Energoresursu biržas operators no š. g. 25. septembra tirdzniecībā biržā iekļauj biomasas daļējas priekšapmaksas un uzkrāšanas darījumu (turpmāk tekstā – daļējas priekšapmaksas darījums). Daļējas priekšapmaksas darījuma būtisks nosacījums ir daļējs avansa maksājums un līdz ar to arī biomasas iepriekšēja uzkrāšana.

Tirdzniecība saskaņā ar šiem darījumiem tiks veikta loga daļā „Nestandarta tirdzniecība”.

Biomasas daļējas priekšapmaksas un uzkrāšanas darījuma galvenie specifikācijas noteikumi:

  • saskaņā ar daļējas priekšapmaksas darījumu tiek tirgota lietošanai gatava biomasa, kura atbilst biržā tirgoto biomasas produktu tehniskajām specifikācijām. Var iegādāties jebkāda veida biržā pārdodamu biomasas produktu;
  • daļējas priekšapmaksas darījumus var noslēgt pārdevēji, kuriem ir tiesības pārdot biomasu saskaņā ar biržā noslēgtajiem ceturkšņa un pusgada ilguma darījumiem;
  • daļējas priekšapmaksas darījumi var tikt noslēgti visiem piegādes periodiem, izņemot nedēļas ilguma darījumus;
  • viena pārdevēja noslēgto priekšapmaksas un uzkrāšanas darījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt šī pārdevēja paša kapitālu.
  • pircējs samaksā 50 % darījuma vērtības (kura tiek aprēķināta, ņemot vērā pievienotās vērtības nodokli) pārdevējam saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no darījuma noslēgšanas brīža, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk līdz piegādes perioda sākumam, ja piegādes periods sākas mazāk nekā 10 darba dienas no darījuma noslēgšanas;
  • pārdevējs apņemas līdz darījuma piegādes perioda sākumam uzkrāt visu saskaņā ar darījumu pārdotā biomasas produkta/ šī produkta izejvielas daudzumu noliktavā (noliktavās), kuras atrodas ne tālāk kā 100 km no biomasas piegādes vietas;
  • pircējam ir tiesības jebkurā laikā, ne vēlāk kā 1 darba dienu iepriekš informējot pārdevēju, pārbaudīt saskaņā ar darījumu uzkrātās biomasas daudzumu/kvalitāti. Ja pārdevējs neuzkrāj vajadzīgo biomasas daudzumu, tiek piemēroti ar Regulu noteiktie naudas sodi, pieņemot, ka neuzkrātais biomasas daudzums ir nepiegādātais biomasas daudzums.
  • par faktiski piegādāto biomasu tiek maksāts, ņemot vērā pircēja veikto priekšapmaksu, šādā secībā: 50 % par piegādāto biomasu izrakstītā PVN faktūrrēķina summas (ieskaitot PVN) segšanai tiek izmantota pircēja veiktās priekšapmaksas summas daļa, atlikušo rēķina daļu pircējs samaksā saskaņā ar Regulā noteikto procedūru un termiņiem.

Iepazīties ar biomasas daļējas priekšapmaksas un uzkrāšanas darījuma specifikāciju varat šeit:

Nestandarta tirdzniecības noteikumi