastamise andmed (kasutaja nimi, parool), süsteemi kasutaja toimingute jada;
 • elektronposti aadress, telefoninumber, aadress, muu kontaktteave.

Allpool nimetatud andmeid töötleb Ettevõte teatud kindlatel erijuhtudel, teavitades Teid sellest igal konkreetsel juhul, ja, kui see on sätestatud õigusaktidega, paludes Teie nõusolekut:

 • kujutis (foto),
 • sünnikuupäev, isikukood, teave pangakonto kohta,
 • karistusregistri andmed, maksekohustuste täitmise ja muu taolise iseloomuga teave, mis on ette nähtud tarnija (tema esindaja) sobivuse kinnitamiseks avalike hangete lepingu täitmisel;
 • teave Teie haridustaseme kohta, haridust kinnitavate dokumentide koopiad,
 • huvideklaratsioon,
 • füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse tõendi või muude maksuhaldurite ja sotsiaalkindlustusfondi juhatuse poolt väljastatud tõendite ja muude dokumentide koopiad,
 • töökogemuse, omandatud kvalifikatsiooni, kogemuste, ametialaste ootuste kirjeldused,
 • muud erikategooriate andmed, kui selline kohustus on Ettevõttele sätestatud Leedu Vabariigi rahvusliku julgeoleku tagamiseks tähtsust omavate objektide kaitse seadusega.

Millisel eesmärgil me isikuandmeid kogume?

Teavet Teie kohta kogutakse ja töödeldakse alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kaubandussüsteemides teenuste osutamise ligipääsetavuse, stabiilsuse ja kasutaja mugavuse tagamiseks – andmeid kogutakse ja fikseeritakse automaatselt siis, kui te külastate Ettevõtte veebilehte http://www.baltpool.eu ja kaubandussüsteeme, kasutades selleks funktsionaalseid ja kohustusliku toimimise küpsiseid (ingl.k.cookies), sel eesmärgil saadud andmete töötlemise aeg Ettevõttes sõltub nende teostatavast funktsioonist:

 

Küpsise nimetus Otstarve Kehtivusaeg.
PHPSESSID Tarbija sessiooni toetamiseks Kehtib kuni brauser ei ole välja lülitatud
_ga Kasutab Google Analytics programm, et saada andmeid külastajate arvu, sirvimise aja ja brauseri kohta Kehtib kaks aastat

 

_gid Kasutab Google Analytics programm, et saada andmeid külastajate arvu, sirvimise aja ja brauseri kohta Kehtib kuni brauser ei ole välja lülitatud

 

pll_language Kasutatakse veebilehe keelevaliku meelde jätmiseks, et järgmisel korral sisenedes oleks automaatselt valitud sama keel. Kehtib üks aasta
__cfduid Kasutatakse DataTables andmete tabelite seadistuste hoidmiseks. Kehtib 24 tundi
1P_JAR Kasutatakse tarbijate jälgimise ja reklaami kohandamise eesmärgil. Kehtib 24 tundi

 

 • lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil – vajadusel täita õigesti andmesubjektiga sõlmitud lepingut või võttes andmesubjekti palvel kasutusele meetmed enne lepingu sõlmimist. Sel eesmärgil kogutud andmeid säilitatakse pärast lepingu lõpetamist 10 (kümme) aastat;

 

 • avalike hangete korraldamise ja täitmise eesmärgil – hankes osalevate isikute andmeid töödeldakse vajadusel täita tulevast avaliku hanke lepingut või võttes andmesubjekti palvel kasutusele meetmed enne lepingu sõlmimist. Sel eesmärgil säilitatakse andmeid 10 (kümme) aastat pärast hankeprotseduuride lõppemist;

 

 • ettevõttes töökohale kandideerijate või Ettevõtte kollegiaalsete organite liikmeks kandideerijate valimise ning andmebaasi haldamise ja kandidaatide kontrollimise eesmärgil saadud andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, kustutatakse hiljemalt 2 (kaks) aastat pärast sellise nõusoleku saamise kuupäeva, ja kui sellist nõusolekut ei ole antud – kustutatakse viivitamatult pärast vastava konkursi / valiku tulemuste edasikaebamise tähtaja möödumist;

 

 • tegevuse avalikustamise eesmärgil kogutud andmeid säilitatakse ja neid võib kasutada 1 (ühe) aasta jooksul pärast teie nõusoleku väljastamise kuupäeva, välja arvatud juhul, kui te teavitate meid oma nõusoleku tühistamisest.

Kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgides Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine ning millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust ning teisi õigusakte. Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Ettevõte, nii tuvastades isikuandmete töötlemise vahendeid, kui ka andmete töötlemise ajal viib rakendab meetmeid, mis on ette nähtud selleks, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, kadumise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest. Sobivate meetmete määramisel võetakse arvesse isikuandmete töötlemisest tulenevaid riske.

Isikuandmete edastamine ja avaldamine kolmandatele isikutele

Teie poolt Energiaressursside börsile, soojuse oksjoni infosüsteemis ja elektroonilises puidumüügisüsteemis edastatud isikuandmed pole avalikult kättesaadavad, töötleme ja säilitame neid vastavalt õigusaktidele ja meie tegevusele kehtivatele kõrgeimatele standarditele. Erandjuhtudel, mida on loetletud allpool, võib tekkida vajadus edastada teie isikuandmed kolmandatele isikutele:

 • isikuandmete töötlejad, kes pakuvad meile teenuseid (teostavad töid), st infotehnoloogiateenuste pakkujad, audiitorid, juristid, konsultandid, kes töötlevad teie andmeid Ettevõtte kui vastutava töötleja nimel.
 • Andmete vastutaval töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult ulatuses, mis on vajalik. Andmete volitatud töötleja abiga võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ka meie volitatud andmete töötlejad oleksid rakendanud sobivad organisatsioonilised ja tehnilised isikuandmete turvameetmed ning säilitaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse.
 • Teie andmeid võib edastada riigiasutustele ja organitele, teistele isikutele, kes täidavad neile seadusega pandud ülesandeid õigusaktides kindlaksmääratud juhtudel ja ulatuses.

Millised on teie õigused?

Teil on õigus:

 • esitada meile kirjalik taotlus, mille alusel anname teile teavet selle kohta, kas teiega seotud andmeid töödeldakse, ja kui neid andmeid töödeldakse, on teil õigus tutvuda oma isikuandmete ja järgmise teabega:
  • andmete töötlemise eesmärgid;
  • vastavate isikuandmete kategooriad;
  • andmete saajad või andmete saajate kategooriad, kellele on avaldatud või tulevikus avaldatakse teie isikuandmeid;
  • kui on võimalik, nähakse ette isikuandmete säilitamise tähtaeg või, kui see ei ole võimalik, kriteeriumid selle perioodi määramiseks;
 • nõuda ebatäpsete andmete parandamist või täiendada teiega seotud mittetäielikke andmeid;
 • taotleda, et teie andmete töötlemist piirataks või nõuda teie isikuandmete täielikku kustutamist – see õigus tuleb realiseerida isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 17-18 tingimustel.
 • tühistada nõusolek töödelda teie isikuandmeid, kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;
 • taotleda, et edastaksime teie töödeldavad isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
 • esitada meile või Riiklikule andmekaitseinspektsioonile kaebus, kui arvate, et teie kui isikuandmete subjekti õigusi rikutakse ja / või on rikutud.

Kuidas saate oma õigusi ellu viia?

Et tagada oma õigused, esitage taotlused, kaebused või nõuded meile kirjalikult:

 • e-postiga ue.looptlab@ofni;
 • edastades tavapostiga Žalgirio t 90 (Ärikeskus CITY, D korpus, 5 korrus) 9303 Vilnius;
 • tulles Ettevõttesse, aadressil Žalgirio t 90, 09303 Vilnius;
 • pöördudes otse EPSO-G ettevõtete grupi andmekaitseametniku poole (kontaktandmed leiate üleval pool).

Kui, saanud taotluse, kaebuse või nõude, tekib meil kahtlus pöörduja isikusamasuse suhtes, on meil õigus paluda pöörduja isikudokumenti ja (või) õigusaktides sätestatud korras elektroonilisi sidekanaleid kasutades, mis võimaldavad nõuetekohaselt identifitseerima isikut, kinnitada oma isikusamasust.

Kui me ei saa teile anda vajalikku teavet ja / või kui teil on pretensioone selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, on teil õigus kaebuse esitamisega pöörduda Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole.

Kuidas teavitame teid Privaatsusteatise muudatustest?

Me võime seda privaatsusteatist igal ajal uuendada või muuta. Selline uuendatud või muudetud Privaatsusteatis jõustub selle avaldamise meie veebilehel päevast.

Kui oleme Privaatsuseeskirju uuendanud, siis teavitame teid, meie arvates olulistest muudatustest, mille kohta avaldame teadaande Veebilehel. Saate vaadata kuupäeva „Uuendamise kuupäev“, mille leiate all pool, kui soovite teada, millal viimati uuendati Privaatsussätteid.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise tingimuste ja / või teie õiguste kohta, võtke meiega ühendust alloleval telefoninumbril või saatke järelepärimine e-posti või tähitud kirjaga:

 

BALTPOOL UAB

Žalgirio t 90, 09303 Vilnius

(Ärikeskus CITY, D korpus, 5 korrus)

Registrikood: 302464881

tel +370 5239 3157

e-post: ue.looptlab@ofni

Andmeid ettevõtte kohta kogutakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris

 

Viimati on Ettevõtte privaatsusteated üle vaadatud 25. märtsil 2020. a.