Visos temos

Tiekimas ir atsiskaitymas

Biokuro prekybos sistema

Kuro tiekimo grafikas

Sudarant Kuro pirkimo-pardavimo sandorius nustatomas standartinis kuro tiekimo grafikas. Standartinis kuro tiekimo grafikas reiškia, kad pardavėjas privalo per konkrečią pristatymo savaitę savo pasirinktomis darbo dienomis pristatyti sandoryje nustatytą savaitinį kuro kiekį.

Pirkėjas turi teisę vienašališkai koreguoti standartinį kuro tiekimo grafiką, apie tai informavęs pardavėją raštu ar EPS priemonėmis ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas (einamosios kalendorinės savaitės sandorių atveju – ne vėliau kaip aukciono dieną), žemiau nurodytais atvejais ir laikydamasis žemiau nustatytų sąlygų:

  • Visais atvejais – nustatyti tolygų kuro tiekimo grafiką.
  • Mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų pristatymo laikotarpių sandorių atveju šildymo sezono laikotarpiu – jei dėl oro sąlygų sumažėja kuro poreikis, pirkėjas turi teisę iki 20 proc. sumažinti per konkrečią pristatymo savaitę turimo pristatyti kuro kiekį, skaičiuojant nuo sudarytame sandoryje nustatyto per pristatymo savaitę turimo pristatyti kuro kiekio.
  • Ketvirčio, pusmečio ir metų pristatymo laikotarpių sandorių atveju – pirkėjas turi teisę kuro pristatymo pradžią ir (ar) pabaigą nustatyti atsižvelgdamas į faktinę šildymo sezono pradžią ir (ar) pabaigą pirkėjo šilumos gamybos veiklos vykdymo vietoje.
  • Mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų pristatymo laikotarpių sandorių atveju – vienašališkai koreguoti tiekimo grafiką, siekiant užtikrinti, kad kuro tiekimas būtų vykdomas laikantis leidžiamų pristatymo paklaidų.

Šalys abipusiu rašytiniu susitarimu gali susitarti dėl bet kokio kito, abiem sandorio šalims priimtino, kuro tiekimo grafiko (pvz., susitarti dėl pristatymo konkrečiomis valandomis; sumažinti ar padidinti tiekiamo kuro apimtis).

Jeigu vienai iš šalių inicijavus kuro tiekimo grafiko derinimą šalių abipusiu susitarimu, šalims nepavyksta susitarti, pirkėjas turi teisę raštu ar EPS priemonėmis ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki atitinkamo tiekimo laikotarpio pradžios nustatyti tolygų tiekimo grafiką.

Kuro kokybės matavimas ir derinimas

Pirkėjas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po pristatymo savaitės pabaigos per EPS pateikdamas Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą (toliau- Kokybės ataskaita) pardavėjui pateikia duomenis apie faktiškai per pristatymo savaitę pristatytą kuro kiekį ir jo kokybinius rodiklius. Jeigu pirkėjas vėluoja pateikti per konkrečią pristatymo savaitę pristatyto kuro kokybinius rodiklius, laikoma, kad pristatytas kuras atitinka jam nustatytus kokybinius reikalavimus.

Jeigu pardavėjas sutinka su pirkėjo pateiktomis faktiškai per pristatymo savaitę pristatyto kuro kiekio ir kokybinių rodiklių reikšmėmis, jis turi ne vėliau kaip 8 (aštuntą) darbo dieną po pristatymo savaitės pabaigos tai patvirtinti EPS priemonėmis. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą nepatvirtina pirkėjo pateiktų kuro kiekio ir kokybinių rodiklių duomenų, tačiau jų ir neginčija, laikoma, kad pardavėjas sutinka su pirkėjo nustatytomis kuro kiekio ir kokybinių rodiklių reikšmėmis.

Jeigu pardavėjas nesutinka su pirkėjo pateiktomis kuro kiekio ir kokybinių rodiklių reikšmėmis, pardavėjas privalo ne vėliau kaip 8 (aštuntą) darbo dieną po pristatymo savaitės pabaigos EPS priemonėmis atmesti pateiktą Kokybės ataskaitą ir nurodyti konkrečią priežastį, dėl kurios Kokybės ataskaita yra atmetama.

Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas įvertinti pardavėjo nurodytas Kokybės ataskaitos atmetimo priežastis, atitinkamai ją koreguoti ir pakartotinai pateikti pardavėjui derinti. Atsisakyti derinti Kokybės ataskaitą pirkėjas gali tik raštu nurodęs priežastis ir argumentus, kodėl nesutinka su pardavėjo pateiktomis ataskaitos atmetimo priežastimis.

Jeigu atmesdamas Kokybės ataskaitą pardavėjas nurodo, kad atliks konkrečių ir (ar) visų kokybinių rodiklių patikrą laboratorijoje, pardavėjas privalo ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo tokios Kokybės ataskaitos atmetimo momento atlikti pakartotinį paimto atsarginio kuro ėminio kokybinių rodiklių tyrimą Operatoriaus pripažintoje akredituotoje laboratorijoje iš šio tyrimo rezultatus pateikti pirkėjui. Pardavėjui laiku nepateikus tyrimo rezultatų, pardavėjas praranda teisę ginčyti Kokybės ataskaitos kokybinių rodiklių reikšmes.

Atsiskaitymas už patiektą kurą

Atsiskaitymai vykdomi tiesiogiai tarp dalyvių pagal Operatoriaus išrašytas sąskaitas pardavėjo vardu. Atsiskaitymai vyksta dalyvių atliekamais bankiniais pavedimais.

Sąskaita faktūra išrašoma per 3 darbo dienas nuo pardavėjo Kokybės ataskaitos patvirtinimo EPS sistemoje. Sąskaita faktūra, kartu su kuro kokybės ataskaita siunčiama pirkėjui ir pardavėjui į jų nurodytus elektroninio pašto adresus.

Sąskaitą faktūrą pirkėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo.

Prisijunkite prie didžiausios biokuro biržos